အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

၀မ့္ဟြာ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူ၏ဘံုေက်ာင္း


/001/Upload/486/relpic/22871/12164/87e566c2-3996-4cde-802c-71dbc9d66e78.jpg

1--န္ေဆာင္မွဳေကာင္တာ

ဘံုေက်ာင္းမွ ယြဲ႕နန္၊ ယိုးဒယား၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ ကၽြမ္းေသာ၀န္ထမ္္း မ်ားေထာက္ပံ့ေပး၍ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္း၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည္။


 

>ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေသာကြန္ရက

2-->ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေသာကြန္ရက

လူသစ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ မွမိမိဇာတိ ရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့မႈေပးသည္။/001/Upload/486/relpic/22871/12164/f14a0ee4-93d2-452a-8468-6ffd0f31474c.jpg

3. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုး

ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၏ဌာေနဝန္ထမ္းမ်ားနွင္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအသံုး

ၿပ ုရန္ဧည့္ခန္းႏွင့္ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းဖတ္သည့္အခန္း

4--ဧည့္ခန္းႏွင့္ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းဖတ္သည့္အခန္း

ပါ့ပါးတဲ့ဆိုဖါ၊ အိမ္ကဲ့သို႔ခံစားမႈ တည္ေဆာက္ေပးသည္။ လူသစ္မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္သည္။ မိမိဇာတိရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထိေတြ႕ျပီးဇာတိလြမ္းစိတ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ဖို႔ အတြက္ ယြဲ႕နန္၊ ယိုဒယား၊ အင္ဒိုနီရွား ႏွင့္အဂၤလိပ္ ဘာသာမဂၢဇင္း လည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။/001/Upload/486/relpic/22871/12164/869760ed-83be-49d6-9240-719c049b117a.jpg

5. အတိုင္ပင္ခံအခန္း

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားထိုေနရာတြင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအသံုးၿပ ုရန္ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။/001/Upload/486/relpic/22871/12164/1c9b34ee-f036-4795-86d7-68812c75c74f.jpg

6.မိဘ-ကေလးအနားယူရန္ေနရာ

ကေလးမ်ားကစားရန္နွင္႔စာဖတ္ရန္ေနရာေပးကာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိခင္နွင္႔ဖခင္မ်ားကိုစိတ္ေအးခ်မ္းစြာၿဖင္႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင္႔သင္တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္နိုင္ရန္ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။/001/Upload/486/relpic/22871/12164/6e11fdce-fd94-4977-99e7-781f2128ee0a.jpg

7. ဘက္စံုသံုးစာသင္ခန္း

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝရန္၊အပန္းေၿဖရန္နွင္႔စိတ္ခံစားမႈဖလွယ္ရန္အသံုး

ၿပ ုဖို႔ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။
စာသင္ခန္း

8--စာသင္ခန္း

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္၊ သင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ခန္း လည္းေထာက္ပံ့ေပးသည္။ခန္းမေဆာင

9--ခန္းမေဆာငမိခင္ႏုိ႔တိုက္ခန္း

10--မိခင္ႏုိ႔တိုက္ခန္းဘက္စံုသံုးအနုပညာစာေပစာသင္ခန္း

11-- အနုပညာစာသင္ခန္း
ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအကနွင္႔လႈပ္ရွားမႈက်င္းပၿခင္းမ်ားကိုပံ႔ပိုးေပးၿခင္း၊ဖလွယ္ေရး ေနရာမ်ားပံ႔ပိုးေပးၿခင္းနွင္႔လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္စင္ၿမင္႔မ်ားနွင္႔အကေၾကးမံုမ်ားလည္း အသံုးၿပ ုရန္ရိွသည္။
ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမအေဆာက္အအံု (စစ္လင္ခန္းမ)


/001/Upload/486/relpic/22871/12164/96c94838-e682-4ce7-952d-da5efd30d519.jpg

1.    ဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာ

ခန္းမဖြင္႔ခ်ိန္အတြင္းဗီယက္နမ္၊ထိုင္း၊အင္ဒိုနီးရွားနွင္႔အဂၤလိပ္ဘာသာစကားၿပန္မ်ားထိုေနရာနွင္႔ဖုန္းၿဖင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေထာက္ပံ႔ေပးသည္။/001/Upload/486/relpic/22871/12164/3807ed8e-b717-4ce6-b2a6-8f7664148b7b.jpg

2.    ကေလးကစားစရာေနရာ

ေႏြးေထြးေသာကေလးမ်ား၏ကစားစရာေနရာသည္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိခင္မ်ားနွင္႔ဖခင္မ်ားအားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔အတန္းတက္ေစပါသည္။


/001/Upload/486/relpic/22871/12164/e88a3cd3-cd26-40ed-827c-697c90a50760.jpg

3.    အကစာသင္ခန္း

သစ္သားၾကမ္းၿပင္တြင္လူ5-8ဦးအကေလ႔က်င္႔ရန္၊အေသးစားေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ(သို႔)စာသင္ခန္းအသံုး

ၿပ ုရန္ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။


/001/Upload/486/relpic/22871/12164/2cfe8295-91d9-493a-bdd5-40fb9685d889.jpg

4. ဘက္စံုသံုးစာသင္ခန္း

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္အသံုးၿပ ုရန္ေနရာေထာက္ပံ႔ေပးသည္။


/001/Upload/486/relpic/22871/12164/f10bc9db-9add-4730-a777-dc1afe4d3340.jpg

5. ၿပပြဲအခန္း

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုၿပပြဲနွင္႔စာအုပ္ဖတ္ရန္ေနရာ(သို႔)အေသးစားေဟာေၿပာပြဲမ်ားအသံုးၿပ ုရန္။