အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
နွစ္ပတ္လည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသင္တန္း မွတ္ပံုတင္ရက္စြဲနွင္႔ နည္းလမ္းမ်ား ရည္ညႊန္းခ်က္တြင္ ကိုးကားပါ။
http://eso.gov.taipei/ct.asp?xItem=1812302&ctNode=6792&mp=116041