အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

1.Q:မိခင္နို့ရည္ျဖင္းနို့တိုက္လွ်င္မည္သည့္အကို်းရိွမည္နည္း။

A:မိခင္နို့ရည္၏အကို်း

မိခင္နို့ရည္

အာဟာရ

Immunoglobulins နွင့္ DHA အမ်ားျကီးပါဝင္ပါသည္။ ကူးဆက္ေရာဂါကို ကာကြယ္နိုင္ျပီး ဦးေနွာက္ နွင့္ မ်က္စိအာရိုလႊာ ဖံြ့ျဖိုးျကီးထြား ျခင္း ကို ေထာက္ပံ့နိုင္သည္။

အစာေျက

မိခင္နို့ရည္ ၏ ပရိုတင္ဓါတ္ သည္ ႊ့်နပ စမသအနငည ျဖစ္ျပီး အစာေျကရန္လြယ္သည္။ မိခင္နို့ရည္ ထဲတြင္ ျမနေ်အ-ိနခသာစသ်ငအငသည သ္ အ့န ူငစေ်န ပါျပီး အစာေျကရန္ လြယ္ကူသည္။ လွ်ပ္လိုက္ပစၥည္း နွင့္ သံဓါတ္ မမ်ားေသာလည္း စုတ္သြင္းရန္ ေကာင္း၍ ေက်ာက္ကပ္၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္သည္။

လိုအပ္ျခင္း

မိခင္နွင့္ သားသမီး အျကား ခ်စ္ခင္ရင္းနီွးမႈကို ထူေထာင္ ျပီး သားသမီးအတြက္ စိတ္ဖက္ အာဟာရ ျဖစ္ပါသည္။ သားသမီး၏ ကိုယ္ဖက္ နွင့္ စိတ္ဖက္ လိုအပ္ျခင္း ကို ျဖည့္ဆည္း နိုင္သည္။

စီးပြါးေရး

ခို်သာသည္။ နို့မႈန့္ျဖင့္ ေကြ်းေမြးလွ်င္ အမ်ားျကီး ကုန္က်မည္။ မိခင္နို့ရည္ ျဖင့္နို့ တိုက္လွ်င္ စီးပြါးေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်မည္။

က်န္းမာ လံုျခံုေရး

မိခင္နို့ရည္ ကို တိုက္ရိုက္ ေသာက္ရသည္။ နို့ဗူး သန့္ရွင္းရာ မမွန္ကန္မႈ၊ မိခင္ လက္ေလွ်ာ္ရာ မလံုေလာက္မႈ၊ နို့မႈန့္ ေဖ်ာ္ရာ မမွန္ကန္မႈ၊ နို့မႈန့္ထုတ္လုပ္ရာ မမွန္ကန္ မႈ စေသာ အနၱရာယ္မ်ား ကို ေရွာင္ျကဥ္နိုင္သည္။

လြယ္ကူျခင္း

နို့ဗူး မလိုေတာ့ဘူး။ အျပင္ကို ထြက္လွ်င္ အခိ်န္မေရြး ေသာက္နိုင္သည္။ ကေလး အတြက္ အပူခိ်န္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္လကၡဏာ

နို့စုတ္ရာတြင္ ကေလး ၏ ပါးစပ္ကို ေလ့က်င္ေစျပီး သြားဖံုး ကို ေတာင့္တင္းေစ၍ မ်က္နွာ ေခ်ာေစနိုင္သည္။

ကာကြယ္ေရး

အလာဂီ် လြယ္ သည္ ကေလးကို မိခင္နို့ရည္ ျဖင့္ နို့တိုက္လွ်င္ နႊားနို့ျဖစ္တတ္ေသာ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္နာျခင္း၊ ေမာဟိုက္ျခင္း၊ နွင္းခူျခင္း၊ ကိုယ္ခနၶာ ဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း စသည္မ်ားကို ေရွာင္ျကဥ္နိုင္သည္။

မိခင္အတြက္
အကို်းရိွျခင္း

မိခင္ နို့ရည္ ျဖင့္ နို့တိုက္လွ်င္ သားအိမ္ကံု့်ေစမည္။ ၄င္းသည္ ေမြးဖြားျပီး မိခင္ နာလွန္ထရန္ အကို်းရိွ ျပီး ရာသီေပၚခိ်န္ ကို ေရႊ့ဆိုင္ကာ သဘာဝ ပဋိသေနၶ ကို တား နိုင္သည္။ ဒိျပင္ မိခင္၏ အဆီ ကို ကုန္ျပီး ကိုယ္ခနၶာ ေနသားတက်အေျခသို့ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွရန္ အကို်းရွသည္။ စာရင္းေကာက္ခ်က္အရ မိခင္နို့ရည္ျဖင့္ နို့တိုက္လွ်င္ မိခင္ သည္ ာေ်အသခေမခငညသာေယ သလေမငေည ခေညခနမ နွင့္ ဥ်အနသစသမသ်င် စေသာေရာဂါမ်ားကို ေရွာင္ျကဥ္ နိုင္သည္။

2.Q:ကြ်န္မ ၏ နို့ရည္ လံုေလာက္ ရဲ့လား။
A:မိခင္နို့ရည္ျဖင့္ နို့တိုက္ေသာ မိခင္မ်ား သည္ ဒီကိစၥကိုပူပန္သည္။ သူတို့သည္ ကေလး ငိုလွ်င္ မဝဘူး လို့ထင္းသည္။ ကေလး၏ လိုအပ္မႈကို နားလည္ရမည္။ အမ်ားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ကေလးအတြက္ မိခင္ နို့ရည္ ဟာ လံုေလာက္သည္။ မိခင္နို့ရည္သည္ ကေလး၏လိုအပ္ျခင္းအလိုက္ ဖန္တီးတာျဖစ္သည္။ နို့ရည္မလံုေလာက္ေသာ အဓိကအေျကာင္းအရင္းသည္ ကေလး ၏ နို့စုတ္ျခင္း မလံုေလာက္ေပ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးစုတ္ေလ နို့ရည္ မ်ားေလ။ နို့မႈန့္ျဖင့္ နို့တိုက္လွ်င္ ကေလး ၏ နို့စုတ္ျခင္း ကို ေလွ်ာ့ခ် ျပီး ကေလးသည္ နို့ဗူး ျဖင့္ ေသာက္တတ္ကာ မိခင္ ၏ နို့အံု ကို မ စုတ္ခ်င္ ဘူး။

 

3.Qနို့တိုက္ရာတြင္ နို့ရည္ တိုးပြါးရန္ မိခင္သည္ ထူးျခားေသာ အစားအစာ လိုမလား။
A:သုေတသနအရ နို့ရည္၏ အေရအတြက္ နွင့္ အရည္အခ်င္း သည္ မိခင္၏ အစားအစာနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္တာ မဟုတ္၊ နို့ရည္သည္ ကေလး၏ နို့စုတ္ျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ဒါေျကာင့္ ကေလးသည္မွန္ကန္ ေသာ နည္းျဖင့္ နို့စုတ္လွ်င္ နို့ရည္သည္ ကေလးအတြက္ လံုေလာက္မည္။

 

4.Qမိခင္နို့ရည္ျဖင့္နို့တိုက္ရာ တစ္ေန့လွ်င္ အေလးသြား ဘယ္နွစ္ျကိမ္ရိွမည္လဲ။
A:မိခင္နို့ရည္ ျဖင့္နို့တိုက္ရာ တစ္ေန့လွ်င္ အေလးသြား ေသာ အျကိမ္ဆိုလွ်င္ ကာျခားသည္။ ပထမ တစ္လ နွစ္လ အတြင္းတြင္ ကေလး ၏ ေခ်းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကဲ်ျပီးေတာ့ ခဲြ်ကို်ရည္ရိွသည္။ တစ္ခို့်သည္ အလံုးအေစ့ရိွျပီး အခ်ဥ္ရိွသည္။ တစ္ခို့်သည္ တစ္ေန့လွ်င္ ၈ ျကိမ္ထက္မ်ားသည္။ ဒါေတြဟာ ပံုမွန္ျပီး ဝမ္းေလွ်ာတာမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ဤ အေျခအေန သည္ အစိုင္အခဲ အစားအစာ မ်ား စားသည့္အခါ ထိ ဆက္လက္ထားရိွမည္။ သို့ရာတြင္ တစ္လ နွစ္လ ျပီးေနာက္ ကေလးတစ္ခို့်သည္ ရက္ပိုင္းတြင္ အေလးသြား တစ္ျကိမ္သာရိွသည္။အမ်ား အားျဖင့္ ကေလး ၏ ေခ်း သည္ အေပ်ာ့ေခ်း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခို့်ကေလး ေတာင္ တစ္ပတ္ နွစ္ပတ္ အတြင္းတြင္ အေလးသြား တစ္ျကိမ္သာ ရိွသည္။ ဒါဝမ္းခု်ပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ မိခင္နို့ရည္သည္ အေကာင္းဆံုးနို့ရည္ ျဖစ္ျပီး အကုန္လံုး စုတု္ယူနိုင္သည္။ ကေလးသည္ ဝမ္းေဖါျခင္း၊ ငိုျပီးအတည္အျငိမ္ျဖစ္ျခင္းမရိွ၍ တက္ျကြျပီး သားရည္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းကာ အေပါ့သြား အေျခအေန ပံုမွန္လွ်င္ မစိုးရိမ္ရဘူး။

 

5.Qကြ်န္မ Fullness ေသာအခါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
A:Fullness ေသာအခါ ကေလး ကို စုတ္ခိုင္ရမည္။ စုတ္ျပီးေတာ့ နို့အံုေပ်ာ့ျပီး နို့ရည္ဂလင္း အဆင္ေျပေစမည္။ နို့တိုက္ျပီးေတာ Fullness မေလွ်ာ့လွ်င္ နို့ရည္ ကို ညွစ္ ျပီး Fullness ကို ေလွ်ာ့နိုင္သည္။

 

6.Qမိခင္အေအးမိသို့မဟုတ္ဝမ္းေလ်ာလွ်င္ ဆက္လက္နို့တိုက္ရမလား။
A:ဆက္လက္နို့တိုက္ရသည္။ မိခင္သည္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကို ရင္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ခနၶာက ထူးျခားေသာ Immunoglobulin A ကိုဖန္တီးျပီး နို့ရည္အတြင္းသို့ ဝင္မည္။ ထို့ျပင္ မိခင္ ကိုယ္ခနၶာတြင္ ေသြးျဖူဥ သည္ ေရာဂါပိုးကို ေတြ့လွ်င္ Phagocytes နွင္Y Lymphocyte မ်ား ကို တက္ျကြေစျပီး အင္ဒီေဘာဒီ ကို နို့ရည္တြင္ ထုတ္လႊတ္မည္။ ၄င္း Immunoglobulin A သည္ ကေလး၏ ဝမ္းထဲတြင္ စိမ့္ထြက္ရည္တစ္မို်း (secretory component)ေျကာင့္ အစာေခ်ခ်ဥ္ရည္ ၏ ဖ်က္စီးျခင္း ကို ခုခံနိုင္သည္။ မိခင္ ဖ်ားရာတြင္ ဆက္လက္နို့တိုက္လွ်င္ ကေလး ကို ကာကြယ္နိုင္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မိခင္သည္ ပဋိဇီဝေဆး ကို ေသာက္ရာတြင္ လည္း ဆက္လက္နို့တိုက္ရေသာလည္း ကေလး ေခ်း၏ အေျခအေန ကို ေစာင့္ျကည့္ရမည္။ မေသခ်လွ်င္ ဆရာဝန္ ဆီသို့သြားေမးရမည္။

 

7.Qကေလး နို့ရည္အန္လွ်င္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။A:ဒါရိုးရိုးပဲျဖစ္သည္။ ကေလးနို့ေသာက္တာ မ်ားလွ်င္ နို့ရည္အန္နိုင္သည္။ နို့ရည္ေသာက္ျပီး ျကို့ထိုးလွ်င္ လည္း နို့ရည္ အန္နိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ေလ နို့တိုက္ျပီး တစ္နာရီ နွစ္နာရီ ေလာက္ နို့ရည္ အန္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ နို့ရည္အန္ျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ အခက္အခဲမရိွဘူး။ ကေလး အိပ္ေသာ အခါ နို့ရည္ အန္ လွ်င္ လည္း အနၱရာယ္ မရိွဘူး။ ကေလးတစ္ခို့်သည္ ခဏခဏ နို့ရည္အန္သည္။ သူတို့ ျကာရွည္စြာ ထိုင္နိုင္ေသာ အခါ မွ အေျခအေန ေကာင္းလာမည္။ ကေလး အနည္းငယ္သည္ တစ္နွစ္ျပည့္ လွ်င္ လည္း နို့ရည္အန္နိုင္သည္။ ကေလး နို့ရည္ ေသာက္ျပီး ေတာ့ အားထုတ္ျပီး နို့ရည္ ကို အကုတ္လံုး အန္၍ တစ္ေန့ တစ္ျကိမ္ နွစ္ျကိမ္ထက္ မ်ား လွ်င္ သို့မဟုတ္ အေလးခိ်န္ ေကာင္းေကာင္း မတိုးလွ်င္ ဆရာဝန္ ကို သြားျကည့္ရမည္။ ေအာက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား သည္ နို့ရည္အန္သည့္အေျခအေန ကို ေလွ်ာ့ခ် နိုင္သည္။
၁။ တျဖည္းျဖည္းနို့တိုက္ရန္။
၂။ နို့တိုက္ရာ ရုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အသံထြက္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ထိုးျခင္း စေသာ စိတ္အာရံု ပံ့်လြင့္ နိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား ကို ေရွာင္ျကဥ္ရန္။
၃။ နို့တိုက္ျပီး ကေလး ကို ရပ္ေစရန္။
၄။ နို့တိုက္ျပီး ျပင္းထန္စြာ မကစားရန္။
၅။ ကေလး သိပ္ မ င ခင္ နို့တိုက္ရန္(ကေလး ျပင္းထန္စြာ မငိုရန္)။
၆။ နို့ဗူးျဖင့္ နို့တိုက္လွ်င္ နို့သီးေခါင္း ၏ အေပါက္ သင့္ေတာ္ ေအာင္လုပ္ရန္။
၇။ အိပ္ေသာအခါ ခုတင္ ၏ ေခါင္ဖက္ ကို ျမင့္ေအာင္ ခုထားျပီး ကေလး ၏ ဦးေခါင္း သည္ ထက္ ဝမ္းပိုက္ထက္ ျမင့္ရန္။
ကေလး နို့ရည္ ေသာက္ျပီး ေတာ့ အားထုတ္ျပီး နို့ရည္ ကို အကုတ္လံုး အန္၍ တစ္ေန့ တစ္ျကိမ္ နွစ္ျကိမ္ထက္ မ်ား လွ်င္သို့မဟုတ္ အန္ေသာ စရာ သည္ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္လွ်င္ သို့မဟုတ္ အေလးခိ်န္ ေကာင္းေကာင္း မတိုးလွ်င္ ဆရာဝန္ ကို သြားျကည့္ရမည္။

 

8.Q:မီခင္နို့ရည္ျဖင့္ အနည္းဆံုး ဘယ္ေလာက္ျကာ တိုက္မလဲ။
A:ေမြးဖြားျပီး နာရီးစက္ မွ တစ္နာရီ အတြင္း မိခင္နို့ရည္ျဖင့္ နို့ တိုက္ရမည္ ဟု ံႊ်ဥ နွင့္ ့ျဃၤ ၁၉၉၉ခုနွစ္ အျကံေပးခဲသည္။ ဒိအျပင္--
၁။ ကေလး အသက္ ၆ လ အထိ မိခင္နို့ရည္ျဖင့္သာ နို့တိုက္ရန္။
၂။ ၆ လ ေက်ာ္ မွ အျခား အစားအစာ ကို ထည့္သြင္းရန္။
၃။ အသက္ ၂ နွစ္ ေက်ာ္ ထက္ မိခင္နို့ရည္ ျဖင့္ ဆက္လက္ နို့တိုက္ရန္။
အသက္ ၁ နွစ္ ေက်ာ္ ထက္ မိခင္နို့ရည္ ျဖင့္ နို့တိုက္ျပီး မိခင္ နွင့္ ကေလး ၏ အေျခအေန ကို အေျခခံ၍ နို့ျဖတ္ သည့္ အခိ်န္ ကို သတ္မွတ္ သည္ ဟု ဗဗဏ အျကံေပးသည္။

 

9. Q:မိခင္နို့ရည္ျဖင့္ နို့တိုက္ရာ မိခင္ သက္သာလြတ္စား နိုင္သလား။
A:အာဟာရလံုေလာက္လွ်င္ စားနိုင္သည္။ ဗီတာမင္ B12 ကို ေသာက္ရမည္။ သက္သာလြတ္စား ေသာ မိခင္ သည္ ေကာင္းမြန္ ေသာ နို့ရည္ ကို စိမ့္ထြက္နိုင္သည္။(ဗီတာမင္ B12 သည္ အသား တြင္ သာ ပါဝင္သည္)

 

10.Qနို့တိုက္ေသာ စာတမ္းမ်ား ကို ဘယ္ေနရာမွာ ရရိွနိုင္သလဲ။

1.ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္ က်န္းမာေရး အစိုးရဌာနရဲ႕ ဝက္ဆိုက 》အဓိက စာမ်က္ႏွာ 》မိခင္ႏို႔တိုက္ေရး
2. အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ ဝက္ဆိုက္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေရး
ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေစာင့္ေရွက္ေရး၏ ဖုန္းနံပတ္ ၀၈၀၀-၈၇၀-၈၇၀( တရုတ္အသံထြက္ း ေပါင္က်င္နင္ ေပါင္က်င္နင္)

ဝန္ေဆာင္မႈ စံုစမ္းေမးျမန္းခ်ိန္ း တနႍလာ မွ ေသာၾကာ မနက္ ၈နာရီ - ညေန ၁၈နာရီ (အကယ္၍ အစိုးရရံုးပိတ္းရက္ ပိတ္သည္)

3။ ထိုင္ဝမ္ မိခင္နို့ရည္ အသင္း။

4။ နိုင္ငံတကာ မိခင္နို့ရည္ အသင္း။

5။ သမိူ ဗူူငေညခန ္သမ ျမနေ်အ္နနိငညါ ဗခအငသည (ႊ်ဗျဗ)

 

စာတမ္းအရင္းအျမစ္။ က်န္းမာေရးဌာနခဲြ ဝက္ဘဆိုက္၊