အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွဝင္ေငြနည္းအိမ္ေထာင္စုမ်ားနွင္႔ဝင္ေငြနည္းလူလတ္တန္းစားအိမ္ေထာင္စုမ်ား(ေနာက္ပိုင္းတြင္ဤၿမိ ု႔ဟုရည္ညႊႏ္းသည္႔)ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏လူမႈေရးရာဗ်ဴရိုမွ၎တို႔၏စီးပြားေရးလံုၿခံ ုမႈကိုအာမခံခ်က္ေပးထားသည္၊「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုး တိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြေအာက္ရိွေထာက္ပံ႔ေၾကးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏အဓိကအခ်က္မ်ား」နွင္႔「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔ေၾကးေလွ်ာက္လႊာ ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား」တတိယအခ်က္၏ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္နိုင္ငံ သားမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ေငြေၾကးပံ႔ပိုးမႈအစီအမံမ်ားကိုပံ႔ပိုးေပးပါသည္။