အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈ ကာကြယ္ေရး
လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈ ဟူသည္မွာ သူတပါး၏ဆနၵကို မလိုက္နာဘဲ လိင္နွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ျပီး ေအာက္ေဖၚျပပါအေျခအေနအနက္တစ္ခ်က္ခ်က္ရိွ
လွ်င္ျဖစ္သည္--

၁။ ဤ သူက 0x158င္း လႈပ္ရွားမႈကို လက္ခံျခင္း (သို့မဟုတ္) ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ စီမံကိန္း၊ လႈပ္ရွားမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရိွ၊ ဆံုးပါး၊ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေသာအေျကာင္းအခ်က္ ျဖစ္သည္။

၂။ စာ၊ ပန္းခီ်၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုနွင့္ လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈ ကာကြယ္ေရး
လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈ ဟူသည္မွာ သူတပါး၏ဆနၵကို မလိုက္နာဘဲ လိင္နွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ျပီး ေအာက္ေဖၚျပပါအေျခအေနအနက္တစ္ခ်က္ခ်က္ရိွ
လွ်င္ျဖစ္သည္--

၁။ ဤ သူက 0x158င္း လႈပ္ရွားမႈကို လက္ခံျခင္း (သို့မဟုတ္) ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ စီမံကိန္း၊ လႈပ္ရွားမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရိွ၊ ဆံုးပါး၊ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေသာအေျကာင္းအခ်က္ ျဖစ္သည္။

၂။ စာ၊ ပန္းခီ်၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုနွင့္ အျခားပစၥည္းကို ျပသေသာနည္းျဖင့္0x158င္း၊ အထင္
ေသး၊ ေစာ္ကား ေသာ စကား နွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖင့္0x158င္း၊ သို့မဟုတ္ အျခား နည္းျဖင့္ သူတပါး၏ ဂုဏ္သိကၡ ကို ထိခိုက္ျခင္း (သို့မဟုတ္) ေျကာက္ရံြ့ေစျခင္း၊ (သို့မဟုတ္) ရန္စျခင္း (သို့မဟုတ္) အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ စီမံကိန္း၊ လႈပ္ရွားမႈ နွင့္ ပံုမွန္ေနထိုင္ေရးကို ေနွာင့္ယွက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဂရဲတပ္ဖဲြ့မွ အကို်းေဆာင္မႈ။
၁။ ခင္ဗ်ားက ရဲဘက္သို့ သတင္းေပးတိုင္ျကားလွ်င္ ခင္ဗ်ာ့ဆနၵအလိုက္ အမႈကို ျမန္နိုင္သမွ်စံုစမ္းျပီး မွတ္တမ္းတင္မည္။
၂။ တတ္နိုင္သေလာက္စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ သက္ေသခံမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းမည္။
၃။ အမႈ၏အေျခအေနကို လံုးဝ မထုတ္ေဖၚဘဲ ခင္ဗ်ား၏ပုဂၢလိကေရးရာမ်ား ကို ကာကြယ္မည္။
၄။ ေမးစရာရိွလွ်င္အခိ်န္မေရြး ထိုင္ေပျမို့အစိုးရရဲဌာနခဲြအမို်းသမီးနွင့္ကေလးသူငယ္
ရဲတပ္ဖဲြ့သို့ဖုန္းဆက္ပါ။(ဖုန္းဆက္ရန္--ဝ၂-၂၇၅၉ဝ၈၂၇)
၅။ လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈကာကြယ္ေရးဥပေဒ ျပန္လည္တိုင္ျကားေရးအထူးဖုန္း--၁၉၉၉ တဆင့္ ၃၃၆၅၊ ၄၅၅၃။
အေရးျကီး သတင္းေပးဖုန္း--၁၁ဝ။

တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ကာကြယ္ေပးေသာလိုင္း။ --၁၁၃။

စာတမ္း အရင္းအျမစ္၊ ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ ရဲဌာနခဲြ အမို်းသမီး နွင့္ ကေလး သူငယ္ ရဲတပ္ဖ