အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
က။ ထိုင္ေပျမို့ယာဥ္ေမာင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း စမ္းျကည့္ရံုး
တိုက္ရိုက္ေရာက္ရိွနိုင္တဲ့လိႈင္းကား။ ၂၂၈
မွတ္တိုင္။ စိလင္းျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္မွတ္တိုင
 
မြေပုံ

ထိုင္ေပျမို့ျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္ဦးစီးဌာန စိလင္းျကီးျကပ္မွတ္တိုင
လိပ္စာ။ ထိုင္ေပျမို့စိလင္းျမို့နယ္၊ ခ်န္းတယ္လမ္း၊ လမ္းေထာက္ ၅၊ အမွတ္ ၈ဝ
တယ္လီဖုန္း။ (ဝ၂) ၂၇၆၃ဝ၁၅၅-၇၁၈(သို့)၇၁၉
လမ္းျပလမ္းညႊန္:ထိုင္ေပကားဂိတ္မွ တန္ေရႊျမို့ပတ္မီးရထားနဲ့စီးျပီး

(၁) စိလင္းမီးရထားမွတ္တိုင္ေရာက္ျပီး ၂၂၅ ြမနနညူငညငညါ သို့မဟုတ္ ၆၂ဝလိႈင္းကားနဲ့ စိလင္းျကီးျကပ္ေရး မွတ္တိုင္ကို ေရာက္နိုင္တယ္။ (ကားဆင္းမွတ္တိုင္း။ စိလင္းျကီးျကပ္ေရးမွတ္တိုင္)
(၂) စိဖိုင္ျမို့ပတ္မီးရထားမွတ္တိုက္ကို ေရာက္ျပီး ၂၈၈လိႈင္းကား သို့မဟုတ္ ၆၂ဝလိႈင္းကားန (ဝူရွင္းေဈးဖက္သို့)ကို ေျပာင္းစီးျပီး စိလင္း ျကီးျကပ္ေရးမွတ္တိုင္ကို ေရာက္နိုင္တယ္။(မွတ္တိုင္အထြက္ဂိတ္)

ခ။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား စမ္းျကည့္ရန္ အမည္သြင္းမွတ္ပံုတင္ခိ်န္။

ယာဥ္ကားအမို်းအစား
ရိုးရိုးအေပ်ာ့စားယာဥ္ကား
(အေရးေျဖ)

အမည္သြင္းခိ်န္
တနလၤေန့-ေသာျကာေန့ထိ
မိနက္ ၉းဝဝ-၁၃းဝဝီ(၁၂း၂ဝေနာက္ လက္မခံ)
ညေန၁၃နာရီ-၁၇း၃ဝ(၁၆း၅ဝေနာက္ လက္မခံ)

ယာဥ္ကားအမို်းအစား
ရိုးရိုးအေလးစားယာဥ္ကား

အမည္သြင္းခိ်န္
တနလၤေန့-ေသာျကာေန့ထ
မိနက္ ၉းဝဝ-၁၃းဝဝ(၁၂း၂ဝေနာက္ လက္မခံ)
ညေန၁၃းဝဝ-၁၇း၃ဝ(၁၆း၅ဝေနာက္ လက္မခံ)
〔သတိထားရန္〕:
၁။ဗုဒၶဟူးေန့ညေန လံုျခံုစြားယာဥ္ေမာင္းေရး သင္တန္းကို က်င္းပတယ္။ လမ္းေပၚစာေမးပဲြ ကို မေျဖရ။
၂။ မနက္ပိုင္းမွာ လမ္းစာေမးပဲြေျဖလိုသူက ၁၂း၂ဝ မက်ခင္မွာ သက္ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို အျပီးျပုလုပ္ရတယ္။

မွတ္ခ်က
တနလၤေန့-ေသာျကာေန့ထ
မနက္ ဝ၉းဝဝ-ဝ၉း၃ဝ
ညေန ၁၃း၃ဝ-၁၄းဝဝ
လမ္းေပၚစာေမးပဲြေလ့က်င့္ကြင္းကို ဖြင့္ထားပါတယ္။ သင္က ရိုးရိုး အေလးစားယာဥ္ကား၊ လံုျခံုေရး ေခါင္းအိုးနဲ့ကိုယ္ပိုင္မွတ္ပံုတင္ကို ကိုယ္တိုင္ယူလာရတယ္။
〔သတိထားရန〕:

  1. ၁။ဗုဒၶဟူးေန့ညေန လံုျခံုစြား ယာဥ္ေမာင္းေရးသင္တန္းကို က်င္းပမယ္။ မေလ့က်င့္ရ။


ယာဥ္ကားအမို်းအစား
ရိုးရိုးအေသးစားယာဥ္မ်ား

အမည္သြင္းခိ်န္
တနလၤေန့-ေသာျကာေန့ထ
မိနက္၉းဝဝ-၁၃းဝဝ(၁၂း၂ဝေနာက္လက္မခံ)
ညေန၁၃းဝဝ-၁၇း၃ဝ(၁၆း၅ဝေနာက္လက္မခံ)
〔သတိထားရန〕:
၁။ တနလၤာေန့မနက္မွာ လမ္းေပၚစာေမးပဲြ မရိွ
၂။ ဗုဒၶဟူးေန့ညေန လံုျခံုစြားယာဥ္ေမာင္းေရး သင္တန္းကို က်င္းပတယ္။ လမ္းေပၚစာေမးပဲြ ကို မေျဖရ။
၃။ မနက္ပိုင္းမွာ လမ္းစာေမးပဲြေျဖလိုသူက ၁၂း၂ဝ မက်ခင္မွာ သက္ဆိုင္ရာအမည္သြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အျပီးျပုလုပ္ရတယ္။

မွတ္ခ်က
တနလၤာေန့တိုင္းမွာ အတဲြရိွကား လမ္းေပၚ စာေမးပဲြကိုသာ ေျဖနိုင္တယ္။ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အင္တာနက္မွာ ဘာသာမို်းစံု စမ္းေျဖနိုင္။
၁။ လက္ေျဖေမးကြန္းမ်ား။(https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-4574-4545-a6fe-987df50ee75f) ပထမမ်က္နွာဖံုး/ျပည္သူ လြယ္ကူဝန္ေဆာင္မႈ/ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စဥ္ေမးကြန္းမ်ားကို တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အဂၤလိပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အိနၵယ၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေနၻာဒီးယားစတဲ့ဘာသာ ၈မို်းကို ီသတည ူသေိ ဖတ္နိုင္တယ္။(https://www.mvdis.gov.tw/m3-simulator-drv/choose_char_voice.zul)
၂။ အင္တာနက္ေပၚ ေျဖစမ္း။ ေရွ့ဝက္ဘ္ဆိုက္ပထမစာမ်က္နွာ/ျပည္သူလြယ္ကူဝန္ေဆာင္မႈ/ယာဥ္ ေမာင္းလိုင္စဥ္စာေမးပဲြေျဖစမ္းကို တက္ျပီး တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အဂၤလိပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အိနၵယ၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေနၻာဒီးယားစမိမိအမိဘာသာဖိုင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေျဖစမ္းနိုင္တယ္။
၃။ စိလင္းျကီးျကပ္ေရးမွတ္တိုင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာမွာ လက္ေျဖစက္ရိွျပီး ေလ့က်င့္နိုင္တယ္။