အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
မုန္ရွာအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တိုင္

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မုန္ရွာတလမ္း၊ အမွတ္ 101၊ 3 ထပ္ (MRT「လံုစန္းစစ္မွတ္တိုင္」အမွတ္ 2 ထြက္ေပါက္ )

2308-5231

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။

ရီွမြန္စခန္း

(ျမို့ပတ္မီးရထား ရီွမြန္မွတ္တိုင္ အထြက္ ဂိတ္အမွတ္ ၆) အမွတ္ ၈၁ ၊ အီးလ္မဲ ေဈးတန္း ၊ ဝန့္ဟြာျမို့နယ္ ၊ ထိုင္ေပျမို့

2381-3344

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။

ေပေထာင္စခန္း

(ေပေထာင္ျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးစင္တာ) တိုက္အမွတ္ ၅၊ အမွတ္ ၃ဝ၊ ရွင္စိေဈး၊
ေပေထာင္ျမို့နယ္ ၊ ထိုင္ေပျမို့

2898-1819

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။

က်င္းမယ္စခန္း

(ျမို့ပတ္မီးရထား က်င္းမယ္မွတ္တိုင္ အထြက္ဂိတ္ ၁) တိုက္ အမွတ္၂၊ အမွတ္ ၃၉၃ ၊ေလာစစ္ဖူလမ္း ၊ ဝင္းဆန္ျမို့နယ္

8931-5334

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။

နန္းကန္တုန္းမင္ခ်င္းရင္
အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

ထိုင္ေပၿမိ ု႔နန္းကန္ခရိုင္၊ နန္းကန္လမ္း၊ အပိုင္း2၊ လမ္းသြယ္60၊ အမွတ္19၊
 1、2ထပ္(က်ဲရြင္႔နန္းကန္မွတ္တိုင္၊အမွတ္1ထြက္ေပါက္)

2740-0922

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။

ေနဟိုစခန္း

(ေနဟိုအုပ္ခု်ပ္ေရးစင္တာ)တိုက္အမွတ္၇၊ လမ္းေထာင့္၆ အမွတ္၉၉၊ မင္းခြ်မ္းလမ္း
၊ ေနဟိုျမို့နယ္၊ ထိုင္ေပျမို့

2790-0399

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။

ရွင့္ယိစခန္း

ရွင္႔ယိအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန လိပ္စာ ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ရွင္႔ယိခရိုင္၊ဖုတယ္လမ္း၊အမွတ္86၊

8ထပ္

2729-3138

တနလၤာေန့မွ ေသာျကာေန့ထိ၊ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီထိ၊
ေန့လည္ နားခိ်န္ မရိွ။