အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကြာရွင္းျခင္း၊ ေစာင့္ျကပ္ကာကြယ္ေရးအခြင့္အေရး၊ ေနထိုင္ေရး အခြင့္အေရး နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥ ရိွလွ်င္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဌာန မ်ား နွင့္ဆက္သြယ္ နိုင္သည္။ ထိုင္ေပျမို့ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ--၂၅၅၈ဝ၁၃၃(စကားျပန္ လိုအပ္လွ်င္ ျကိုတင္ခိ်န္းဆိုရမည္။)

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ ဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္တာ--၂၇၂၅၆၁၆၈။

ွအမေငအ် နထခ့ေညါန ၤသကညိေအငသည ဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံ အထူးဖုန္း--၂၇၁၃၄၇၂၆။

ဥပေဒ ကူညီေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း--၆၆၃၂၈၂၈၂

ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္နွင့္ ေျပာင္ေရႊ့ေနထိုင္သူဌာန ထိုင္ေပျမို့ အကို်းေဆာင္စခန္းသည္ ထိုင္ဝမ္တြင္ ရပ္နားျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္းနွင့္ အျမဲတမ္း
ေနထိုင္ျခင္း နွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ အကို်းေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့သည္။

ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္(နိုင္ငံျခား ျကင္ေဖၚ)ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ အထူးဖုန္း၂၃၈၈၉၃၉၃-၃၁၂၂

ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္(တရုတ္ျပည္မ ျကင္ေဖၚ)ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ အထူးဖုန္း--၂၃၈၉-၉၉၈၃

ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ ေနထိုင္ေရးက်င့္ျကံရန္ ပညာေပးအတုင္ပင္ခံ အထူဖုန္း--၂၃၈၈၉၃၉၃-၃၂၁၇
သတင္းအပိုသိရိွလွ်င္ ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ လူမႈဌာနခဲြ ဝက္ဘဆိုက္သို့ သြားျကည့္ပါ။
https://dosw.gov.taipei/