အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
1. .ေခ်းေငြအထူးဇုံ (ထိုင္ေပၿမိ ု႔စက္မႈဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးဌာန နည္းပညာနွင္႔စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စင္တာ)

https://www.doed.gov.taipei/News.aspx?n=C5C42B3C254BCA9D&sms=AE8DF774A7009CA5

 

2.လူငယ္လုပ္ငန္းကြန္ရက္ (စီးပြားေရးဝန္ၾကီးဌာန)
http://sme.moeasmea.gov.tw/startup /

 

3. ၃။ အမ်ိဳးသမီးအေသးစားလုပ္ငန္း (အလုပ္သမားေရးရာဝန္ၾကီးဌာန)

https://beboss.wda.gov.tw/