အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပျမို့အမို်သမီးနွင့္အိမ္ေထာင္စုအကို်းေဆာင္စင္တာနာမည္စာရင္း

အဖြဲ႔အစည္း:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ

ဖုန္း:02-2558-0133

လိပ္စာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္


အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္႔အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2370-1126
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ရန္ဖ်င္နန္လမ္း၊အမွတ္207၊4ထပ

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2888-1312
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ စစ္လင္ခရိုင္၊က်ီေဟာ္လမ္း၊အမွတ္140

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ စြန္တဲ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2759-9176
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ရွင့္ယိ ရပ္ကြက္ စြန္တဲ လမ္း ၂၅ လမ္းေျမာင္ အမွတ္ ၆ဝ၊ ေျမညီ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပႏိုင္ငံ ေပထုန္ရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိသားစု ဗဟိုဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန
ဖုန္းအမွတ္  2896-1918
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ေပထို ရပ္ကြက္ ကြ်န္းရန္းေပ လမ္း ပထမ ပိုင္း အမွတ္ ၁၂၊ ၅ ထပ

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ အေနာက္ရပ္ကြက္ မိဘ တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2558-0170
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ တာထြန္ ရပ္ကြက္ တီဟြာ့လမ္း ပထမ ပိုင္း အမွတ္ ၂၁၊ ၆ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ ဝမ္ဟြာ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2303-0105
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ဝမ္ဟြာ ရပ္ကြက္ တြန္းယြမ္ လမ္း အမွတ္ ၁၉၊ ၃ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ ေနဟူ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2634-9952
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ေနဟူ ရပ္ကြက္ ခမ္းလဲ့လမ္း ၁၁ဝ လမ္းေျမာင္ အမွတ္ ၂ဝ၊ ၆ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ အေရွ့ ရပ္ကြက္ မိဘ တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2768-5256
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ စြန္းစမ္း ရပ္ကြက္ နန္းက်င္းတြန္း လမ္း ပဥၥမ ပိုင္း ၂၅၁ လမ္းေျမာင္ ၄၆ လမ္းျကား အမွတ္ ၅၊ ၆ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ ဝင္စမ္း အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2935-9595
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ဝင္စမ္း ရပ္ကြက္ က်င္ဟို့ လမ္း အမွတ္ ၁၅၁၊ ၂ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ တာအန္ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2700-7885
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ တာအန္ ရပ္ကြက္ ရန္ျကည္ လမ္း ၂၄၆လမ္းေျမာင္ အမွတ္ ၁ဝ၊ ၄ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ တာကီ် အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2532-1213
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ကြ်န္းစမ္း ရပ္ကြက္ တာကီ် လမ္း အမွတ္ ၁၊ ၁ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပႏိုင္ငံရွိ အေနာက္ရပ္ကြက္ အမာခံနယ္ေျမမွာ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္မ်ား အထူးဂရုစိုက္မည္ (က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊တထံုခရိုင္၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင)
ဖုန္းအမွတ္  2361-6577
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်ံုးက်ိန္႔ခရိုင္၊ ရင္ဖ်င္နန္လမ္း၊ ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်ံုးက်ိန္႔ခရိုင္၊ ရင္ဖ်င္နန္လမ္း၊ အမွတ္207၊ 4ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထုိင္ေပႏိုင္ငံ ေျမာက္ရပ္ကြက္ အမာခံနယ္ေျမမွာ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္မ်ား အထူးဂရုစိုက္မည္ (ေပထုန္၊ စိလင္၊ ကၽြန္ဆန္)
ဖုန္းအမွတ္  2504-0399
လိပ္စာ  ထုိင္ေပႏိုင္ငံ ကၽြန္ဆန္ရပ္ ခ်န္ခၽြမ္လမ္း အမွတ္ ၂၃၂   ၄ လြာ

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားရပ္ကြက္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာန(ဝိန္စန္း၊ တအန္း၊ ရွင္႔ယိ)
ဖုန္းအမွတ္  2931-2166
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ ဝိန္စန္းခရိုင္၊ က်င္ရွင္းလမ္း၊ လမ္းသြယ္127၊ အမွတ္7၊ 1ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားရပ္ကြက္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာန(စုန္းစန္း၊ ေန႔ဟူ၊ နန္ကန္)
ဖုန္းအမွတ္  2631-7059
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊နန္းကန္ခရိုင္၊ရွန္႔ရန္လမ္း၊အမွတ္252၊1ထပ္

ထိုင္ေပျမို့လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရးအကို်းေဆာင္စင္တာနာမည္စာရင္း

အဖဲြ့အစည္း  အေစာပိုင္းကာလ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕မိတ္ဆက္ေပးေရးဌာန
ဖုန္းအမွတ္  ၂၇၅၆-၈၈၅၂
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိဳ႕ ဆုန္းစန္းေဒသ မင္ဆိန္းတုန္းလမ္း အပိုင္း ၅ အမွတ္ ၁၆၃-၁ ၊ ၇ အလႊာ

အဖဲြ့အစည္း  စိလင္ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၈၃၅-ဝ၂၄၇
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ စိလင္ ရပ္ကြက္ ကြ်န္းခ်င္ လမ္း ဒုတိယ ပိုင္း ၅၃လမ္းေျမာင္ အမွတ္ ၇၊ ၈ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  တာထြန္ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၅၉၇-၄၄၅၂
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ တာထြန္ ရပ္ကြက္ ခ်မ္းျကည္ လမ္း အမွတ္ ၅၇၊ ၅ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  တာအန္ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၇ဝ၃-ဝ၅၂၃
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့တာအန္ ရပ္ကြက္ စိေဝ လမ္း ၁၉၈ လမ္းေျမာင္ ၃ဝ လမ္းျကား အမွတ္ ၅၊ ၁ ထပ္ အမွတ္ ၉(ခ်င္ကြန္းေနအိမ္ ၃၅ တိုက္)

အဖဲြ့အစည္း  ကြ်န္းစမ္း လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၅၁၅-၆၂၂၂
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ကြ်န္းစမ္းဟိုက်မ္းလမ္း အမွတ္ ၁၃၇၊ ၂ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ကြ်န္းက်င့္ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၃၉၆-၂၃၃၂
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်ံုးက်ိန္႔ခရိုင္၊ ရင္ဖ်င္နန္လမ္း၊ အမွတ္207၊ 6ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ေနဟူ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၇၉၂-၈၇ဝ၁
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ေနဟူ ရပ္ကြက္ ရွင္းယြင္ လမ္း ၁၆၁ လမ္းျကား အမွတ္ ၃၊ ၃ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ဝင္စမ္း လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၉၃၂-၃၅၈၇
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ ဝိန္စန္းခရိုင္၊ ရွင္းလံုလမ္း၊ အပိုင္း2၊ အမွတ္္160၊ 6ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ေပထို လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၈၉၄-၅၉၃၃
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ေပထို ရပ္ကြက္ ရွင္းစိ လမ္း အမွတ္ ၃ဝ၊ ၄ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  စြန္းစမ္း လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၇၅၆-၅ဝ၁၈
လိပ္စာ  ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊ စုန္းစန္း မင္စိမ္းတုန္းလမ္း၊ အပိုင္း5၊ အမွတ္163-1၊ 9ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ရွင့္ယိ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၇၆၁-၆၅၁၅
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ရွင့္ယိ ရပ္ကြက္ စြန္းလြန္ လမ္း အမွတ္ ၃၆၊ ၄ ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  နမ္ေကာင္ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  ၂၇၈၃-၁၄ဝ၇
လိပ္စာ  ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ နန္ကန္ခရိုင္၊ စစ္မင္တေတာက္၊ အပိုင္း8၊ အမွတ္367၊ 3ထပ္

အဖဲြ့အစည္း  ဝမ္ဟြာ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး အကို်းေဆာင္ စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2336-5700
လိပ္စာ  ထိုင္ေပျမို့ ဝမ္ဟြာ ရပ္ကြက္ ဝူကူ်း လမ္း အမွတ္ ၃၆၊ ၄ ထပ္


ထိုင္ေပျမို့သက္ဆိုင္ရာလူမႈသက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရးအဖဲြ့အစည္းနာမည္စာရင္း

 

အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ The Pearl S.Buck ရန္ပံုေငြ
ဖုန္းအမွတ္  2504-8088
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးစန္းခရိုင္၊ခ်န္ခၽြန္းလမ္း၊အမွတ္232၊4ထပ္
 
အဖဲြ့အစည္း  ဘ႑ာအရင္းရွင္ အုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္း ယိိဒိန္ လူမႈ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်ေရး ရန္ပံုေငြ
ဖုန္းအမွတ္  2230-0339
ေနရာ: ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊ဝိန္စန္းခရိုင္၊ဝမ္႔ေမလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္55၊1ထပ္
 
အဖဲြ့အစည္း  တရုတ္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ့ခု်ပ္
ဖုန္းအမွတ္  
2393-6566 (အေထြအေထြ)
2393-5943 (ဂရုတ္စိုက္ေမးျမန္းသီးျခားဖုန္းလိႈင္း)
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊ေရာစစ္ဖူလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္7၊2ထပ္
 
အဖဲြ့အစည္း  ဘ႑ာအရင္းရွင္ အုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ေမရင္ ဘုန္ျကီးေက်ာင္း
ဖုန္းအမွတ္  2579-2065
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊စုန္းစန္းခရိုင္၊ပါတယ္လမ္း၊အပိုင္း3၊လမ္းသြယ္106၊အမွတ္106
 
အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ေပျမို့ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ အမို်းသမီးနု အဖဲြ့
ဖုန္းအမွတ္  2314-0408
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊စုန္းစန္းခရိုင္၊ကြမ္ဖူေပလမ္း၊အမွတ္9၊10ထပ္
 
အဖဲြ့အစည္း  ထိုင္ဝမ္ နိုင္ငံတကာ အိမ္ေထာင္စု အခ်င္းခ်င္း ကူညီ ေရး အဖဲြ့
ဖုန္းအမွတ္  2977-8015
ေနရာ:ရွင္းေပၿမိ ု႔၊စန္းခ်ံဳခရိုင္၊ကြမ္းမင္လမ္း၊လမ္းသြယ္32၊အမွတ္33၊1ထပ္
 
အဖဲြ့အစည္း  ကက္သလစ္ ဘာသာ ပရိုတက္စတန့္ လူမႈ အကို်းေဆာင္စင္တာ
ဖုန္းအမွတ္  2397-1933
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊တအန္းခရိုင္၊ေဟာ္ဖ်င္တုန္းလမ္း၊အပိုင္း1၊လမ္းသြယ္183၊အမွတ္24
 
အဖဲြ့အစည္း  ေတာင္ပင္လယ္ ညီအစ္မ အသင္း
ဖုန္းအမွတ္  2921-0565
ေနရာ:ရွင္းေပၿမိ ု႔၊ယံုေဟာ္ခရိုင္၊က်ံဳးေရွာက္လမ္း၊အမွတ္15၊1ထပ္
 
အဖဲြ့အစည္း ဘ႑ာအရင္းရွင္ အုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္း ထိုင္ေပျမို့ တရုတ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ျမနေိ သ္ ူင္န ဃ့မင်အငေည ဃ့ကမခ့ ငည ွ့ငူငည
ဖုန္းအမွတ္  2880-3408
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊က်ံဳးခ်ိန္လမ္း၊အပိုင္း2၊လမ္းသြယ္53၊အမွတ္7
 
အဖဲြ့အစည္း  ေလူမႈ အုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္း ထိုင္ဝမ္ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္ သူသစ္ အိမ္ေထာင္စု ဖံြ့ျဖိုးေရး အသင္း
ဖုန္းအမွတ္  2369-1001
ေနရာ: ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊ေဟာ္ဖ်င္ရွီးလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္56