အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
1.အဆင္႔လိုက္မိမိကိုယ္တိုင္သင္ယူထားၿခင္း အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ:
「က်ူရွင္နွင္႔ပညာသင္ယူၿခင္းပညာေရးဥပေဒ」နွင္႔「မိမိကိုယ္တိုင္ပညာသင္ယူအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးၿခင္း နည္းဥပေဒ」အရ,「ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသား」ကိုင္ေဆာင္သူ、「ထိုင္ဝမ္္တြင္ေနထိုင္ခြင္႔ကဒ္ၿပားရၿပီးသူ」 (ဓါတ္ပံုေပၚတြင္တံဆိပ္နွိပ္ၿပီးခြဲၿခားထား「ထိုင္ဝမ္တြင္ကာလ ၾကာၿမွင္႔စြာ ေနထိုင္ခြင္႔」နွင္႔「ထိုင္ဝမ္ေဒသအမ်ိဳးမီွခိုေနထိုင္ခြင္႔ကဒ္」)ရိွသူ,တို႔သည္ ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ နွစ္ ကာလအလိုက္က်င္းပေသာ「ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ယူေလ႔လာၿခင္း၊ အထက္တန္းအဆင္႔ အရည္ အခ်င္း ၿပည္႔မွီအဆင္႔ပညာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ」(10လပိုင္းတြင္စစ္)နွင္႔「ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကိုယ္တိုင္ သင္ယူထားေသာအလယ္တန္း、မူလတန္းေအာင္ၿမင္ အရည္အခ်င္း ၿပည္႔မီွအဆင္႔(ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္း အင္အား နဲ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသားအပါအဝင္)ပညာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ」(3လပိုင္းတြင္စစ္ေဆး), 101ခုနွစ္ မွစ၍ ေမးခြန္း ထုတ္ရာတြင္, ေမးခြန္းေဟာင္းမွ40%ထုတ္မွာၿဖစ္၍,စာေမးပြဲ ေၿဖလိုေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွ တာဝန္ယူ က်င္းပေသာ ဝွာက်န္းအထက္တန္းေက်ာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္「မိိမိကိုယ္တိုင္သင္ယူ အရည္အခ်င္းစစ္ သီးသန္႔က႑」(http://203.72.56.4/sch313s)သို႔ ယင္းစာေမးပြဲနွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားနွင္႔ အၿခား အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈနုိင္ပါသည္。စံုစမ္းရန္ဖုန္း:1999(ၿပင္ပၿမိ ု႔ 02-27208889)လိုင္းခြဲ6425。
 
2.အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းေနထိုင္သူအတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္း(သက္ေမြး)ေအာက္ ပညာအရည္ အခ်င္းအသိအမွတ္ျပုျခင္းနွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း- (၁) တရုတ္ျပည္မေဒသ- ၁) ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနမွျပည္မေဒသပညာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ပညာအရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ ျပုျခင္းနည္းစနစ္အရ အလားတူ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာကို လဲလွယ္ေပးသည္။ ၂) သန္းေခါင္စာရင္းအရ တိုင္ေပျမို့ျဖစ္သူ သို့မဟုတ္ တိုင္ေပျမို့တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္မ ၏ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ၊ တရုတ္တိုင္ဝမ္ေဒသပတ္စပို့(သို့မဟုတ္ သန္းေခါင္စာရင္းလက္မွတ္ မိတၱူ)၊ တရုတ္ျပည္မေဒသ သက္ေသခံေရးရာဌာန၏သက္ေသခံစာ၊ ပင္လယ္လက္ျကားရန္ပံုေငြအဖဲြ့၏ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊ နွစ္လက္မအရြယ္ဓာတ္ပံု(၂)ပံုစသည္တို့ကို ကိုင္ေဆာင္ျပီး မိမိပညာေရးဦးစီးဌာနသို့ လာေရာက္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။ ၃) ပညာအဆင့္အတန္းအဆင့္ဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္တင္လဲလွယ္ျခင္းအတြက္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ဖုန္း။ ၁၉၉၉ (ျပင္ပမွခရိုင္၊ ျမို့မ်ားအတြက္ ၂၇၂ဝ၈၈၈၉)၊ ဖုန္းခဲြ။ ၆၄၂၈ (၂)အလယ္အထက္တန္း- အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးဌာန၏ လိုင္းခြဲသည္ ွ၁၂၁၀ (၃)မူလတန္း- မူလတန္းပညာေရးဌာန၏ လိုင္းခြဲသည္ ၆၃၇၃ ပညာအရည္အခ်င္းနွင့္ကိုယ္ေရးရာဇဝင္စစ္ေဆးေထာက္ခံေရးနည္းစနစ္နွင့္ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို ပညာ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေရးနွင့္ပညာအရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပုေရးနည္းစနစ္အရ အျခားနိုင္ငံနွင့္ေဒသ၏ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာလက္မွတ္မ်ားကို တရုတ္ဘာသာအျဖစ္ ျပန္ဆိုျပီး နိုင္ငံျခားရိွတရုတ္သံရံုးတြင္ ပညာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

3.နုိင္ငံၿခားပညာေရးကိုစစ္ေဆးၿခင္း:https://www.boca.gov.tw/lp-43-1-xCat-3.html
စာရြက္စာတမ္းလက္မွတ္စံုစမ္းေရးလိုင္း:(02)2343-2913、2343-2914