အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပိုလံွ်ေသာေငြကို ဘဏ္တိုက္ သို့မဟုတ္ စာတိုက္တြင္ သြင္းထားနိုင္သည္။ သာမန္ ေငြသြင္းစာအုပ္ဆိုလွ်င္ လက္ခံေသာဌာန အက်ယ္အျပန့္ရိွျပီး လုပ္ကိုင္ခိ်န္လည္း ရွည္
သည္။ ျပည္နယ တစ္ဝမွ္းလံုးတြင္ သံုးရျပီး အသြင္းအထုတ္ လြယ္ကူသည္။ ထို့ျပင္ ေငြေျကး ႈဃ ကတ္ျပားကိုလည္း ေလွ်ာက္တင္နိုင္ျပီး ဗႊျ တြင္ ေငြထုတ္၊ စရင္းလဲႊ
နိုင္သည္။
 စာရင္းဖြင့္ရန္ လိုအပ္ေသာစာတမ္း
သာမန္ပုဂၢလိက စာရင္း၊ နိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား(နိုင္ငံကူလက္မွတ္၊ ေနထိုင္ ရန္ ခြင့္ျပုစာ)၊ ဒုတိယကိုယ္ေရးေထာက္ခံစာ (ဥပမာ က်န္းမာေရး အာမခံ ကတ္ျပား)၊ တံဆိပ္။
ေငြသြင္းစာရင္း နွင့္ တံဆိပ္ ကို ခဲြျပီး ထားရမည္။ ဝွက္စာ မွာ ကိုယ့္ ေမြးေန့၊ နိုင္ငံသား ကတ္ျပား နံပတ္ ကို ေရွာင္ျကဥ္ရမည္။ ဝွက္စာ ကို ကိုယ့္ တစ္ေယာက္တည္း သာ သိရ ျပီး သူတပါး မခိုးယူရန္ ကာကြယ္ရမည္။