အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အခ်က္
အားနည္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၏ ကေလးထိန္းအုပ္ရန္ ကူညီေရး

ကူညီေပးမည့္သူ
သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ဤ ျမို့တြင္ရိွ၍ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား တြင္ တစ္ခ်က္ခ်က္ နွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ အသက္ ၁၂ နွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ား။
၁။ ဤျမို့ သတ္မွတ္ေသာ ဝင္ေငြနည္းအိမ္ေထာင္စု။
၂။ ဤဌာနခဲြတာဝန္လဲႊေပးျပီး သူတပါးအိမ္ေထာင္စု တြင္ မီွခိုေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းတက္အသက္ မေရာက္ေသာ ကေလးမ်ား။
၃။ ဤဌာနခဲြတာဝန္လဲႊေပးျပီး ကေလးထိန္းေက်ာင္း တြင္ ေနရာခ်ထားေသာ ကေလားမ်ား။
၄။ အနၱရာယ္အိမ္ေထာင္စု ၏ ကေလးမ်ား။
၅။ အထူးအေျခအေန အိမ္ေထာင္စု ၆ နွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ား။
၆။ ဤဌာနခဲြ ခန့္မွန္း ၍ အေရးတျကီး ေျပာင္းလဲ ထိန္းအုပ္ရမည့္ကေလးမ်ား။(ကေလး ၏ ထိန္းအုပ္သူ သင့္ေလွ်ာ္စြာ ထိန္းအုပ္ရန္ မရိွေသာေျကာင့္ ဤဌာနခဲြ ခန့္မွန္း ၍ အေရးတျကီး ေျပာင္းလဲ ထိန္းအုပ္ရမည့္ကေလး။)

တာဝန္ယူဌာနမ်ား
လူမႈဌာနခဲြ အမို်းသမီး သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး နွင့္ ကေလးထိန္းအုပ္ေရး ဌါနစု--၁၉၉၉(အျခားခရိုင္ ဝ၂-၂၇၂ဝ-၈၈၈၉)တဆင့္ ၁၆၂၃-၁၆၂၅
 


အခ်က္
ယာယီ ကေလး ထိန္းအုပ္ ရန္ ကူညီေရး(ဌာန၊ ကေလးထိန္း နွင့္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ယာယီ ထိန္းaအုပ္ျခင္းျဖစ္သည္)

ကူညီေပးမည့္သူ
သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ဤ ျမို့တြင္ရိွ၍ ေအာက္ ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား တြင္ တစ္ခ်က္ခ်က္ နွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ အသက္ ၁၂ နွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ား။
၁။ ဤၿမိဳ႕၏ ဝင္ေငြနည္းေသာ၊  ဝင္ေငြအလယ္လတ္နည္းေသာ အိမ္ေထာင္မ်းကိုစာရင္းျပဳစုျခင္း
၂။ မိဘ တစ္ဘက္ သည္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္။
၃။ မိဘ တစ္ဘက္ သည္ ကိုယ္၊စိတ္ မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္သည္။
၄။ အိမ္ေထာင္စုတြင္ အတူတူ ေနထိုင္ေသာ ညီအကို ေမာင္နွမ တစ္ေယာက္ေယာက္ သည္ ဤျမို့မွ ထုတ္ေပးေသာ ကိုယ္၊စိတ္ မသန္စြမ္းသူ စာအုပ္ သို့မဟုတ္ တစ္နွစ္အတြင္း ေဆးရံုးထုတ္ေပးေသာ ကိုယ္ခနၶာဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း ေထာက္ခံစာ ကိုင္ေဆာင္သည္။
၅။ အထူးအေျခအေန အိမ္ေထာင္စု ကူညီးေရး နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ မ်ဥ္းေစာင္း ၁ အခ်က္ ၁၊၂၊၃၊၅၊၆ နွင့္ ကိုက္ညီျပီး ၆ နွစ္ ေအာက္ သား သမီး(သို့မဟုတ္)ေျမး။(အထူးအေျခအေန အိမ္ေထာင္စု သားသမီး ဟု အတိုေကာက္ေခၚေဝၚသည္)
၆။ မိဘ တစ္ေယာက္ တည္း သာ ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု။
၇။ အျမြာ။
၈။ မိဘ တစ္ဘက္ သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္၍ အလုပ္ အကိုင္ရွာရသူ ျဖစ္သည္။
သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ဤ ျမို့တြင္ရိွ၍ ေအာက္ ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား တြင္ တစ္ခ်က္ခ်က္ နွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ အသက္ ၁၂ နွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ား။
၁။ ဤျမို့ သတ္မွတ္ေသာ ဝင္ေငြနည္းအိမ္ေထာင္စု။
၂။ မိဘ တစ္ဘက္ သည္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္။
၃။ မိဘ တစ္ဘက္ သည္ ကိုယ္၊စိတ္ မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္သည္။
၄။ အိမ္ေထာင္စုတြင္ အတူတူ ေနထိုင္ေသာ ညီအကို ေမာင္နွမ တစ္ေယာက္ေယာက္ သည္ ဤျမို့မွ ထုတ္ေပးေသာ ကိုယ္၊စိတ္ မသန္စြမ္းသူ စာအုပ္ သို့မဟုတ္ တစ္နွစ္အတြင္း ေဆးရံုးထုတ္ေပးေသာ ကိုယ္ခနၶာဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း ေထာက္ခံစာ ကိုင္ေဆာင္သည္။
၅။ အထူးအေျခအေန အိမ္ေထာင္စု ကူညီးေရး နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ မ်ဥ္းေစာင္း ၁ အခ်က္ ၁၊၂၊၃၊၅၊၆ နွင့္ ကိုက္ညီျပီး ၆ နွစ္ ေအာက္ သား သမီး(သို့မဟုတ္)ေျမး။(အထူးအေျခအေန အိမ္ေထာင္စု သားသမီး ဟု အတိုေကာက္ေခၚေဝၚသည္)
၆။ မိဘ တစ္ေယာက္ တည္း သာ ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု။
၇။ အျမြာ။
၈။ မိဘ တစ္ဘက္ သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္၍ အလုပ္ အကိုင္ရွာရသူ ျဖစ္သည္။
၉။ ထိုင္းေပျမို့ အိမ္ေထာင္စု အျကမ္းဖက္မႈ နွင့္ လိင့္ကူ်းေက်ာ္ မႈ ကာကြယ္ေရး စင္တာ၊ ဤ ဌာနခဲြ လူမႈ သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္စင္တာ၊ အမို်းသမီး သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ (သို့မဟုတ္) ဤဌာနခဲြ တာဝန္လဲႊေပး ေသာ သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး အဖဲြ့မ်ား လဲႊေျပာင္း ေပးအပ္ ျပီး ဤ ဌာနခဲြ အတည္ျပုေသာ အိမ္ေထာင္စု။

တာဝန္ယူဌာနမ်ား
 • လူမႈဌာနခဲြ အမို်းသမီး သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး နွင့္ ကေလးထိန္းအုပ္ေရး ဌါနစု--၁၉၉၉ (အျခား ခရိုင္ ဝ၂-၂၇၂ဝ -၈၈၈၉) တဆင့္ ၁၆၂၃-၁၆၂၅။
 • ရပ္ကြက္ ကေလးထိန္း စနစ္ တာဝန္ယူ ဌာနမ်ား။(ရပ္ကြက္ ကေလး ထိန္းစနစ္ ဖုန္း နံပတ္ ကို ကိုးကာပါ)
 • ယာယီ ကေလးထိန္းအုပ္ ရန္ ကူညီေရး သည္ တစ္လ စီ အမ်ားဆံုး ၄ဝ နာရီး ရွသည္။ အထူး လိုအပ္မႈ ရိွလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အကို်း ေဆာင္ စင္တာ ခန့္မွန္း ၍ ဤ ဌာနခဲြ ခြင့္ျပုလွ်င္ တစ္လစီ အမ်ားဆံုး ၈ဝ နာရီ ရိွျပီး တစ္နွစ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၄ဝ နာရီ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
 


အခ်က္
2နွစ္ေအာက္ကေလး ေန႕ကေလးထိန္း အမ်ားၿပည္သူ၊ အမည္ခံ အမ်ားၿပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ 【107ခုနွစ္ 8လ 1ရက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ,107ခုနွစ္ 8လ 1ရက္မွစ၍ 2လတြင္း ေထာက္ပံ႔ အရည္အခ်င္းၿပည္႔မီသူ  စာခ်ုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္,အက်ိုးသက္ ေရာက္မႈ 107ခုနွစ္ 8လ ထုတ္ေပး မည္】

ကူညီေပးမည့္သူ
 • ေထာက္ပံ႔ရန္ရည္ရြယ္သူ
ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းနွင္႔ ၿပည္႔မီွသည္႔ အုပ္ထိန္းသူ,ကေလးသူငယ္ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ေပးပို႔သူ,စည္ပင္သာယာေရးသို႔ သြားေရာက္၍ 、ခရိုင္(ၿမိ ု႔)အစိုးရထံ  ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္အကူအညီ  အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ရမည္။:
(一)အပ္နွံသူ ေနာက္ဆံုးနွစ္တြင္ အခြန္ရံုး၏ ခြင္႔ၿပ ုခ်က္  အစီရင္ခံစံညႊန္း စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ ထက္ေလ်ာ႔နည္း(သို႔) စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အခြန္နႈန္း 20%ထက္ ေလ်ာ႔နည္းသ ူ(သို႔) စည္ပင္သာယာ ေရး ခရိုင္(ၿမိ ု႔) အစိုးရ လူမႈကူညီ ေစာင္႔ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ အဆိုအရ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြ နည္း၊ ဝင္ေငြနည္း အိမ္ေထာင္စု(သို႔) ခ်ို႔တဲ႔ မိသားစုမ်ား။
(二)အပ္နွံသူ ေန႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ တစ္ရက္လံုးေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ ညေစာင္႔ ေရွာက္မႈ စသည္တို႔၊ အပတ္စဥ္ နာရီ30 အထက္။
(三)အပ္ႏွံသူ အစီရင္ခံကာလတြင္,အဆိုပါ ကေလးအရြယ္တုန္းက အမ်ား ၿပည္သူစရိတ္ အစိုးရၿပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး မရိွဘဲ、ကေလး ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ မခံယူ၊ မိဘခြင္႔ လစာစရိတ္ မပါဘဲ ကေလးထိန္းစရိတ္ (သုိ႔) အၿခား အစိုးရတူညီေသာ စရိတ္မခံယူ ဘူးသူ။
(四)အပ္နွံသူ တစ္ဦးခ်င္းသတ္မွတ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈခံယူနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိ ုးမႈဆိုင္ရာေနွာင္႔ေႏွး၊ မသန္မစြမ္း၊ ရွားပါးေရာဂါမ်ား(သို႔) ထူးၿခားအေၿခအေနရိွကေလးမဟုတ္လွ်င္။
 • ေထာက္ပံ႔ေငြပမာဏ(ဤအေၾကာင္း အရာသည္ ေထာက္ပံ႔ေငြ လဝက္ ေက်ာ္、1လမၿပည္႔သူ 1လတြက္ မည္,လဝက္မၿပည္႔သူ လဝက္တြက္ မည္):
 1. ပုဂၢလိက၊ အမ်ားၿပည္သူ ေစာင္႔ေရွာက္ မႈ စင္တာသို႔ ေစာင္႔ေရွာက္မႈပို႔သူ:
  1.သာမန္မိသားစု (ဝင္ေငြ အခြန္နႈန္း 20%ထက္ ေလ်ာ႔ နည္း):ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ေထာက္ပံ႔ေငြ 3,000ယြမ္။
  2.အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြနည္း မိသားစု:ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ 5,000ယြမ္။
  3.ဝင္ေငြနည္းနွင္႔ ခ်ို႔တဲ႔ မိသားစု:ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ 7,000ယြမ္။
 2. ဤၿမိ ု႔ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားၿပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ ပုဂၢလိကစင္တာ၊ ေနအိမ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈပုဂၢိုလ္မ်ား:
  1. သာမန္မိသားစု (ဝင္ေငြ အခြန္နႈန္း 20%ထက္ ေလ်ာ႔နည္း):ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ေထာက္ပံ႔ေငြ 6,000ယြမ္။
  2. အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြနည္း မိသားစု:ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ 8,000ယြမ္။
  3. ဝင္ေငြနည္းနွင္႔ ခ်ို႔တဲ႔ မိသားစု:ကေလး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ10,000ယြမ္။

ေရွ႔အရည္အခ်င္း2ခုအနက္တစ္ခု ကိုက္ညီၿပီး,တတိယကေလး အထက္,ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေထာက္ပံ႔ ေငြ 1,000ယြမ္ ပိုေပးမည္။

တာဝန္ယူဌာနမ်ား
အဆိုပါ ေန႔ကေလးထိန္း ေလွ်ာက္ထားမည္႔ အခ်က္ အလက္မ်ားကို 15ရက္တြင္း အိမ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈစင္တာ (သို႔) ကေလးထိန္းစင္တာ မွတဆင္႔ ေလွ်ာက္ထား၍ လူမႈေရးရာဌာန အမ်ိုးသမီး လူမႈဖူလံုေရးနွင္႔ ကေလး ထိန္းဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေၿပာင္း ေပးပို႔နုိင္သည္။ 1999 (အၿခားခရိုင္ၿမို႔02-27208889) လိုင္းခြဲ1624~1625
 


အခ်က္
အလုပ္အကိုင္ ရိွသူ အိမ္ေထာင္စု ကေလး ထိန္းအုပ္ ရန္ စရိတ္ တခို့် ကူညီေထာက္ပံ့ မႈ။

ကူညီေပးမည့္သူ

၁- ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူႏိုင္သူ -
မိဘ(သို႔ အုပ္ထိန္းသူ) လင္မယား (သို႔) မိႏွင့္ဘ တစ္ဦးသာရွိၿပီး ၎သည္အလုပ္ရိွသူျဖစ္လွ်င္၊ (သို႔) မိဘအနက္ တစ္ဦးသာအလုပ္ရိွလွ်င္၊ (သို႔) တစ္ဦးသည္ အလယ္လတ္၊ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္စိတ္မသန္စြမ္းျခင္း၊ (သို႔) စစ္မႈထမ္းေနလၽွင္၊ (သို႔) ၁ ႏွစ္သို႔မဟုတ္ပို၍ၾကာေသာေထာင္ က်သူျဖစ္လၽွင္၊ (သို႔) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္္ပို၍ၾကာၿပီး  ေစာင့္ၾကပ္ေနရသူျဖစ္လၽွင္၊ (စီစစ္ေသာအခါ ကိုယ္စိတ္မသန္စြမ္းေသာလက္စြဲ၊ စစ္မႈထမ္းေနေၾကာင္း၊ (သို႔) ေထာင္ခ်ခံေနရေသာ၊ ေစာင့္ၾကပ္ခံရေသာ စသည့္အေထာက္အထားမ်ားကိုျပရမည္။) အိမ္အတြင္း ၂ ႏွစ္မျပည့္ေသာကေလးငယ္ကို ကိုယ္တိုင္မေစာင့္ေရွာက္ႏိွင္၍ ကြန္ျမဴနတီရွိ ကေလးထိန္းစနစ္၏ ကေလးထိန္း၊ သို႔ ကေလးထိန္းဌာန တြင္ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကေလးထိန္းသို႔ပို႔လၽွင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခ်က္ရွိရမည္-
က-သာမန္အိမ္ေထာင္-မိဘ(သို႔ အုပ္ထိန္းသူ) လင္မယား သို႔ မိႏွင့္ဘ တစ္ဦးသာရွိၿပီး ၎သည္လတ္တေလာ တစ္ႏွစ္၏ အခြန္စီစစ္ေကာက္ခံမႈဌာနမွ သက္မွတ္ေသာ အေထြေထြဝင္ေငြေပါင္းသည္ သက္မွတ္ခ်က္အရ အခြန္ေပးရန္မလို (သို႔) အေထြေထြဝင္ေငြေပါင္း၏ ဝင္ေငြခြန္သည္သက္မွတ္ေသာ ပမာဏ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏံႈးမေရာက္လၽွင္။
(၂) ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္- ဝင္ေငြ အလယ္လတ္နည္းေသာ မိသားစုအတြက္၊ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစု၊ အိမ္အတြင္း ၂ ႏွစ္မျပည့္ေသာ ႀကီးထြားမႈေနးေကြးေသာ ကေလးငယ္ (သို႔) ကိုယ္စိတ္မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္၊ ထူးျခားေသာအေျခအေနရွိေသာ မိသားစု၊ အလြန္ေဘးမကင္းေသာမိသားစု။
၂- ေထာက္ပံ့မႈနည္းလမ္း
(၁) ကေလးထိန္းသည္ (ကေလးထိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဘာ သာရပ္) သို႔ (ကေလးထိန္းသင္တန္းဆင္းသူ) အဆင့္ ျဖစ္ရမည္။
က-သာမန္အိမ္ေထာင္- ကေလးငယ္တစ္ဦးကို အမ်ားဆံုး လစဥ္ ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ ၂၀၀၀
ခ- ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္- ဝင္ေငြ အလယ္လတ္နည္းေသာ မိသားစုအတြက္ တစ္ဦးစီအတြက္ အမ်ားဆံုး လစဥ္ ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ၊ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစု၊ အိမ္အတြင္း ၂ ႏွစ္မျပည့္ေသာ ႀကီးထြားမႈေနးေကြးေသာ ကေလးငယ္ (သို႔) ကိုယ္စိတ္မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္၊ ထူးျခားေသာအေျခအေနရွိေသာ မိသားစု၊ အလြန္ေဘးမကင္းေသာအိမ္ေထာင္ စသည္ မိသားစုရွိ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို အမ်ားဆံုး လစဥ္ ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ၄၀၀၀ ။
(၂) ကေလးထိန္းသူသည္ (ကေလးထိန္းတရားဝင္လက္မွတ္ရသူ) သို႔မဟုတ္  ကေလးထိန္းဌာန သို႔ပို႔ၿပီးထိန္းလၽွင္-
က- သာမန္အိမ္ေထာင္- ကေလးငယ္တစ္ဦးကို အမ်ားဆံုး လစဥ္ ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ။

ခ- ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္- ဝင္ေငြ အလယ္လတ္နည္းေသာ မိသားစုအတြက္ တစ္ဦးစီအတြက္ အမ်ားဆံုး လစဥ္ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ၊ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစု၊ အိမ္အတြင္း ၂ ႏွစ္မျပည့္ေသာ ႀကီးထြားမႈေနးေကြးေသာ ကေလးငယ္ (သို႔) ကိုယ္စိတ္မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္၊ ထူးျခားေသာအေျခအေနရွိေသာ မိသားစု၊ အလြန္ေဘးမကင္းေသာအိမ္ေထာင္ စသည္ မိသားစုရွိ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို အမ်ားဆံုး လစဥ္ ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ ၅၀၀၀။

တာဝန္ယူဌာနမ်ား
ကေလးထိန္းမွတဆင့္ ဤ ျမို့ ရပ္ကြက္ ကေလးထိန္း အဖဲြ့ (သို့မဟုတ္) ဤျမို့ တရားဝင္ ကေလးထိန္း စင္တာ မွတဆင့္ လူမႈဌာနခဲြ အမို်းသမီး သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး နွင့္ ကေလးထိန္းအုပ္ေရး ဌါနစု သို့ ပို့ေဆာင္ --၁၉၉၉ (အျခား ခရိုင္ ဝ၂-၂၇၂ဝ -၈၈၈၉) တဆင့္ ၁၆၂၃-၁၆၂၅။
 


အခ်က္
ကေလး အစဦးပိုင္း ကုသမႈ

ကူညီေပးမည့္သူ
ကေလး ေက်ာင္းမဝင္ခင္ စကားေျပာ၊ လႈပ္ရွားမႈနွင့္ သင္ျကားေရးဘက္မွာ အျခားအသက္တူေသာ ကေလး
နွင့္ မတူလွ်င္ ကေလး ကို ေဆးရံုသို့ ပို့၍ စစ္ေဆးရ
သည္။ သို့မဟုတ္လွ်င္ ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ လူမႈဌာနခဲြ ကိုယ္ခနၶာဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈညံ့ဖ်င္းေသာကေလး အစဦး
ပိုင္း ကုသသတင္းေပးနွင့္ ေျပာင္းလဲမိတ္ဆက္ စင္တာ
နွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ရသည္။

 

 

သတင္းအပိုသိရိွလွ်င္ ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ လူမႈဌာနခဲြ ဝက္ဘဆိုက္ သို့ သြားျကည့္ပါ