အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

一、ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံရိွတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္သက္ဆိုင္ရာဥပေဒနွင္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းၿပ ုစုထားပါသည္။:

(一)တကၠသိုလ္ဥပေဒပုဒ္မ၂၃၊၂၅၊၂၈။

(二)ေကာလိပ္ဥပေဒပုဒ္မ၃၂။

(三)တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔အတြက္တူညီေသာပညာရပ္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္ကိုအသိအမွတ္ၿပ ုၿခင္းအတြက္စံနႈန္းမ်ား။

(四)နုိင္ငံၿခားတကၠသိုလ္မ်ား၏အရည္အခ်င္းစစ္လက္ခံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။

(五)ထိုင္ဝမ္တြင္နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသားမ်ားလာေရာက္ပညာသင္ၾကားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္

မ်ား။

(六)ေနထိုင္သူသစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔အတြက္စီမံခ်က္မ်ား။


二、ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံရိွတကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္အဓိကအားၿဖင္႔「ၾကယ္မ်ားအလိုက္အၾကံၿပ ုခ်က္」、「ဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္လႊာ」နွင္႔「ဝင္ခြင္႔ၿဖန္႔ေဝၿခင္း」တို႔ၿဖစ္သည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက https://nsdua.moe.edu.tw/#/plan ၾကည္႔ရႈပါ။


三、ယခင္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔အစီအစဥ္သံုးခု၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေက်းဇူးၿပ ု၍အေသးစိတ္

  https://nsdua.moe.edu.tw/#/flowchartတြင္ဖတ္ရႈပါ။


四、ယခင္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔အစီအစဥ္သံုးခုအၿပင္ေနထုိင္သူသစ္မ်ားသည္「အထူးေရြးခ်ယ္ေရးခ်န္နယ္」မွတစ္ဆင္႔တကၠသိုလ္မ်ားတြင္စာရင္းသြင္းနုိင္သည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ https://nsdua.moe.edu.tw/#/srecruit-1 တြင္ဖတ္ရႈပါ။ 


五、ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံရိွတကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔စာေမးပြဲနွင္႔ဝင္ခြင္႔ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ https://nsdua.moe.edu.tw/#/agencyတြင္ဖတ္ရႈပါ။


六、တကၠသိုလ္မ်ားအၿပင္၊ၿပည္တြင္းတြင္「နည္းပညာေလးအထူၿပ ုနွစ္နွစ္」、「နည္းပညာနွစ္နွစ္」နွင္႔「အထူးၿပ ုငါးနွစ္」ဝင္ခြင္႔ခ်န္နယ္မ်ား၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ https://www.jctv.ntut.edu.tw/တြင္ဖတ္ရႈပါ။


အခ်က္အလက္အရင္းအၿမစ္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရပညာေရးဗ်ဴရို၊ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန