အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
  1. အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသားသစ္ဝင္ခြင္႔နွင္႔ပတ္သက္ေသာအမိန္႔နွင္႔အခ်က္ အလက္မ်ား
  2. အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းေၿပာင္းၿခင္းသတိၿပ ုရန္နွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ လႊဲေၿပာင္း ေလွ်ာက္လႊာ
  3. ပုဂၢလိကမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားနွင္႔ပူးတြဲထားေသာ သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ရန္အတြက္ သတိၿပ ုရန္နွင္႔အခ်က္အလက္မ်ား
  4. ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေက်ာင္းပံုစံမဟုတ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား
  5. က်ာင္းထြက္ၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာသက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားနွင္႔အဓိကအခ်က္မ်ား
  6. အထူးေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ခြင္႔နွင္႔ဆက္စပ္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
  7. ထိုင္ေပၿမိ ု႔ မူလတန္းေက်ာင္းရိွက်ူရွင္ေက်ာင္းမ်ား 一စာရင္း
  8. ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ပုဂၢလိကနိုင္ငံၿခားသားေက်ာင္းမ်ား 一စာရင္း
  9. ထုိင္ေပၿမိ ု႔ ခရိုင္ရံုးအသီးသီး၏ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနနွင္႔ပညာေရးဌာနသက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား 一စာရင္း