အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္၏ ရပ္ေနျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္းနွင့္ အျမဲတမ္းေနထိုင္းျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရးဌါနခဲြ တာဝန္ ယူလိုက္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဝက္ဘဆိုက္သို့ သြားျကည့္ပါ။  
နိုင္ငံျခားသား ရပ္နားျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္းနွင့္ အျမဲတန္းေနထိုင္ျခင္