အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

၀မ့္ဟြာ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူ၏ဘံုေက်ာင္း

ဘံုေက်ာင္း၏ေနရပ္လိတ္စာ ထိုေပျမိဳ႕ေတာ္ ၀မ္ဟြာ ေဒသ ခ်န္ဆာလမ္း၊ အပိုင္း2၊ နံပါတ္ 171 ေနရာ (ပထမထပ္၊ တတိယထပ္ ႏွင့္ စတုတၳထပ္တို႔ပါ၀င္သည္။) / ဟြမ္ေဟာ္နန္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္280-3(1ထပ္)
ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ပါတ္တိုင္း အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ 9:00 – 17:00
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 02-23701046
ဆက္သြယ္ရန္ Fax 02-23716725


ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမအေဆာက္အအံုမိတ္ဆက္
စစ္လင္ေရ႔ႊေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ

ဘံုေက်ာင္း၏ေနရပ္လိတ္စာ
ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ခန္းမဖြင္႔ခ်ိန္ အဂၤါမွတနဂၤေနြေန႔တိုင္းနံနက္9နာရီမွညေန5နာရီထိ
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 02-28837750、02-28831735


ေနရာပံုစံမ်ား

1. ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာ:ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းနွင္႔အဂၤလိပ္၊ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွား စကားၿပန္မ်ား၊ရိုးရွင္းေသာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္း(သို႔)ဘာသာၿပန္ၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ႔ပိုးေပးထားသည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔ၿဖန္႔ေဝမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္းရိွပါသည္။ 

2. ဘက္စံုသံုးစာသင္ခန္း(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားအနားယူရန္ခန္းမသို႔ ေရာက္လာသည႔္အခါ၎တို႔သည္ဆက္သြယ္ေၿပာဆုိနုိင္ၿပီးေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား အတြက္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္ရန္ေနရာတခုပံ႔ပိုးေပးထားသည္။

3. စာၾကည္႔ခန္း(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔သင္တန္းမ်ား (သို႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားၿပ ုလုပ္သည္႔အခါအသံုးၿပ ုရန္အဖြဲ႔အသီးသီးအတြက္ပံ႔ပိုးေပးထားသည္။

4. ကြန္ပ်ဴတာစာသင္ခန္း(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားအတြက္လွ်ပ္စစ္ မုန္႔ဖုတ္သင္ၾကားမႈသင္တန္းမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္အစိုးရနွင္႔အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကိုပံ႔ပိုးေပးၿပီး၊ပိုမိုကြဲၿပားေသာသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကိုပံ႔ပိုးေပးပါသည္။

5. ကေလးအနားယူရာေနရာ(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ)、ကေလးကစားခန္း(စစ္လင္ခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္း ေနထုိင္သူသစ္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ရန္(သို႔)ခန္းမအတြင္းအတန္းတက္သည္႔အခါတြင္၎တို႔၏ကေလးမ်ားကိုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ေႏြးေထြးေသာေနရာတခုေပးထားသည္၊သုိ႔မွသာ ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားသင္ယူမႈအေပၚအာရံုစူးစုိက္နုိင္ၿပီးအခ်က္အလက္မ်ိဳးစံုကိုသင္ယူနုိင္မည္။

6. ခန္းမၾကီး(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ):လႈပ္ရွားမႈၾကီးမ်ား(သို႔)ေဟာေၿပာပြဲမ်ားက်င္းပရန္ပံ႔ပိုးေပးသည္။

7. အကသင္ခန္း(စစ္လင္ခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔သင္တန္း မ်ား(သို႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္အကသင္ေနရာပံ႔ပိုးေပးထားသည္။

8. ဘက္စံုသံုးစာသင္ခန္း(စစ္လင္ခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔ သင္တန္းမ်ား(သို႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္သင္ၾကားရန္ေနရာပံ႔ပိုးေပးထားသည္။

9.201ၿပပြဲရံု(စစ္လင္ခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔ၿပပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပရန္ပံ႔ပိုးေပးထားသည္။

10. ဘက္စံုသံုးအနုပညာနွင္႔စာေပစာသင္ခန္း(ဝမ္႔ဟြာခန္းမ):ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား အကနွင္႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားက်င္းပရန္နွင္႔ဆက္သြယ္ေရးေနရာအသံုးၿပ ုရန္ပံ႔ပိုးေပးထားသည္။


ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

  1. ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူမ်ား၏ ဘံုေက်ာင္းေၾကာင့္၊ အမိအိမ္လို ေႏြးေထြးေသာေနရာႏွင့္တူသည္။ ျပီးေတာ့ဤေနရာတြင္ မတူညီေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိုင္၀မ္၏သတင္းမ်ားရႏိုင္ျခင္း၊ လူသစ္မ်ားကို အေဖာ္မရွိေသာဘ၀ကိုလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစျခင္း၊ ထိုင္၀မ္မွာအိမ္ေထာင္ျပဳ မည့္သူတို႔ကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားရႏိုင္ေစထိကို အကူညီေပးပါသည္
  2. လူသစ္မ်ားကို ထိုင္၀မ္နယ္ေျမေနရာရင္သြားေအာင္ ကူညီေပးျခင္း၊ ျပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားေအာင္ တတ္သည္အထိ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ထိုင္၀မ္၏ အေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ မ်ားကို လူသစ္မ်ားကၽြမ္းက်င္ေအာင္သိႏိုင္ ေစျခင္း။ အစိုးရ သည္လူသစ္မ်ားကို ေစာက္ေရွာက္သည္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။