အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
2နွစ္ေအာက္ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ
ဤေထာက္ပံ႔မႈရည္ရြယ္သူသည္ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ကိုက္ညီရမည္
 1. 2နွစ္ေအာက္ကေလး (လက္ရိွလအပါအဝင္ )ကေလး။
 2. စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊ ခရိုင္(ၿမိ ု႔)အစိုးရလူမႈကူညီေစာင္႔ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒ စာရင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္အရ ဝင္ေငြနည္း(သို႔)ဝင္ေငြအလယ္အလတ္နည္းမိသားစု သို႔မဟုတ္ ကေလး၏မိဘ(သို႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ား)အတြက္ ေနာက္ဆံုးနွစ္တြင္ အစီရင္ခံစာ စုေပါင္းဝင္ေငြအခြန္နႈန္းထက္နည္းသို႔မဟုတ္ 20%ထက္နည္း။
 3. အစိုးရအမ်ားၿပည္သူၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္မပါဝင္သည္႔ကေလး။
 4. ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈမခံယူရေသးမိဘလစာခြင္႔စရိတ္မပါ။
 5. ေန႔ကေလးထိန္း အမ်ားၿပည္သူ(သို႔)အမည္ခံအမ်ားၿပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမခံရေသးသူ။
 6. :「2နွစ္ေအာက္ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ」နွင္႔「ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ」တူညီေသာ လူေနမႈပံုစံေထာက္ပံ႔ေၾကး ဥပေဒအရ အတူမထုတ္ယူရ။
 7. ေထာက္ပံ႔ေၾကးအေၾကာင္းအရာ
 1. ေနာက္ဆံုးနွစ္ အစီရင္ခံစာ စုေပါင္းဝင္ေငြအခြန္နႈန္း 20%ထက္နည္း:ကေလးတစ္ဦးတစ္လလွ်င္ 2,500ယြမ္။
 2. အလယ္အလတ္ဝင္ေငြနည္းမိသားစု:ကေလးတစ္ဦးတစ္လလွ်င္4,000ယြမ္။
 3. ဝင္ေငြနည္းမိသားစု:ကေလးတစ္ဦးတစ္လလွ်င္5,000ယြမ္။
 4. ေရွ႔အရည္အခ်င္း3ခုအနက္1ခုကိုက္ညီၿပီး တတိယကေလးအထက္ ကေလးတစ္ဦး တစ္လလွ်င္ေထာက္ပံ႔ေငြ 1,000ယြမ္ ပိုေပးမည္။
 
ၿပင္ဆင္ရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 1. ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ။
 2. ေလွ်ာက္ထားသူ(မိဘနွစ္ဖက္、အုပ္ထိန္းသူ(သို႔)အမွန္တကယ္ေစာင္႔ေရွာက္သူ)နွင္႔ ကေလးဝိေသသလကၡဏာစာရြက္စာတမ္း (ဥပမာ:အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္မိတၳူ)。
 3. ေလွ်ာက္ထားသူစာတိုက္(သို႔)ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ထိုင္ေပဖုပန္းဘဏ္) အေကာင္႔မိတၳူ။
 4. ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဖက္ ထိုင္ဝမ္အိမ္ေထာင္စုထဲမရိွ၊ ၿပည္မၾကီး(သို႕)နိုင္ငံၿခားသား ေနထိုင္ခြင္႔(သို႕)နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပူးတြဲေပးအပ္ရမည္။
 
 • ဆက္သြယ္ရန္ရံုး
  ကေလးအိမ္ေထာင္စုခရိုင္ရံုးတည္ရိွရာလူမႈေရးသင္တန္း။
  ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးရာဌာန အမ်ိုးသမီးလူမႈဖူလံုေရးနွင္႔ကေလးထိန္းဦးစီးဌာန:1999 လိုင္းခြဲ 1624-1625