အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေအာက္ေဖၚျပပါ အေျခအေန ျကံုေတြ့ရာ ျပစ္မႈကူ်းလြန္ျခင္းမွတ္တမ္း ေထာက္ခံစာ ေလွ်ာက္တင္ရန္ ရာခိုင္နႈန္းသည္-- ၁။ အလုပ္အကိုင္ရွာျခင္း၊ ၇ဝ% ၂။ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္ျခင္း၊ ၁ဝ% ၃။ ျပည္ပသို့ ပညာသင္၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္း(ကုန္သြယ္မႈ၊ ခရီးသြား)၊ ၅% ၄။ ဤ နိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံျခားသား တတိယ နိုင္ငံ ေနထိုင္ခြင့္ျပုရန္ ဗိဇာေလွ်ာက္ျခင္း၊ ၅% ၅။ နိုင္ငံျခားသား ဤနိုင္ငံ အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္တင္ျခင္း၊ ၃% ၆။ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ဗိယက္နမ္ နိုင္ငံသား ဤနိုင္ငံ နိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပတ္ ေလွ်ာက္တင္ျခင္း၊ ၂% ၇။ သားသမီးေမြးစားျခင္း၊ ၁% ၈။ လုပ္ငန္း စတင္ရန္(ကုမၸဏီ၊ သင္တန္း ဖြင့္လစ္ျခင္း)၊ ၁% ၉။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ၁% ၁ဝ။ အျခားအသံုးဝင္မႈ၊ ၂%