အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
တိုင္ေပ န-တကၠသိုလ္အေျကာင္း
တိုင္ေပ န-တကၠသိုလ္သည္ တိုင္ေပျမို့အစိုးရမွ ျကီးမွူးက်င္းပေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပညာသင္ျကားေရး ကြန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။
ဤကြန္ရက္ကို ၂ဝဝ၁ခုနွစ္ ျသဂုတ္လက တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္၍ အစိုးရဌာနအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး တီထြင္ဖန္တီးေသာကြန္ရက္သံုး
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အတတ္ျဖင့္ တျပည္လံုးရိွ အစိုးရဝန္ထမ္းနွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အဆင္ေျပသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္သည့္ တစ္သက္လံုး ပညာသင္ျကားေရးပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာသင္ျကားေရးကြန္ရက္၏
ဖတ္စာမ်ားမွာ အမို်းအစားေပါမ်ားျပီး ပညာသင္ျကားေရးဝန္ေဆာင္မႈလည္း အဆက္မျပတ္ အသစ္ တီထြင္လ်က္ရိွပါသည္။ ယခုအထိ
ျပည္တြင္းရိွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာသင္ျကားေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ စံျပေလာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျပု အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။


တိုင္ေပ န-တကၠသိုလ္၏လုပ္ပံုကိုင္နည္းအက်ဥ္းခု်ပ္
တိုင္ေပ န-တကၠသိုလ္သည္ 'တိုက္ရိုက္ျကည့္ရႈပါ'ဟူေသာ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ပါသည္။
သင့္အတြက္ အသင္းဝင္ျဖစ္ရန္မလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္း စာသင္နိုင္ပါသည္။


လုပ္ပံုကိုင္နည္း-
၁။ သင္ ဖတ္ရႈမည့္သင္ရိုးစာကို ေတြ့ရလွ်င္ 'အသင္းဝင္ျဖစ္ရန္မလိုဘဲ တိုက္ရိုက္ျကည့္ရႈပါ'ကို ေရြးပါ။

e_01
၂။ 'အသိအမွတ္ျပုပါ'ကို ဆက္လက္ ေရြးပါ၊ သင္ရိုးစာကို ျမင္ကြင္းသစ္၌ ဖြင့္လွစ္နိုင္မည္။

e_02
၃။ 'စတင္ သင္ျကားပါ'ကို ေရြးပါ။

e_03
၄။ သင္ ဝဲဖက္ရိွ အေရြးခံ မီနူး၌ တခုခု ေရြးျပီး ျကည့္ခ်င္ေသာအခန္းမ်ားကို လဲနိုင္သည္။

e_04

၅။ သင္ရိုးစာဖတ္ရႈျပီးလွ်င္ ယာဖက္အေပၚ 'သင္ရိုးစာကို အျပီးသတ္ပါ'ကို ေရြးပါက ျမင္ကြင္းပိတ္နိုင္မည္။

e_05

၆။ အထက္ပါ ျပုမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ အျခား သင္ရိုးစာကိုလည္း ဖတ္ရႈနိုင္သည္။

သင္ တိုင္ေပ န-တကၠသိုလ္၏သင္ရိုးစာမ်ားကို ျကိုက္ပါက အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာရန္ ျကိုဆိုပါသည္-
၁။ အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာလွ်င္ ပိုမ်ားေသာသင္ရိုးစာကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္ရႈနိုင္မည္။
၂။ အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာလွ်င္ သင့္သင္တန္းတက္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ပညာသင္ျကားေရးအေျခအေနကို
မွတ္တမ္းတင္နိုင္မည္။
၃။ အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာလွ်င္ တိုင္ေပန-တကၠသိုလ္၏လႈပ္ရွားမႈအမို်းမို်းကို ပါဝင္တက္ေရာက္နိုင္မည္။
၄။ အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာလွ်င္ တိုင္ေပန-တကၠသိုလ္၏သင္ရိုးစာနွင့္သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္ခံရရိွနိုင္မည္။
၅။ သင္သည္ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာလွ်င္ တသက္လံုး ပညာသင္ျကားရန္ အသိအမွတ္ျပု
ျကိမ္ေရကို ရရိွနိုင္မည္။