အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
သင္႔ဝန္းက်င္တြင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ေန႔စဥ္ဘဝ (ဥပမာ-အဝတ္အစားေၿခအိတ္ခၽြတ္ ၿခင္း၊ ေရခ်ိုးၿခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း စသည္တို႔ အၿခားသူထံမွ အကူအညီလိုအပ္ပါက၊ ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈလိုင္း1966ကိုေခၚဆိုပါ၊ေရွ႔5မိနစ္ဖုန္းေခၚဆိုမႈအခမဲ႔။
 
一、ေလွ်ာက္ထားရန္ ရည္ရြယ္သူ :

1. 65နွစ္အထက္ မသန္စြမ္းေသာ သက္ၾကီးရြယ္အို
2. 55နွစ္အထက္ မူလေနထိုင္သူ မသန္မစြမ္းသူ
3. 50နွစ္အထက္ စိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈရိွသည္႔လူနာ
4. တစ္ေယာက္တည္းေနသူ(သို႔)အားနည္းေသာလူၾကီး
 
二、ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္:
 
(一)ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ3မ်ိုးရိွသည္:
 

 ◆ၿမိ ု႔ေတာ္၏ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစင္တာကို ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ပါ(ထိုင္ေပ ၿမိ ု႔၊ က်ံုးစန္းခရိုင္၊ က်င္က်ိုးလမ္း၊အမွတ္233)
 ◆ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈလိုင္း1966သုိ႔ေခၚဆိုပါ။
 ◆ေဆးရံုမွဆင္းခြင္႔ၾကိ ုတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း

(二)ေစာင္႔ေရွာက္စီမံသည္႔သူမွ အစိုးရထံသုိ႔အကဲၿဖတ္ရန္သြားၿခင္း
(三)ေစာင္႔ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးၿခင္း
(四)နွစ္ရွည္ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿခင္း
 
三、က်န္းမာေရးနွင္႔ လူမႈဖူလံုေရး ဦးစီးဌာန ဝန္ၾကီးဓါတ္ပံုဧရိယာ: https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html