အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၂ အရ - ထိုင္ဝမ္ေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာတစ္စုံတစ္ေယာက္အား မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္၍၎၊ မည္သည့္လူမ်ိဳး ျဖစ္၍၎၊ အသားအေရာင္ေၾကာင့္၎၊ အဆင့္အတန္း ေၾကာင့္၎၊ ေမြးရပ္ ေၾကာင့္၎၊ စသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖင့္ မည္သူမဆို အထင္အျမင္ေသး၍ခြဲျခားမေစာ္ကားရ။ အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အထင္ေသးခံရ၍ခြဲျခား ေစာ္ကားလၽွင္တစ္ဖတ္သားသည္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းျဖစ္၏။ အျခားေသာဥပေဒမ်ားသက္မွတ္ထားသည့္အျပင္ အထင္ေသးခံရ၍ခြဲျခားေစာ္ကားေသာအေျခအေနအရ သက္္ဆိုင္ရာဌာနသို႔သြားေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝပ္ဆိုက္တြင္- ထိုင္ဝမ္ေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာျပည္သူမ်ား အထင္ေသးခံရ၍ခြဲျခားေစာ္ကားမႈတိုင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ပတ္ သက္၍ တိုင္ၾကားရန္နည္းလမ္းအခ်က္အလက္အထူးက႑ တြင္ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္