အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
အခ်က္
အထူးအေျခအေန အိမ္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့မႈ

ကူညီေပးမည့္သူ
၁။ ဤျမို့ ျမို့သူျမို့သား နွင့္ အိမ္ေထာင္ျပု မွတ္ပံုတင္၍ အထူးအေျခအေနျကံုေတြ့ (ေယာက်ာ္းေပ်ာက္ဆံုးမႈ၊ ေထာင္က်မႈ၊ ေသးဆံုးမႈ၊ ေယာက်ာ္း စြန္ပယ္ျခင္း (သို့မဟုတ္) နိွပ္စက္ျခင္း ေျကာင့္ ကာရွင္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္စု အျကမ္းဖက္မႈ ေျကာင့္ ကြာရွင္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္စု အျကမ္းဖက္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ မက်ခင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ၁၈ နွစ္ ေအာင္ သားသမီး ကို တစ္ကိုယ္တည္း ေမြးျမူ ေသာလည္း လုပ္ကိုင္စြမ္း

မရိွမႈ၊ ၃ လ အတြင္း အေရးျကီးေသာ ေျပာင္းလဲ
ျခင္း ျကံုေတြ့မႈ)ေသာ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ အတြက္ ကာလတို ေနထိုင္ေရးေထာက္ပံ့မႈ။
၂။ ေထာက္ပံ့မည့္ အေျကာင္းအရာမ်ား သည္--အေရးတျကီး ေနထိုင္ေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ကေလးထိန္းအုပ္ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ကေလးသည္ ဦးစားေပး နိုင္ငံပိုင္ ကေလးထိန္း ေက်ာင္း သို့ ဝင္နိုင္ျခင္း၊ သားသမီး ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ၊ ဒဏ္ရာစစ္ေဆးေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ စိတ္ဓါတ္ ကုသေရးေထာက္ပံ့မႈ၊ တရားစဲြဆိုေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈ၊ အမို်းသမီးစင္တာ သင္တန္းေထာက္ပံ့မႈ၊ သားသမီး ေနထိုင္ေရး ေထာက္ပံ့မႈ စသည္မ်ား ကို ပါဝင္ပါသည္။

သန္းေခါင္းစာရင္း သတ္မွတ္ခ်က္
  • ဤျမို့ျမို့သူျမို့သား နွင့္ အိမ္ေထာင္ျပု မွတ္ပံုတင္၍ ထိုင္ေပျမို့ တြင္ ေနထိုင္သည္။ သန္းေခါင္းစာရင္း ကန့္သတ္ခ်က္ ျဖင့္ မကန့္သတ္ေပ။
  • တာဝန္ယူဌာနမ်ား
  • ဤျမို့ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာမ်ား။
  • လူမႈဌာနခဲြ အမို်းသမီး သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး နွင့္ ကေလးထိန္းအုပ္ေရး ဌါနစု--၁၉၉၉(အျခားခရိုင္ ဝ၂-၂၇၂ဝ-၈၈၈၉) တဆင့္ ၆၉၆၉-၇၁


အခ်က္
အေရးျကီး ေထာက္ပံ့မႈ

ကူညီေပးမည့္သူ

-ဤၿမိဳ႕၏ ဝင္ေငြနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္မပါဝင္ ေသာအိမ္ေထာင္၊ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုဝင္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ေသဆံုးၿပီး သၿဂၤဳီဟ္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္။
-အိမ္ေထာင္စုဝင္သည္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ (သို႔) ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ စြဲကပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဘဝအခတ္ေတြ႕ ျခင္း
-အိမ္ေထာင္စုအတြက္ အဓိကဝင္ေငြရွာေသာသူသည္ အလုပ္ျပဳတ္သြား၍၎၊ လူေျပာက္ဆံုးသြား၍၎၊ စစ္မႈထမ္းအေခၚခံရ၍၎၊အစားထိုးစစ္မႈထမ္း ထမ္းေနရ၍၎၊ ေထာင္ဒဏ္အက်ခံရ၍၎၊ ျပစ္မႈေၾကာင့္ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရ၍၎၊ ဥပေဒအရထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရ၍၎ သို႔မဟုတ္အျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္အလုပ္မလုပ္ ႏို္င္ေသာေၾကာင့္ ဘဝအခတ္ေတြ႕ျခင္း
-ပစၥည္းဥစၥာ သို႔ ဘဏ္စာရင္း အတင္းထိန္းသိမ္းခံရ၍၎၊ ပိတ္ခံရ၍၎၊ အျခားေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာအခါ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘဝအခတ္ေတြ႕ျခင္း
-ဘဝဖူလံုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအက်ိဳးကိုေလၽွာက္ၿပီး(သို႔) အာမခံေၾကး၏အက်ိဳးကိုေလၽွာက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသး  ေသာေၾကာင့္ ဘဝအခတ္ေတြ႕ျခင္း
-ႀကီးေလးေသာအေျပာင္းအလဲေသာေၾကာင့္ ဘဝအခတ္ေတြ႔ေန၍ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရာဌာန (သို႔) ေဒသ႐ံုး မွ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး အကူအညီေပးရန္လိုအပ္သူဟူ၍ သက္မွတ္ျခင္း

-ဤၿမိဳ႕အတြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမဝင္ေသာသူသည္ ခရီးစရိတ္မရွိ၍ ဤၿမိဳ႕အတြင္းေလလႊင့္ေနသူ၊ (သို႔) ဤၿမိဳ႕အတြင္း သဘာဝေဘးအႏ ၱရာယ္က်၍၎၊ (သို႔) အျခားေသာေဘးအႏ ၱရာယ္က်ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ၍၎ (သို႔) ေသဆံုး၍ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရာဌာန (သို႔) ေဒသ႐ံုးသည္ ေလွ်ာက္တင္သည္အေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး အကူအညီေပးရမည္။

သန္းေခါင္းစာရင္း သတ္မွတ္ခ်က္
ခရီးအသြားအလာေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္က်၍ေပးေသာေထာက္ပံ့ေၾကးမွအပ အားလံုးသည္ဤၿမိဳ႕အတြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္ျဖစ္ရမည္။

​တာဝန္ယူဌာနမ်ား
  • သန္းေခါင္စာရင္းရိွရာ ေဒသရံုး လူမႈဌါနစု။
  • ဤျမို့ ရိွ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ။


အခ်က္
အားနည္း အိမ္ေထာင္စု ကေလး လူငယ္ အေရးျကီး ေနထိုင္ေရးေထာက္ပံ့မႈ

ကူညီေပးမည့္သူ
၁။ ၁၈ နွစ္ေအာက္ ကေလး
လူငယ္။
၂။ အစိုးရဘ႑ာေငြ ျဖင့္
သိမ္းသြင္း ေနရာခ်ထား ေရး
မခံစားေသာ ကေလးလူငယ္။
၃။မိဘကြာရွင္းျခင္း၊ ေသဆံုး
ျခင္း၊ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊အလုပ္လက္မဲ့၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေထာင္က်ျခင္း၊ သရက္ နွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြ
ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု အျကမ္းဖက္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ မက်ခင္ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ျခင္းနွင့္အျခား အေရးျကီး ကိစၥ ေျကာင့္ အခဲအခက္ ျကံုေတြ့ ေသာ လူငယ္ ကေလး။
၄။ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြ ကို အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ ျဖင့္ ဖ်မ္းမွ် ၍ ေနာက္ဆံုးနွစ္ တစ္ နိုင္ငံလံုး ဖ်မ္းမွ် ဝင္ေငြ အလယ္ ဂဏန္း ကို မေက်ာ္နိုင္၊ အိမ္ေထာင္စု ေရႊ့ေျပာင္း နိုင္ ဥစၥာဓန
(အစုရွယ္ယာ၊ ရင္းနီွးျမွုပ္နံွေငြ၊ သြင္းထာေငြ) ဖ်မ္းမွ်ျပီး တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္ဝမ္
ေငြသစ္ယြမ္ ၁၅ ေသာင္း ထက္ မေက်ာ္နိုင္၊ အိမ္ေထာင္စု မေရႊ့ေျပာင္း နိုင္ ဥစၥာဓန(ေျမယာ၊ ေနအိမ္) တန္ဖိုး ထိုင္ဝမ္ေငြသစ္ ယြမ္ ၆၅ဝ ေသာင္း ထက္မေက်ာ္နိုင္၊ သို့မဟုတ္ ေနာာက္ဆံုးနွစ္ တြင္ အခက္အခဲ ျကံုေတြ့သည္ ကို ေထာက္ခံရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသ ရိွသည္။ 0x158င္း အိမ္ေထာင္စု ၏ ကေလး လူငယ္ ကို ကာလတို ေနထိုင္ေရး ေထာက္ပံ့ရန္ မူအားျဖင့္ ၆ လ ေထာက္ပံ့မည္။

သန္းေခါင္းစာရင္း သတ္မွတ္ခ်က္
သန္းေခါင္းစာရင္း သည္ ဤျမို့ တြင္ မွတ္ပံုတင္ရသည္။ သို့မဟုတ္ ဤျမို့တြင္ ၆ လ ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

​တာဝန္ယူဌာနမ်ား
  • လူမႈဌာနခဲြ ကေလးလူငယ္ သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး ဌာနစု--၁၉၉၉(အျခား ခရိုင္ ဝ၂-၂၇၂ဝ-၈၈၈၉) တဆင့္ ၆၉၇၂-၄
  • ေလွ်ာက္တင္သူ သည္ ဤ ဌာနခဲြ သို့မဟုတ္ ဤ ဌာနခဲြ တာဝန္လဲႊေပးေသာ အဖဲြ့ ၏ အကို်းေဆာင္မႈ ကို ခံစား ေန သူျဖစ္လွ်င္ 0x158င္း အဖဲြ့ မွတဆင့္ ဤ ဌာနခဲြ သို့ ေလွ်ာက္တင္ရသည္။


အခ်က္
ဝင္ေငြနည္း အိမ္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့မႈ

ကူညီေပးမည့္သူ

၁။ အိမ္ေထာင္စု ဖ်မ္းမွ် ဝင္ေငြ သည္ အနိမ့္ဆံုး ေနထိုင္ေရး စရိတ္ စံညႊန္း ေအာက္ ရိွသည္။
၂။ အိမ္ေထာင္စု သြင္းထားေငြ (အစုရွယ္ယာ၊ ရင္းနီွးျမွုပ္နံွေငြ၊ သြင္းထာေငြ) ဖ်မ္းမွ်ျပီး တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္ဝမ္ေငြသစ္ ယြမ္ ၁၅ ေသာင္း မေက်ာ္နိုင္။
၃။ အိမ္ေထာင္စု ေျမယာ နွင့္ ေနအိမ္ တန္ဖိုး ထိုင္ဝမ္ေငြသစ္ ယြမ္ ၆၅ဝ ေသာင္း ထက္မေက်ာ္နိုင္။

ေထာက္ပံ့မႈ အေျကာင္းအရာ မွာ အိမ္ေထာင္စု ေနထိုင္ေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေဆးဝါး ကုသ ေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ အာဟာရ ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေမြးဖြါး ေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ကေလးထိန္းအုပ္ ေထာက္ပံ့ မႈ၊ သားသမီး ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ သားသမီး ပညာေရး ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့မႈ နွင့္ ပညာသင္ စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈ တို့ပါဝင္ပါသည္။


သန္းေခါင္းစာရင္း သတ္မွတ္ခ်က္
သန္းေခါင္းစာရင္း သည္ ဤျမို့ တြင္ မွတ္ပံုတင္ ၍ ဤျမို့ တြင္ ေနထိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးနွစ္တြင္ ၁၈၃ ရက္ ထက္မ်ားသူ။

​တာဝန္ယူဌာနမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္းရိွရာ ေဒသရံုး လူမႈဌါနစု--၁၉၉၉ (အျခားခရိုင္ -ဝ၂-၂၇၂ဝ-၈၈၈၉) တဆင့္ ၁၆၁ဝ-၂။အခ်က္
အေရးျကီး အခက္အခဲ ခ်က္ခ်င္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈ

ကူညီေပးမည့္သူ

-အိမ္ေထာင္စုအတြက္ အဓိကဝင္ေငြရွာေသာသူသည္ ေသဆုံးသြား၍၎၊ လူေျပာက္ဆံုးသြား၍၎၊ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါ စြဲကပ္၍၎၊ အလုပ္ျပဳတ္သြား၍၎၊ အျခားေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္၎ (သို႔) အျခားေသာေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္၎၊ မည္သည့္အကူအညီမွမရႏိုင္၍၎ (သို႔) အာမခံေၾကးမရယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘဝအခတ္ေတြ႕ျခင္း။

-ယၡဳတေလာ ၃ လတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားသူသည္ တူညီေသာ အခက္အခဲျဖင့္ေလွ်ာက္လွ်င္တစ္ခါသာေလွ်ာက္ တင္ႏိုင္ၿပီး၊ သို႔ေသာ္လည္း အကူအညီရရွိၿပီး ဘဝအေျခအေနခတ္ခဲေနေသးပါက ခ်င့္ခ်ိန္စစ္ေဆးၿပီး အမွန္တ ကယ္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါက ေနာက္ထပ္ တစ္ခါသာအမ်ားဆံုး အကူအညီေပးမည္။

သန္းေခါင္းစာရင္း သတ္မွတ္ခ်က္
ဤၿမိဳ႕အတြင္းအမွန္တကယ္ေနထိုင္ရန္သာ လိုအပ္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမည္သည့္ေနရာဟူ၍ အကန္႔အသတ္မရွိပါ။

​တာဝန္ယူဌာနမ်ား
  • ေနထိုင္ရာ ေဒသရံုး လူမႈဌါနစု--၁၉၉၉
 

 

သတင္းအပိုသိရိွလွ်င္ ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ လူမႈဌာနခဲြ ဝက္ဘဆိုက္ သို့ သြားျကည့္ပါ--(https://dosw.gov.taipei/)