အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
နိုင္ငံသားၿပ ုခြင္႔ေလွ်ာက္ထားၿခင္းအတြက္သက္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုနုိင္ငံၿခား ပညာရွင္မ်ားကိုနားလည္ေစရန္ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုး ဝန္ၾကီးဌာန၏ကမာၻ႔သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္တည္ေထာင္ထားသည္
「အဆင္႔ၿမင္႔ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပညာရွင္မ်ားနုိင္ငံသားၿပ ုခြင္႔အထူးက႑」(ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://www.ris.gov.tw/app/portal/763