အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေလွ်ာက္တင္သူ။ မိမိကိုယ္တိုင္
ေလွ်ာက္တင္ရန္အခ်က္အလက္။ အစအဦးသန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ျပီး လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းအရ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားရယူရန္ေလွ်ာက္တင္ နိုင္သည္။
လက္မွတ္စာအုပ္။ သန္းေခါင္စာရင္းစာအုပ္၊ ကာယကံရွင္တံဆိပ္၊ ေနာက္ဆံုး ၂ နွစ္အတြင္း အျဖူေရာင္ေနာက္ခံ ေရာင္စံု အထက္ကိုယ္ပိုင္း တည့္တည့္ ဓါတ္ပံု၊ ဓါတ္ပံု အျမင့္ ၄.၅cm? အက်ယ္ ၃.၅cm? ဓါတ္ပံုတြင္ လူ ၏ ပံုစံ ဦးေခါင္း အထက္ မွ ပါးခိ်တ္ရိုး အထိ ၃.၂cm ထက္ မနည္းရ၊ ေလွ်ာက္တင္ရန္ စရိတ္အျဖစ္ ထိုင္ဝမ္ေငြသစ္ ၅ဝယြမ္ ေကာက္ယူမည္။