အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
無標題文件

အေရွ႕ေတာင္အာရွ လည္ပတ္ေသာေနရာမ်ားကို ေစ်းကြက္ထဲသို႔ တုိးျမင့္ဖြင့္လွစ္မည္ အထက္တန္းေျဖဆုိေအာင္ျမင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူသစ္ဦးေရမ်ားကို အားေပးမည္၊ ပါဝင္ေျဖဆုိေသာအဖြဲ႕ (သီးသန္႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား သာမန္စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာလမ္းျပဝန္ထမ္း ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရၿပီးေနာက္၊ လမ္းျပ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေစသည္။


ေျပာင္းေရႊ႕ေသာ လူသစ္ၾကင္ဖက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရန္ ေျဖဆိုလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းရိွျခင္း။

၁။ ေျဖဆိုလိုေသာ အဆင့္ - အမ်ားျပည္သူရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္အလုပ္ရွိျခင္း  အဆင့္ျမင့္အထက္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းေက်ာင္း အထက္ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္ျခင္း ေအာင္လက္မွတ္ရရွိျခင္း။.
**ႏိုင္ငံျခားဘြဲ႔လက္မွတ္နဲ႔ ေျဖဆိုသူ ႏိုင္ငံျခား ဘြဲ႕ရေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မွားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပစစ္ေဆးျခင္း၊ မူရင္းလက္မွတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမွာ စစ္ေဆးၿပီးမိတၱဴ ေထာက္ခံစာမ်ားနဲ႕ တရုတ္ဘာသာျပန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအာမခံ တရုတ္ဘာသာျပန္စာမ်ား။
၂။ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းသည္ ၂ ႀကိမ္ခြဲၿပီးေျဖဆိုျခင္း၊ စာေျဖႏွင့္ ႏုတ္ေျဖပံုစံ (၂) မ်ိဳးရွိသည္။ ပထမ စာေျဖေအာင္ျမင္သူသည္ ဒုတိယ ႏုတ္ေျဖ ပါဝင္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳသည္ ပထမစာေျဖေအာင္ျမင္သူ မသိမ္းဆည္းပါ။
၃။ ဘာသာစကားေပါင္းစံုမ်ား - အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ဂ်ပန္္ဘာသာစကား၊ ျပင္သစ္ဘာသာစကား၊ ဂ်ာမနီဘာသာစကား၊ စပိန္ဘာသာစကား၊ ကိုးရီးယားဘာသာစကား၊ ယိုးဒယားဘာသာစကား၊ အာရပ္ဘာသာစကား၊ ရုရွားဘာသာစကား၊ အီတလီဘာသာစကား၊ ဗီယမ္နမ္ဘာသာစကား၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား၊ မေလးရွားဘာသာစကား၊ စုစုေပါင္း ဘာသာစကား ၁၃ မ်ိဳးရွိပါသည္။

 

သီးသန္႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား သာမန္စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာ လမ္းျပသူဝန္ထမ္း စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္း http://wwwc.moex.gov.tw/main/ExamLaws/wfrmExamLaws.aspx?kind=3&menu_id=320&laws_id=119