အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

 အလုပ္ရရိွေရးသတင္းမ်ား
သင့္က ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရိွကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရင္ ထိုင္ဝမ္းမွာ ေနထိုင္ကာလ အတြင္းမွာ တရားဝင္အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္ထားဖို့ မလိုပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့က လူျကီးမင္းအတြက္ အခမဲ့ရွာေပးပါမယ္။ လူျကီးမင္းက အလုပ္လိုအပ္သို့မဟုတ္ အလုပ္မရိွအခက္အခဲရိွရင္ ေနအိမ္နီးတဲ့အလုပ္အကို်းေဆာင္မႈစခန္းကို သြားျပီး အလုပ္ ရွာလိုျခင္းစာရင္းမွတ္ပံုတင္ထား သို့မဟုတ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို့နဲ့ ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။
အလုပ္လိုအပ္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားရန္။ ပံုစံျဖည့္ထား ၊ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္မိတၱူကူး ေစာင္ကို သြင္းထာ.။ (အဖံုးနွစ္ဖက္)
၁။ အလုပ္အကို်းေဆာင္မႈဖုန္းအမွတ္ 2308-5231 (လိႈင္းခဲြ703 နိုင္ငံျခားလင္မယား
၊ လိႈင္းခဲြ 727 တရုတ္မ လင္မယား)ကို ဆက္လိုက္ပါ။ သီးျခားဖုန္းကိုင္သူရိွျပီး သူတို့ က ခင္ဗ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္ထားေပး သတင္းရွာေပးမယ္။
၂။ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့သတင္းမ်ားဖတ္ရႈဖို့ ထိုင္ေပလူ့အင္အားဘဏ္အလုပ္ရွာေဖြေရး ဝက္ဘဆိုက္ ကို တက္ပါ။( www.okwork.taipei)
၃။ ထိုင္ေပျုမိ့အလုပ္ရွာေဖြေရးစခန္းမ်ားနဲ့လက္ေအာက္ခံအသီးသီးနဲ့ဆက္သြယ္ရန္။

 အလုပ္ရရိွေရးအကို်းေဆာင္မႈ
အလုပ္ရွာေဖြေရးအကို်းေဆာင္မႈ
ကြ်န္ေတာ္တို့က လုပ္ငန္းေထာက္ပံ့သူကို သီးျခားခန့္ထားရိွတယ္။ အခမဲ့အလုပ္ ရွာေဖြေပးအကို်းေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါတယ္။ လူျကီးမင္းအတြက္ အလုပ္သတင္းေမးျမန္းေျဖဆိုျခင္း ၊ အလုပ္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ၊ လက္ေတြ့ နႈတ္ေျဖျခင္းအေဖာ္လုပ္ျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါတယ္။
အလုပ္သင္တန္းတက္ဖို့ သတင္းေမးျမန္းျခင္းနဲ့ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။
လူျကီးမင္းအတြက္ အလုပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားနဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့သတင္းမ်ားနဲ့ ေမးျမန္းအကို်းေဆာင္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးနိုင္တယ္။မင္းနဲ့ထိုက္သင့္တဲ့သင္တန္း ကို မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ထို့ျပင္ သင္တန္းေျကးအားလံုးကို ေထာက္ပံ့ ေပးမယ္
ျဖစ္တယ္။ နည္းပညာတစ္မို်းကို သင္ယူရရိွနိုင္ေစတယ္။
အလုပ္ရရိွနိုင္စြမ္းတိုးျမင့္ေရးေလ့လာသင္တန္း
လူျကီးမင္းက ထိုင္ဝမ္းမွာ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းနဲ့အလုပ္လုပ္ကိုင္အခြင့္ အလမ္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့အက္ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ေအာင္ကူညီေပးပါတယ္။ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ား ၊ အလုပ္ရရိွရွာေဖြနည္းလမ္း ၊ အလုပ္ရွာနႈတ္ေျဖ စာေမးပဲြေျဖဆိုနည္းစတဲ့ပညာမ်ားကို သင္ေပးတယ္။အလုပ္တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ ခင္မွာ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းကြ်မ္းက်င္မႈကို တိုးမ်ားေစ ပါတယ္။ အလုပ္ေဈးကြက္အေလးအလာမ်ားကို ပိုမိုသိရိွနားလည္လာေစတယ္။

ယာယီအလုပ္ေထာက္ပံ့ေျကး
လူျကီးမင္းက အလုပ္ရရိွဖို့မွတ္ပံုတင္ထားျပီး ၁၄ ရက္ေန့အတြင္းမွာ အလုပ္ ၂
ျကိမ္မိတ္ဆက္ေပးေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္ေက်နပ္တဲ့အလုပ္ကို ရွာမေတြ့ေသးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရံုးက ကြ်မ္းက်င္စြာသံုးသပ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့အလုပ္ခြင္ မေပးနိုင္ရင္ လူျကီးမင္းက ယာယီအလုပ္ေထာက္ပံ့ေျကးရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ ဒီ ေထာက္ပံ့ေျကးက နာရီနဲ့တြက္ခ်က္ထုတ္ေပးပါမယ္။ တစ္ရက္ဆိုင္ရာ ၈နာရီ ၊ တစ္လ အမ်ားဆံုး ၁၇၆ နာရီ ၊ အျကာဆံုး ၆လထုတ္ေပးမယ္ျဖစ္တယ္။
အလုပ္ရရိွမႈနည္းလမ္းမ်ားစြာရိွစီမံကိန္းကို ဝါဝင္ေဆာင္ရြက္
စီးပြားေရးနဲ့လူ့အဖြင့္အစည္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရရိွမႈဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္အဆိုျုပစီမံကိန္းကို
မွတ္ပံုတင္ထားပါဝင္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္ ၄၅နွစ္ျပည့္ရတယ္။ဒီစီမံကိန္း
က နာရီနဲ့တြက္ခ်က္လခထုတ္ေပးပါတယ္။ တစ္ရက္ဆိုင္ရင္ ၈ နာရီ ၊ တစ္လ အမ်ားဆံုး ၁၇၆ နာရီ ၊ အျကာဆံုး ၆လထုတ္ေပးမယ္ျဖစ္တယ္။
အလုပ္အာမခံဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ ထုတ္ေပးခံစားနိုင္တဲ့ေငြေျကးကို ေလွ်ာက္ထားနိုင္
တရုတ္ထိုင္ေပနွစ္ ၉၈ခုနွစ္ ေမလ ၁ရက္ေန့ျုပျပင္ခဲ့ျပီးလက္ရိွ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္း လာနိုင္ငံျခားသားမ်ားက ထိုအလုပ္ရရိွအာမခံဥပေဒကို ခံစားခြင့္ရိွတယ္။ အလုပ္ျပုတ္ေထာက္ပံ့ေျကး ၊ ျကိုတင္အလုပ္ရရိွျခင္းေထာက္ပံ့ေျကး ၊ အလုပ္ သင္တန္းတက္ေနထိုင္မႈေထာက္ပံ့ေျကး ၊ ကေလးေမြး ကေလးေစာင့္ေရာက္ဖို့ အလုပ္ယာယီရပ္ထား လုပ္ခမယူ ေထာက္ပံ့ေျကး ၊ က်န္းမာေရးကာကြယ္ ေထာက္ပံ့ေျကးစတဲ့ေျကးမ်ားကို ရရိွခြင့္ရိွပါတယ္။

၆-၁။ အာမခံခြင့္ ခံစားသူမ်ား တိုးပြားေစရန္

အသက္ ၁၅နွစ္ထက္ ၊ ၆၅နွစ္ေအာက္ရိွတဲ့လူေတြက တရုတ္ထိုင္ဝမ္းေဒသ မွာ သန္းေခါင္စာရင္းရိွသူမ်ားနဲ့အိမ္ေထာင္ျပုသူနဲ့ ေနထိုင္ခြင့္ရိွျပီးထိုင္ဝမ္း မွာ နိုင္ငံျခားလင္မယား ၊ တရုတ္ျပည္မနဲ့ေဟာင္ေခါင္ ၊ မာေကာက္ေဒသ
လင္မယားက ခန့္ထားအိမ္ကူမ်ားတို့ အာမခံခြင့္ခံစားခြင့္ရိွသူျဖစ္တယ္။
၆-၂ အလုပ္ျပုတ္ေထာက္ပံ့ေျကး

အဆိုပါအလုပ္သမားျဖစ္သူတို့ရဲ့အာမခံနွစ္မ်ားက ထိုင္ေပနွစ္ ၉၈ခုနွစ္ ေမ
လ ၁ရက္ေန့စျပီး တြက္ခ်က္ပါတယ္။

(၁) ထိုင္ဝမ္းျပည္သူမ်ား သို့မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွအသစ္ေရႊ့ေျပာင္း လာအလုပ္မဲ့ေထာက္ပံ့ေျကးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား။
(၂) မိမိကိုယ္တိုင္ အလုပ္ခြင္မွ ထြက္လာ မဟုတ္။

(၃) အလုပ္ခြင္မွ ထြက္လာဖို့ ေဆာင္ရြက္ကာ အာမခံမွ မနုတ္ထြက္ခင္
၃နွစ္အတြင္း။ အာမခံနွစ္မ်ားက ၁နွစ္ထက္မ်ားရတယ္။

(၃-၁) ေထာက္ပံ့ေျကးပမာဏက အလုပ္ခြင္ထြက္လာျပီး အာမခံမွ မ
နုတ္ထြက္ခင္ ၆လမွာ ပ်မ္းမွ်အာမခံေျကးသြင္းမႈရဲ့၆ဝ%နဲ့ လ
တိုင္း ထုတ္ေပးမယ္။ အမ်ားဆံုး ၆လျကာ ထုတ္ေပးမယ္။
ေလွ်ာက္ထားသူက အာမခံမွ နုတ္ထြက္လာခိ်န္မွာ အသက္ ၄၅နွစ္ျပည့္ျပီ သို့မဟုတ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခု်ပ္ေရးမႉးတို့ဂရုစိုက္
တဲ့ကိုယ္စိတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ရင္ အျကာဆံုး ၉လကို ထုတ္ေပးနိုင္တယ္။
(၃-၂) အလုပ္မဲ့ ဝင္ေငြမရိွက်င္ေဖၚ ၊ အရြယ္မေရာက္ကေလးသို့ ကိုယ္
စိတ္ မသန္စြမ္းကေလးျုပစုေကြ်းေမြးရသူက တစ္ေယာက္ေကြ်း
ေမြးရင္ အာမခံေျကးေပးသြင္းမႈရဲ့ ၁ဝ%ကို ေနာက္ထပ္ထုတ္
ေပးနိုင္ျပီး အမ်ားဆံုး ၂ဝ%ကို ထုတ္ေပးနိုင္တယ္။

၆-၃။ ကေလးေမြးအလုပ္ရပ္စဲျပီး ဝင္ေငြ မရိွ
အာမခံေျကး တစ္နွစ္ျပည့္ေပးသြင္းျပီး ကေလးအသက္ ၃နွစ္ မျပည့္ခိ်န္။ေလွ်ာက္ထားလကစျပီး ၆လအတြင္းမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အာမခံေျကး ၆ဝ% ကို ထုတ္ေပးနိုင္တယ္။