အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပျမို့က ေလွ်ာက္လည္ကစားစရာ သိပ္မ်ားပါတယ္။

ပတ္တိုင္းနားရက္ ၂ရက္မွာ မိသားစုနဲ့ အျပင္ထြက္ျပီး ေလွ်ာက္လည္ျခင္းမွာ စိတ္ေတာင့္တင္းျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့
နိုင္ရံုမက သင္မိမိကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ေနတဲ့ျမို့ျကီးကို ပိုမိုသိရိွနားလည္လာနိုင္ပါတယ္။ ထိုင္ေပျမို့မွာ ခရီးသြားဖို့
ရႈခင္းေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သို့မဟုတ္ တကၠစီနဲ့လိႈင္းကားမ်ားနဲ့ သြားေရာက္နိုင္ပါတယ္။

ထိုင္ေပျမို့မွာ ထိုင္ဝမ္းေဒသတစ္ခုလံုးမွာ နံပါတ္တစ္အေက်ာ္ျကားဆံုးျဖစ္တဲ့ေနရာမ်ား မ်ားျပားစြားရိွပါတယ္။
ဥပမာ ဝိုက္စြမ္းရီွ နန္းေတာ္ျပတိုက္ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား တရုတ္နိုင္ငံနဲ့ကမၻာတစ္ခုလံုးမွာ
နာမည္ေက်ာ္လွတယ္။ ဒုတိယအျဖစ္မွာ ထိုင္ေပျမို့ပန္းခီ်ျပတိုက္၊ ထိုင္ေပစူးစမ္းရွာေဖြျပတိုက္၊ သမိုင္းျပတိုက္တို့
ကို သြားလည္ဖို့ ေကာင္းပါတယ္။

ထိုင္ေပျမို့မွာ ပန္းျခံမ်ားလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဥပမာ တာ့အမ္သစ္ေတာ္ဥယ်ဥ္ပန္းျခံ၊ ကြမ္သုသေဘာဝ
ဥယ်ဥ္ပန္းျခံတို့ရိွတယ္။ ေတာင္တက္ခ်င္ရင္ ရန္မင္းေတာင္ နိုင္ငံေတာ္ဥယ်ဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့မီးေတာင္ပံုအေန အထားရိွပါတယ္။ ေပေထာင္ေရပူစမ္းမွာ စိမ္ထားဇိမ္ခံမႈကို ခံစားနိုင္ပါတယ္။ သင္က ကေလးကို ထိုင္ေပျမို့ပိုင္
တိရစၧာန္ဥယ်ဥ္ကို ေခၚသြားျပီး ေလွ်ာက္လည္ကစားနိုင္တယ္။ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ရႈခင္းသတင္းမ်ားကို သိရိွနိုင္ရန္
ထိုင္ေပခရီးသြားလာေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ https://www.travel.taipei/ကို တက္ျပီး စံုစမ္းနိုင္တယ္။

ပတိုက္
နန္းေတာ္ျပတိုက္၊ အထူးအေသးစားျပတိုက္၊ သမိုင္းျပတိုက္၊ ထိုင္ေပစူးစမ္းရွာေဖြျပတိုက္---

မို့ျပဥယ်ဥ္ပန္းျခံ

တာ့အမ္သစ္ေတာဥယ်ဥ္၊ တာ့ကြမ္သဘာဝပန္းျခံ၊ ရွင္ဆန္ဥယ်ဥ္ပန္းျခံ၊ ရန္မင္းေတာင္နိုင္ငံေတာ္ဥယ်ဥ္။

မိဘကေလးနဲ့အတူ ကစားျခင္း
ထိုင္ေပတိရစၧာန္ဥယ်ဥ္၊ ထိုင္ေပကေလးလူငယ္ကစားဌာန၊ ျေဘပျသ်် ခံစားစမ္းသပ္တိုက္

စာျကည့္တိုက္
ေပေထာင္စာျကည့္တိုက္

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ာ:ကိုးကားရရိွမႈ။ ထိုင္ေပျမို့အစိုးရခရီးသြားလာေရးေျကာ္ျငာေရးဦးစီးဌာန ထိုင္ေပ
ခရီးသြားလာေရးဝက္ဘ္ဆိုက