အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား အကယ္၍ စိတ္ခံစားမႈ အေနအထား၊ မိဘက်င့္ဝတ္၊ မဂၤလာေတာင္ စံုတြဲ၊ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းေနရာ လိုက္ဖက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း သို႔ အျခားျပႆနာ၊ ခ်ဳပ္ထိန္းသည္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ငယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ေန စိတ္ထား မေကာင္းေသာ အၾကံမ်ား ရွိခဲ့ရင္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးဌာနမွာ လာေရာက္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံ လို႔ရ သည္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ေတြက လူေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ျခင္းကို အသံုးျပဳ၍ ယဥ္ေက်းမႈ သိကၽြမ္းေသာသူ တို႔ရဲ႕ စကားျပန္သူ မွတဆင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိသားစု တစ္စံုတို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္စကား၊ ဒုကၡေရာက္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို အလြယ္တကူ နာလည္ေအာင္ ကူညီ ေပးျခင္း၊ ပိုမိုၿပီး အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းမ်ားကို အတူ တူတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမည္၊ မိသားစုဝုိင္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ပိုမိုရွိေစျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းအက်ပ္ မ်ားကိုအလြယ္ တကူရွင္းလင္းေပးသည္၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မွတဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ား ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ က အတူတူျဖတ္သန္း ႏိုင္ရန္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုင္းမွာ၊ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာလူ သစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္မ်ား လံုးဝေပးစရာ မလိုပါ၊ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား မွတဆင့္ လာေရာက္အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏။ ၁။ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ရွိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာန ရပ္ကြက္ ဗဟို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာန - ထိုင္ေပၿမိဳ႕ က်ံဳက်န္႔ ရပ္ က်င္ဆန္နန္လမ္း အပိုင္း၁ အမွတ္ ၅၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္ - ၀၂-၃၃၉၃-၆၇၇၉ ေျပာင္း ၁၀။ ၂။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ရွိ ဆိုက္ပုလဲ ေထာက္ပံ့သူ - ထိုင္ေပၿမိဳ႕ က်ံဳဆန္ရပ္ ခ်န္ခၽြန္လမ္း အမွတ္ ၂၃၂ ၄ လႊာ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပတ္ - ၀၂-၂၅၀၄-၈၀၈၈ ေျပာင္း ၂၆ ထိုင္ဝမ္ၿမိဳ႕ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္ တို႔ရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲ - ထိုင္ေပၿမိဳ႕ က်ံဳဆန္ရပ္ ေဟဖိန္လမ္း အပိုင္း၁ အမွတ္ ၅၆ ၄ လႊာသို႔ ၅၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္ - ၀၂-၂၃၆၉-၁၀၀၁။