အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုး ဝန္ၾကီးဌာန၏ကမာၻ႔သတင္းအခ်က္ အလက္ကြန္ယက္တည္ေထာင္ထားသည္ 【နိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတန္းခ်ိန္အေရအတြက္နွင္႔ နိုင္ငံသားခံယူသည္႔စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲ ေမးၿမန္းၿခင္း】ဖန္ရွင္၊ (ဝက္ဘ္ဆိုက္:http://www.ris.gov.tw/),「အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာ」 ေအာက္တြင္ေက်းဇူးၿပ ုၿပီး ဤဖန္ရွင္ကိုသံုးၿပီးအတန္းခ်ိန္အေရအတြက္နွင္႔ နိုင္ငံသားခံယူသည္႔စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲ ေမးၿမန္းၿခင္းရမွတ္မ်ားကိုစစ္ေဆးပါ၊ ပိုမိုအသံုးၿပ ုရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။