အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
【ဝန္ေဆာင္မႈနိဒါန္း】ေနထိုင္ရန္နွင္႔ငွားရမ္းခ  ေထာက္ပံ႔ရန္လိုအပ္သည္႔ နိုင္ငံသား မ်ားကိုဂရုစိုက္ပါ၊ အိမ္ငွားခေထာက္ပံ႔ေၾကး အပိုေထာက္ပံ႔ေငြ
【ေလွ်ာက္ထားနိုင္ခြင္႔】
 

1.တရုတ္သမၼတနုိင္ငံသား
2.ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္ အေၿခခ်ၿပီးထိုင္ေပၿမိ ု႔အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္ေသာ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစုိးရၿမိ ု႔ၿပ ဖြံ႔ၿဖိုးတိုးတက္ေရးဌာနသုိ႔ေလွ်ာက္ထားပါ)
3.ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၿပည္႔မီပါေစ:

(1)အသက္20ၿပည္႔ရမည္။
(2)အသက္20မၿပည္႔ လက္ထပ္ၿပီး။
(3)အသက္20မၿပည္႔၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေနရာခ်ၿခင္း(သုိ႔) ေမြးစားမိသားစု ကိုၿပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္အိမ္သို႔ၿပန္ရန္မၿဖစ္နုိင္ပါ။
 
 

4.ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ မိသားစု အစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲက တစ္ခုနွင္႔ကိုက္ညီ(ၿပင္ဆင္မႈထဲမွ တစ္မ်ိုးရ):

(1).အိမ္ေထာင္ဖက္ရိွသည္။
(2).ေဆြမ်ိုးသားခ်င္းမ်ားနွင္႔တူညီေသာအိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၌ရိွသည္။
(3).လူလြတ္အသက္40ၿပည္႔ၿပီး။
(4).မိဘနွစ္ဦးစလံုး ေသဆံုးသြားသည္၊ အိမ္ေထာင္စုတြင္ အသက္20မၿပည္႔(သုိ႔)20ၿပည္႔  ေက်ာင္းတက္ဆဲ၊ ရုပ္နွင္႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္မစြမ္း(သို႔)အသက္ေမြးဝမ္းက်ာင္း အတြက္ စြမ္းရည္မရိွေသာေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္သည္(သူတို႔၏ေမာင္ႏွမမ်ား သည္ တစ္ကိုယ္ေရၿဖစ္သင္႔သည္)
(5).ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင္႔ ေမြးစားမိသားစုၿပန္လည္ေနရာခ်မႈ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ အသက္25နွစ္ေအာက္အိမ္သုိ႔မၿပန္နိုင္ပါ။
5.မိသားစုဝင္မ်ားသည္ကိုယ္ပိုင္အိမ္မရိွၾကပါ။
6.မိသားစုနွစ္စဥ္ဝင္ေငြနွင္႔ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ လူေနအိမ္ေထာက္ပံ႔ေၾကး ဝင္ေငြနွင္႔ပိုင္ဆုိင္မႈ စံနႈန္းမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီရမည္။

 
【ေလွ်ာက္လႊာနည္းလမ္း】ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုၿဖည္႔စြက္၍ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမႈကာလ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္စာၿဖင္႔ ၿဖစ္ေစ ၿမိ ု႔ၿပဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရး ဌာနသုိ႔ေပးပို႔ပါ။
【ဝန္ေဆာင္စံုစမ္းမႈယူနစ္】ၿမိ ု႔ၿပဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးဌာန လူေနအိမ္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
【ဝန္ေဆာင္စံုစမ္းမႈအခ်ိန္】တနလၤာမွေသာၾကာနံနက္09:00မွညေန5:00နာရီ
【ဝန္ေဆာင္စံုစမ္းမႈဖုန္း】2777-2186 လိုင္းခဲြ0 ထပ္လႊဲ1
【ဝန္ေဆာင္စံုစမ္းမႈကြန္ယက္】https://www.rent-allowance.gov.taipei/