အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကာမကူ်းလြန္မႈကာကြယ္ေရး

ကာမကူ်းလြန္မႈ ျကံေတြ့လွ်င္ ေအးေဆးေဆာင္ရြက္ရသည္။
လံုျခံုေသာေနရာရွာေဖြရန္၊ ကူ်လြန္မႈျကံုေတြ့လွ်င္ လံုျခံုေသာေနရာ ေရာက္ရန္ ျကိုးပမ္ ရမည္။

အမႈျဖစ္ပြါးေနကို ကိုထိန္းသိမ္းရန္။ ရဲ သက္ေသခံ စုေဆာင္း ရန္ အမႈျဖစ္ပြါးေနရာ ကို ထိန္းသိမ္းရမည္။ အမႈျဖစ္ပြါးေနရာ ရိွပစၥည္း ကို မေျပာင္းေရႊ့ပါနဲ့။
၁။ သက္ေသခံ ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း။ အကၤီ်ဝတ္ျပီး ရဲကို ဖုန္းဆက္သတင္းေပး။ ေရခို်းျခင္း၊ အဝတ္အထည္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပုနဲ့။ လက္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ သြားတိုက္ျခင္း နွင့္ အိမ္သာသြားျခင္း ကို တတ္နိုင္သေလာက္ မျပုနဲ့။

၂။ အလားတူ ၁၁၃ ကို ဖုန္းဆက္ျပီး လူမႈဝန္ထမ္း (သို့မဟုတ္) ရဲေမ နွင့္ အတူ ေဆးရံုသို့ စစ္ေဆး ၍ ေသသက္ခံ ကို စုေဆာင္းသည္။

၃။ ေဆးကုသျပီး ေရခို်းနိုင္သည္။ အမႈျဖစ္ပြါးျပီး ခ်က္ခ်င္း ေရခို်းျခင္းကို 0x158င္း၊ အဝတ္အထည္ေျပာင္းလဲျခင္း ကို 0x158င္း၊ အဝတ္အထည္ဖ်က္စီးျခင္း ကို 0x158င္း မျပုနဲ့။ သက္ေသခံ ပ်က္စီးလွ်င္ တရားခံ ကို အေရးမယူနိုင္ေတာ့ေပ။
တရားခံနွင့္ 0x158င္း၏ကားကို မွတ္မိျပီး အခ်က္အလက္ကို ရဲသားအား မွန္ကန္စြာ သတင္းပို့ရမည္။

၁။ တရားခံ၏လကၡဏာ။ ဆံပင္၊ မ်က္နွာ လကၡဏာ၊ အသံထြက္၊ အရပ္၊ ကိုယ္ ခနၶာပံုစံ၊ ကိုယ္ခနၶာလကၡဏာ၊ အသက္၊ အဝတ္အထည္ စသည္တို့ျဖစ္သည္။

၂။ ကား ၏ လကၡဏာ။ အေရာင္၊ ထုတ္လုပ္ေသာနွစ္၊ အမို်းအစား၊ ကားနံပတ္၊ ထားျခားေသာေနရာ၊ အျခင္းအရာ၊ ထြက္ေျပး ေသာဦးတည္ခ်က္၊ ထြက္ေျပးေသာ ပံုစံ။
ရဲတပ္ဖဲြ့မွ အကို်းေဆာင္မႈ
ရဲစခန္းတိုင္းသို့သတင္းေပးနိုင္သည္။ ရဲစခန္းသည္ ျပတင္းေပါက္တစ္ခုတည္ စနစ္ ကို ထူေတာင္ကာမည္သည့္ရဲဌာနမဆို တိုင္ျကားျခင္းကို လက္ခံနိုင္သည္။
ရဲစခန္းသို့ တိုင္ျကားျပီး ခင္ဗ်ား ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွ၍ ရဲေမ က ခင္ဗ်ား ကို ေဆးရံုသို့လိုက္ပိုမည္။ ေဆးရံုတြင္ စစ္ေဆးျပီး သက္ေသခံ မ်ား ကို စုေဆာင္းသည္။
အမႈ အေျကာင္းအရာ ကို စံုစမ္းေမးျမန္းရာ ကာကြယ္ေရး နည္းျဖင့္ ခင္ဗ်ား ၏ ပုဂၢလိကေရးရာ ကို ကာကြယ္မည္။
ခန့္မွန္းျပီး အမႈအေျကာင္း ထပ္ေျပာျခင္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္ သို့ ေရာက္ သူ ကို စံုစမ္းရာတြင္ အသံသြင္းျခင္း၊ ပံုရိုက္ျခင္း ကို လုပ္ျပီး သက္ေသခံ ကို စုေဆာင္ မည္။
စိတ္ဓါတ္ ကုသျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ဥပေဒေထာက္ပံ့ျခင္းနွင့္ အေရးေပၚကုသျခင္းလိုအပ္လွ်င္ဤျမို့အိမ္ေထာင္စုအျကမ္းဖက္မႈနွင့္ကာမကူ်လြန္မႈ
ကာကြယ္ေရးစင္တာနွင့္ဆက္သက္နိုင္သည္။(၂၂၉၆၁၉၉၆#၂၂၆-၂၂၇ )
 အေရးေပၚသတင္းေပးဖုန္း-၁၁ဝ
တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ကာကြယ္ေပးေသာလိုင္း။ -၁၁၃

(စာတမ္းအရင္အျမစ္။ ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ ရဲဌာနခဲြ အမို်းသမီး နွင့္ ကေလး ေရးရာ ရဲတပ္ဖဲြ့)