尚未定義

အျခားႏိုင္ငံမွလာေရာက္ေနထိုင္သူတို႔၏ဘံုေက်ာင္း ကိုမိတ္ဆက္ျခင္း

အတိုေကာက္မိတ္ဆက္ျခင္း

 

 
၀မ့္ဟြာ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူ၏ဘံုေက်ာင္း
 
ဘံုေက်ာင္း၏ေနရပ္လိတ္စာ ထိုေပျမိဳ႕ေတာ္ ၀မ္ဟြာ ေဒသ ခ်န္ဆာလမ္း၊ အပိုင္း2၊ နံပါတ္ 171 ေနရာ (ပထမထပ္၊ တတိယထပ္ ႏွင့္ စတုတၳထပ္တို႔ပါ၀င္သည္။)
ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ ပါတ္တိုင္း အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ 9:00 – 17:00
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 02-23701046
ဆက္သြယ္ရန္ Fax 02-23716725

 

 

ေနရာပံုစံမ်ား  
 
   
၁။ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေကာင္တာ အခမဲ့၀န္ထမ္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္၊ ဗီယန္နန္၊ ယိုးဒယား ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား စကားေျပာတတ္ၾကြမ္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား တစ္လွည့္စီေစာင့္ေနပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ ေပးပါသည္။ အျခား ႏိုင္ငံမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူသစ္မ်ား၏ အၾကာင္းကိစၥမ်ား လည္း သိၾကြမ္းနားလည္ပါသည္။
၂။ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ေနရာ၊ ထမင္းဆိုင္ႏွင့္ ကေဖးဆိုင္(နန္ကန္ဆိုင္) လူသစ္မ်ားဘံုေက်ာင္းမွာအနားယူမည့္အခ်ိန္တြင္၊ ခ်က္ျပဳတ္ပညာကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလဲလွယ္ ျပသႏိုင္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္အိုးမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
၃။ အင္တာနက္အသံုးျပဳမည့္ေနရာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားထားရွိျခင္း၊ ဒါမွ အျခားႏိုင္ငံမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာ လူမ်ားသည္ ဇာတိ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆံုးရရွိႏိုင္ ပါသည္။
4။ ေလ့လာသည့္ အခန္း အစိုးရေအးက်င့္ ႏွင့္ အဖြဲအစည္းမ်ား သည္ လူသစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္း ႏွင့္ လုပ္ရွားမွဳမ်ားက်င္းပ သည့္ခ်ိန္ တြင္အသံုးျပဳျခင္း။
၅။ ကေလးမ်ား၏ ကစားရံု ႏွင့္စာဖတ္ခန္း
၆။ ဧည့္ခန္း စိမ္ခံလို႔ရသည့္ ဧည့္ခန္းသည္ ဆိုဖာႏွင့္ တီဗီၸ ရိွသည့္အျပင္၊ ယိုဒယား၊ ဗီယန္နန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ဂ်ာနယ္ထားကိုဖတ္ႏိုင္ သည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖတ္ရန္စာအုပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ လူသစ္မ်ား ဤဘံုေက်ာင္းကိုလာေရာက္ၾကည့္ရွဳဖို႔ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
၇။  ႏွင့္ဇာတ္ရံု (၀မ့္ဟြာဆိုင္) သီးခ်င္းဆိုတဲ့ စက္ပစၥည္းမ်ားထည့္ထားျပီး၊ လူသစ္မ်ားကိုရွဴးမူးေအာင္း တီဆိုႏိုင္ပါသည္။

 

 

ေကာင္းက်ိဳးမ်ား  
1။ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူမ်ား၏ ဘံုေက်ာင္းေၾကာင့္၊ အမိအိမ္လို ေႏြးေထြးေသာေနရာႏွင့္တူသည္။ ျပီးေတာ့ဤေနရာတြင္ မတူညီေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိုင္၀မ္၏သတင္းမ်ားရႏိုင္ျခင္း၊ လူသစ္မ်ားကို အေဖာ္မရွိေသာဘ၀ကိုလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစျခင္း၊ ထိုင္၀မ္မွာအိမ္ေထာင္ျပဳ မည့္သူတို႔ကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားရႏိုင္ေစထိကို အကူညီေပးပါသည္
2။ လူသစ္မ်ားကို ထိုင္၀မ္နယ္ေျမေနရာရင္သြားေအာင္ ကူညီေပးျခင္း၊ ျပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားေအာင္ တတ္သည္အထိ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ထိုင္၀မ္၏ အေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ မ်ားကို လူသစ္မ်ားကၽြမ္းက်င္ေအာင္သိႏိုင္ ေစျခင္း။ အစိုးရ သည္လူသစ္မ်ားကို ေစာက္ေရွာက္သည္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။


မိတ္ဆက္ခန္းမ 
介紹
မိတ္ဆက္
士林新移民會館
စစ္လင္ေရ႔ႊေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ
會館地址 臺北市士林區大東路75號
ခန္းမေနရာ ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္၊ တတုန္းလမ္း၊ အမွတ္75
開館時間 每週二至週日上午9時至下午5時
ခန္းမဖြင္႔ခ်ိန္ အဂၤါမွတနဂၤေနြေန႔တိုင္းနံနက္9နာရီမွညေန5နာရီထိ
電話 02-28837750、02-28831735
ဖုန္း 02-28837750、02-28831735

空間設施
ေနရာအေဆာက္အအံု
(1)ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာ အဂၤလိပ္၊ဗီယက္နမ္၊ထုိင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာမ်ားၿဖင္႔ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း၊ဘာသာၿပန္မ်ားက ရုိးရွင္းေသာတိုင္ပင္ညိွနိႈႈင္းမႈ(သုိ႔)ဘာသာၿပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးၿခင္း၊ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားမ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ဝါဒၿဖန္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းရိွသည္။
(2)ေပါ႔ပါးစာ ဧရိယာ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမသို႔ေရာက္စဥ္ ခ်က္ၿပ ုတ္ၿခင္းမွတဆင္႔ စိတ္ခံစားမႈမ်ားဖလွယ္နုိင္သည္၊ ေပါ႔ပါးစာ(သုိ႔)ေမြးရပ္ေၿမဟင္းစသည္တို႔ခ်က္ၿပ ုတ္ရန္
အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ႔ထားသည္။
(3)ၿပည္သူမ်ားအင္တာနက္သံုးစြဲနုိင္ေသာဧရိယာ အင္တာနက္ဇုန္သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ေၿပာင္းေရႊ႕နုိင္ငံသားမ်ား ေမြးရပ္ေၿမ အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရရိွရန္ လမ္းညႊန္သူသီးသန္႔ရိွသည္။

(4)ေလ႔လာရန္ခန္းမ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွက်င္းပရန္နွင္႔ေရ႔ႊေၿပာင္းနိုင္ငံသားနွင္႔ဆက္စပ္ေသာသင္တန္းမ်ား(သုိ႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသံုးၿပ ုရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။ 

(5)ကေလးကစားကြင္း ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ခန္းမသို႔သြား(သုိ႔)အတန္းတက္ခ်ိန္တြင္ သူတို႔၏ကေလးမ်ား လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လံုၿခံ ုေနြးေထြးေသာ ေနရာတစ္ခုရိွပါက ေရႊ႔ေၿပာင္း နုိင္ငံသားမ်ား စိတ္ခ်စြာသင္ယူၿခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အာရံုစုိက္နုိင္သည္။ 

(6)ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာခန္းမ(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ) အၾကီးစားလႈပ္ရွားမႈ(သို႔)ေဟာေၿပာပြဲ မ်ားၿပ ုလုပ္ရန္ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။

(7)ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္ 1(စစ္လင္ခန္းမ)     အကေနရာ၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားနွင္႔ ဆက္စပ္ေသာသင္တန္း(သုိ႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားအသံုးၿပ ုရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။ 

(8) ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္ 2 (စစ္လင္ခန္းမ)      ေလ႔လာရန္ေနရာ၊ ေရႊ႔ေၿပာင္း နိုင္ငံသားနွင္႔ ဆက္စပ္ေသာသင္တန္း(သုိ႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားအသံုးၿပ ုရန္ ေထာက္ပံ႔ေပး ထားသည္။ 

(9)201ၿပပြဲခန္းမ(စစ္လင္ခန္းမ)      ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာၿပပြဲလႈပ္ရွား မႈမ်ား က်င္းပရန္ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။