အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

◈ၿပည္မၾကီးမွလူမ်ားနွင္႔လက္ထပ္ၿခင္း

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/123

◈ၿပည္မၾကီးမွအပနုိင္ငံၿခားသားနွင္႔လက္ထပ္ၿခင္း 

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Pick/124

https://www.ris.gov.tw/app/portal/190