အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
မူရင္းနိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္း ဆံုးပါးရန္ ေလွ်ာက္တင္ျခင္း။
ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္သည္ နိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပုစာရရိွျပီး ထိုင္ဝမ္ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူရန္ ေလွ်ာက္တင္မည့္အခါ မူရင္းနိုင္ငံအစိုးရ (သို့မဟုတ္) ထိုင္ဝမ္ဆိုင္ရာ 0x158င္း နိုင္ငံသံရံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး၊ အာဏာျပုကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့သို့ မူရင္းနိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူျခင္း ဆံုးပါးရန္ ေလွ်ာက္တင္ရသည္။ နိုင္ငံ အသီးသီး ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မတူေသာေျကာင့္ ကိုယ့္နိုင္ငံ အစိုးရ (သို့မဟုတ္) ထိုင္ဝမ္ဆိုင္ရာ 0x158င္း နိုင္ငံသံရံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး၊ အာဏာျပုကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့သို့ ေမးျမန္းရန္ အျကံျပုသည္။
မွတ္ခ်က္။ တင္ျပမည့္ စာတမ္းမ်ား သည္ နိုင္ငံျခား ဘာသာျဖင့္ေရးသားလွ်င္ တရုတ္ ဘာသာ သို့ ျပန္ရသည္။ စာတမ္းမ်ား သည္ ထိုင္ဝမ္ဆိုင္ရာ အျခား နိုင္ငံ သံရံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး၊ အာဏာျပုကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့ မွ ထုတ္ေပး လွ်င္ ထိုင္ဝမ္ နိုင္ငံျခား ေရး ဝန္ျကီးဌာန စစ္ေဆးရသည္။ စာတမ္းမ်ား သည္ နိုင္ငံျခားတြင္ ထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္ဝမ္ သံရံုး၊ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး စစ္ေဆးျပီး နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာန ျပန္လည္စစ္ေဆးရသည္။ သက္ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္ဝမ္ သံရံုး၊ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး သို့ ေလွ်ာက္တင္ျပီး နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာန မွတစ္ဆင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီးဌာန မွ ခြင့္ျပု လွ်င္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာန ျပန္လည္စစ္ေဆး မလိုေတာ့ေပ။ တရုတ္ ဘာသာျပန္ စာတမ္း ကို သက္ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္ဝမ္ သံရံုး၊ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး စစ္ေဆးျပီး ထိုင္ဝမ္ ခံုလူျကီး အတည္ျပု ရသည္။