အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဖြါးသစ္စ ကေလး ကို ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ သြားက်န္းမာေရး-နို့ဗူးပိုးစားသြား ျကိုတင္ကာကြယ္ျခင္း။ အေလးသြားနွင့္အေပါ့သြား ေလ့က်င့္ျခင္း။ ဖြါးသစ္စ ကေလး အတြက္ သမရိုးက်ေမးခြန္မ်ား။ ဖြါးသစ္စ ကေလးမ်ား ကို စစ္ေဆးျခင္း။ ဖြါးသစ္စ ကေလး ကို ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ ဖြါးသစ္စ ကေလးသည္ မိခင္ ကိုယ္သြင္းအေျခအေန နွင့္ လံုဝ မတူေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သည္။ ေမြးဖြါးျပီး တစ္လ အတြင္းသည္ ဖြါးသစ္စ ကာလျဖစ္ျပီး ဖြါးသစ္စကေလး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ နွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ က်င့္ျကံ ေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကာလ အတြင္း သည္ အခက္အခဲ ျကံုေတြ့ နိုင္မည္ ေျကာင့္ အထူး ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ [ျငိမ္သက္မI] နို့တိုက္သည့္အျပင္ ဖြါးသစ္စ ကေလးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိပ္တတ္သည္။ ဒါေျကာင့္ ကေလး အိပ္ခန္းတြင္ ျငိမ္သက္မႈ နွင့္ သပ္ရပ္သန့္ရွင္းမႈ လိုအပ္သည္။ သို့ရာတြင္ အသံ အကုန္လံုးကို ေရွာင္ျကဥ္ရန္ မလိုဘူး။ သင့္ေတာ္ ေသာ အသံ ကို ကေလး လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ က်င့္ျကံ ျပီး သဒၵါရံု တိုးတက္သည့္ အတြက္ အကို်းရိွ သည္။ [အပူခိ်န္ထိန္းသိမ္းျခင္း] ဖြါးသစ္စ ကေလးသည္ ကိုယ့္ အပူခိ်န္ကို ထိန္းသိမ္း ေသာ အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္း ေသာေျကာင့္ မိဘ က ဂရုျပုရသည္။ ကေလး အိပ္ခန္းတြင္ သင့္ေတာ္ ေသာ အပူခိ်န္ သည္ ၂၅-၂၈℃ ေလာက္ျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ အိပ္ခန္း တြင္ ေလသာေစရန္ လိုအပ္သည္။ [အဝတ္အထညf] ကေလး အဝတ္အထည္ ကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး အေရာင္းမပ်က္နိုင္ေသာ အထည္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေကာင္းသည္။ နိုင္လြန္ ကို ေရွာင္ျကဥ္ရမည္။ ဝါဂြမ္းျဖင့္ ျခည္ငင္ ေသာ အတြင္းခံ အကၤီ် သည္ အသင့္ေတာ္ ဆံုးအဝတ္ အထည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဝတ္အထည္ ၏ ပံုစံ ဆိုလွ်င္ ရိုးရိုးျဖစ္ဖို့ ေကာင္းျပီး တင္းျကပ္လွ်င္ သို့မဟုတ္ က်ယ္လြန္လွ်င္ ကေလး ၏ လႈပ္ရွားမႈ ကို တားဆီးနိုင္သည္။ [အနီွးလဲျခင္း] ကေလး အေပါ့သြား သို့မဟုတ္ အေလးသြား လွ်င္ အနီွးကို ခ်က္ခ်င္းလဲရမည္။ ေရပူ ျဖင့္ ကေလး ၏ တင္းပါးကို ေလွ်ာ္ ျပီး ပုဝါျဖင့္ သုတ္လိုက္သည္။ [ေရခို်း] ကေလး ကို ေန့တိုင္းေရခို်းရသည္။ ေရခို်းေသာ အခါ ကေလး ကို သန့္ရွင္း ျပီးေတာ့ ကေလး ကိုယ္ခနၶာေပၚ ထူးျခား ခ်က္ ကို စစ္ေဆးနိုင္သည္။ ဥပမာ အနီေရာင္အဖု နွင့္ ဒဏ္ရာရိွမလား။ ေရခို်း သည္ မိဘ နွင့္ ကေလး အျကား ခ်စ္ခင္ရင္းနီွးမႈ အတြက္ လည္း အကို်းရိွသည္။ ေရခို်းေသာ အခိ်န္ သည္ နို့မတိုက္ခင္ နာရီဝက္ သို့မဟုတ္ နို့တိုက္ျပီး တစ္နာရီ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ျပီး တစ္ေန့တြင္ အပူခိ်န္ အျမင့္ဆံုး အခိ်န္ (၁ဝ နာရီ မွ ၁၄ နာရီ အထိ) တြင္ ေရခို်းဖို့ ေကာင္းပါသည္။ အိမ္းအတြင္းတြင္ ပူေနြးရမည္(၂၆-၂၉℃ခန့္)။ ေရ ၏ အပူခိ်န္ သင့္ေတာ္ ရမည္(၃၇.၅-၃၉℃)။ လက္ေကာက္ဝတ္ အတြင္းဖက္ ျဖင့္စမ္းသတ္နိုင္သည္။ ေရခို်းလွ်င္ ၅ မိနစ္ မွ ၁ဝ မိနစ္ အျကား သင့္ေတာ္သည္။ ေရ ကို ကေလး ၏ နား တြင္ မဝင္ရန္ ဂရုစိုက္ရသည္။ ေရခို်းျပီး ဂြမ္းတုတ္ကေလး ျဖင့္ နားရြက္ ကို သုတ္နိုင္သည္။ ဂြမ္းတုတ္ ျဖင့္ နား အတြင္း သို့ မသုတ္ရ။ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ကို ေရွာင္ျကဥ္ရန္ ေရခို်းရာတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္တည္း ကို ေရခို်းစည္ အတြင္း မထားလိုက္။ [ခ်က္ျကိုးျပုစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း] ရည္ရြယ္ခ်က္။ ခ်က္ျကိုးေရာဂါ ကူးစက္ျခင္း ကို ျကိုတင္ကာကြယ္ရန္။ ခ်က္ျကိုး ေစာလ်င္စြာ ေျခာက္ေသြ့ ျပီး ကြ်တ္က်ေစရန္။ ေသြးထြက္ျခင္း နွင့္ ထူးျခားအေျခအေန ကို စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္ျကိုး သည္ ဖြါးျပီးေတာ့ ၇ ရက္ မွ ၁၄ ရက္ အျကား ကြ်တ္က်တတ္သည္။ မကြ်တ္က်ခင္ ေရခို်းတိုင္း ခ်က္ျကိုးျပုစုေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း ကို အနည္းဆံုး တစ္ျကိမ္ လုပ္ရမည္။ ခ်က္ျကိုးစိုထိုင္းလွ်င္ သို့မဟုတ္ နံေစာ္ သည့္အနံရိွလွ်င္ အျကိမ္ မ်ား စြာ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ခ်က္ျကိုး နီလာလွ်င္ သို့မဟုတ္ ေသြးထြက္လွ်င္ ဆရာဝန္ ကို သြားျကည့္ရသည္။ ခ်က္ျကိုး ပိုးသန့္ေဆး။ ၇၅%အယ္လကိုေဟာ နွင့္ ၉၅% အယ္လကိုေဟာ။ ပိုးသန့္နည္း။ ေရခို်းျပီး ဂြမ္းတုတ္ကေလးျဖင့္ ခ်က္ျကိုး အနီး ေရ ကို သုတ္လိုက္ ျပီး လက္မ နွင့္ လက္ညိုးျဖင့္ ခ်က္ျကိူး အနီး အတြန့္အလိပ္ ကို ေထာင့္ပင္ ကာ ဂြမ္းတုတ္ကေလး ျဖင့္ ပိုးသန့္ေဆး ကို တုတ္ျပီး ခ်က္ျကိုး အတြင္း မွ အျပင္ သို့ တစ္ျကိမ္ နွစ္ျကိမ္ ပိုးသန့္ ရသည္။ အနီွး ကို ခ်က္ျကိုးအေပၚ ထားလိုက္သည္။ ဆီးရည္ ေျကာင့္ ေရာဂါ မ ကူးဆက္ရန္ ျကိုတင္ကာကြယ္ ရသည္။ ခ်က္ျကိုးေပၚ ဆီးေပါက္လွ်င္ ခ်က္ျကိုး ကို ျပန္လည္ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ [ေရာဂါမကူးဆက္ရန္ျကိုတင္ကာကြယ္ျခင္း] ကေလးသည္ ခုခံရည္ ညံ့ဖ်င္း ေသာေျကာင့္ ကေလးကို ထိေတြ့ရာ နွင့္ ကေလး အစားအစာ ကို ျပင္ဆင္ ရာ လက္ ကို အရင္ ေလွ်ာ္ ရသည္။ ကူးစက္ေရာဂါ လူနာ ကို ကေလး မထိေတြ့ေစနဲ့။ အေဆးမိ လူနာ သည္ ကေလး ကို မနမ္းနဲ့။ [ကိုယ္ပူခိ်န္ကိုတိုင္းျခင္း] ဖြါးသစ္စ ကေလး ၏ ဗဟိုနာဗ္ေျကာ မ ျပည့္စံုေသာေျကာင့္ ကိုယ္ပူခိ်န္သည္ အျပင္ပတ္ဝန္က်င့္ နွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အနိမ့္ဆံုး ၃၆.၁℃ ရိွ ျပီး အျမင့္ဆံုး ၃၇.၇℃ ရိွသည္။ စအိုေပါက္ သည္ ကေလး ကိုယ္ပူခိ်န္ တိုင္းတာေသာ ေနရာျဖစ္ ပါသည္။ ဝမ္းပ်က္ စေသာ ထူးျခား အေျခအေန ရိွလွ်င္ ခို်င္းျကား ကိုယ္ပူခိ်န္ ကို တိုင္းတာသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေန့တိုင္း ေရမခို်းခင္ ကိုယ္ပူခိ်န္ ကို တိုင္းတာသည္။ ခါတိုင္းတြင္ ကေလး မ်က္နွာ နီလာလွ်င္၊ ေျခလက္ေအးသြားလွ်င္၊ သို့မဟုတ္ တြန္လႈပ္လွ်င္ လည္း ကိုယ္ပူခိ်န္ ကို တိုင္းတာရသည္။ သြားက်န္းမာေရး-နို့ဗူးပိုးစားသြား ျကိုတင္ကာကြယ္ျခင္း။ ကေလး တစ္နွစ္ခဲြ တြင္ နို့ဗူးပိုးစားသြား ၏ လကၡဏာ ကို မိဘ ေတြ့နိုင္သည္။ ကေလး ၏ အထက္ေရွ့သြား သြားဖုန္း နွင့္နီးကပ္ေသာေနရာတြင္ အျဖူေရာင္ ေျကြ ကြ်တ္က်ျပီး တျဖည္းျဖည္း ဝါလာသည္။ မထိန္းခု်ပ္လွ်င္ ပိုးစားေသာ ေနရာ သည္ သြားကို ဝိုင္းနိုင္သည္။ ကေလး မေတာ္တဆ လဲက်လွ်င္ ပိုးစားသြား ျပတ္တတ္သည္။ နို့တိုက္ ေသာ အခိ်န္ နွင့္ နည္း မမွန္လွ်င္ အံသြား ကို လည္း ကူးစက္မည္။ နို့ဗူး ပိုးစားသြား ၏ အေျကာင္းအရင္ ဆိုလွ်င္ ၄ ခု ရိွသည္။ 0x158င္းသည္ ပိုး၊ ဂလိုင္ကိုဂ်င္သျကား၊ သြားနွင့္ အခိ်န္။ နို့ဗူး ပိုးစားသြား သည္ မိဘဆီ ပိုးရရိွကာ မမွန္ကန္ေသာ နည္းျဖင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ အခိ်န္တြင္ နို့တိုက္လွ်င္ ဂလိုင္ကိုဂ်င္ သျကား ကို သြားေပၚ ကပ္နိုင္ျပီး ပိုးစားသြားျဖစ္နိုင္သည္။ နို့ဗူးပိုးစားသြား ဘယ္လို ကုသမလဲ။ နို့ဗူးပိုးစားသြား သည္ သြားနာျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္။ မျပင္းထန္လွ်င္ ပိုးစားသြား ကို ျဖည့္ေပးနိုင္သည္။ ျပင္းထန္လွ်င္ ေရာင္ရမ္းမည္ျဖစ္ျပီး သြား ကို နုတ္ပစ္ရမည္။ ျပင္းထန္ ေသာ နို့ဗူးပိုးစားသြား သည္ အစားအေသာက္ နွင့္ အသံထြက္ ကို ထိခိုက္ နိုင္သည္။ နို့ဗူးပိုးစားသြား လူနာ သည္ အသက္အရြယ္ ငယ္ေသာေျကာင့္ ဆရာဝန္အတြက္ ကုသရန္ခက္သည္။ ဒါေျကာင့္ နို့ဗူးပိုးစားသြား ကို ျကိုတင္ ကာကြယ္ ျခင္း သည္ အေရးျကီးပါသည္။ နို့ဗူးပိုးစားသြား ကို ဘယ္လို ျကိုတင္ ကာကြယ္ နိုင္မလဲ။ ဖြါသစ္စ ကေလး ကို နြားနို့ျဖင့္ျဖစ္ေစ မိခင္နို့ရည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပြ့ျပီး နို့တိုက္ရသည္။ ၂ဝ မိနစ္ အတြင္း နို့တိုက္ျပီးစီရန္ ပိုေကာင္းသည္။ သြား မထြက္ခင္ က နိုပတိုက္ ျပီးလွ်င္ စိုထိုင္းေသာ ဇာ ျဖင့္ ကေလး ပါးစပ္ အတြင္း ကို သုတ္လိုက္ရသည္။ သြားထြက္လာလွ်င္ သြားတိုက္တံျဖင့္ ကေလး ကို သြားတိုက္ နိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာ အေလ့အထ ကို ကေလး မွစ၍ ေလ့က်င့္ရသည္။ ကေလး အသက္ ၆ လ မွ ၉ လ ရိွလွ်င္ ေရခြက္ျဖင့္ နို့ရည္ ေသာက္ရန္ ေလ့က်င့္ ရသည္။ ကေလး အသက္ ၆ လ မွ တစ္နွစ္ ရိွရာ သြား ထြက္ေသာ အခါ ကေလးသြား ဆရာဝန္ဆီသို့ သြား စစ္ေဆးရသည္။ အေလးသြားနွင့္အေပါ့သြား ေလ့က်င့္ျခင္း။ ေလ့က်င့္ေသာအခိ်န္ ကေလး အသက္ ၁၈ လ မွ ၂၄ လ ရိွလွ်င္ စအိုေပါက္ ညွစ္ျကြက္သား ကို ထိန္ခု်ပ္နိုင္သည္။ အေပါ့သြား ဆိုလွ်င္ အသက္ ၁၅ လ မွ ၁၈ လ အျကား ဆီး ကို တစ္နာရိေလာက္ သိုေလွာင္နိုင္ေသာလည္း အထိန္ခု်ပ္နိုင္ေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ ကေလး အသက္ ၁၈ လ မွ ၂၄ လ အျကား အေပါ့သြား ကို ေလ့က်င့္လွ်င္ ပို ေကာင္းသည္။ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ မိဘ ၏ သေဘာထား သည္ ျငိမ္သာ ျပီး သဘာဝက်ရသည္။ တင္းျကပ္ရန္ မလုပ္ရ။ သို့မဟုတ္လွ်င္ ကေလးသည္ ဖိအား ခံရမည္။ ကေလး စကား မေျပာတတ္ခင္ ေဘာင္းဘီ ကို ညွစ္ပတ္ေစလွ်င္ “သားဆီးေပါက္ျပီး”“သားအေလး သြားျပီ”ဟု သူ့ကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာရသည္။ ကေလးသည္ အတုယူ တတ္သည္။ အျခားလူ အိမ္သာ သို့သြားျခင္း ကို ကေလး ျကည့္ခိုင္းေစနိုင္သည္။ ေလ့က်င့္ ရာတြင္ အနီွး မဝတ္ရဘူး။ လြယ္ကူစြာ ခြ်တ္နိုင္ေသာ ေဘာင္းဘီ ကိုဝတ္နိုင္သည္။ ကေလး သည္ ဆီးေပါက္ခ်င္သည္ဟု ေျပာလွ်င္ သူ့ကို အိမ္သာ ဆီသို့ပို့ျပီး ကူညီေပးရသည္။ ကေလး ဆင္ေျပစြာ ဆီးေပါက္လွ်င္ သူ့ကို ခီ်းျမွင့္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သူ့ကို မဆဲဆိုဘဲ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရသည္။ ၁ဝ ရက္ ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ ျပီး မရလွ်င္ ကေလး ၏ ကိုယ္အဂၤါ မ ရင့္က်က္ ေသးဘဲျဖစ္ျပီး ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းနိုင္သည္။ ကေလး ၏ အညစ္အေျကး ကိုရံြမုန္း ရန္ မျပုရ။ ကြာျခား ေသာ ပတ္ဝန္က်င္တြင္ ကဲြျပား ေသာ ကိရိယာ မ်ားျဖင့္ အေပါ့သြား သို့မဟုတ္ အေလးသြား ရန္ ကေလး ကို ေလ့က်င့္နိုင္သည္။ ဖြါးသစ္စ ကေလး အတြက္ သမရိုးက်ေမးခြန္မ်ား။ နို့ရည္အန္ျခင္း ျကိုတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္စီမံျခင္း။ နို့ရည္အန္ျခင္းကို ျကိုတင္ကာကြယ္ သည့္အတြက္ နို့တိုက္ရာတြင္ ကေလးက ေလ ကို စုတ္မယူေစ ၍ နို့တိုက္ျပီး ကေလးဝမ္းထဲရွ အေငြ့ ကို ထုတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ နို့ရည္အန္လွ်င္ အညစ္အပတ္ ကို သန့္ရွင္းျပီး ကေလး၏ ဦးေခါင္း၊ ေက်ာ ကို ျမင့္ေအာင္ ေထာက္ထားရသည္။ သို့မဟုတ္လွ်င္ ကေလး ကို ညာဖက္သို့ ေစာင္း၍အိပ္ေစရသည္။ အသားဝါေရာဂါ ကေလး ၏ အသည္း မရင့္က်က္ေသာေျကာင့္ ပ်က္စီးေသာ ေသြးနီဥ ကို မထုတ္ နိုင္သျဖင့္ အသားဝါေရာဂါ ျဖစ္ဖြါးနိုင္သည္။ ကေလး ဖြါးသစ္စ ၂ ရက္ မွ ၃ ရက္ အျကား အသားဝါေရာဂါ စ ျဖစ္နိုင္ျပီး ၄ ရက္ မွ ၅ ရက္ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ရိွ ကာ ၇ ရက္ မွ ၁ဝ ရက္ အတြင္း ေပ်ာက္သြားနိုင္သည္။ ဒါမို်းသည္ ရိုးရိုးအေျခ အေန ျဖစ္သျဖင့္ ဇီဝအသားဝါေရာဂါဟုေခၚသည္။ မွတ္ခ်က္။ အသားဝါေရာဂါ မျပင္းထန္လွ်င္ ေရ ကို မ်ားမ်ား တိုက္ျပီး အဝါေရာင္ ကို ထုတ္နိုင္သည္။ ေဆးရံုမွထြက္လွ်င္ ကေလး၏ အသားအေရာင္၊ လႈပ္ရွားမႈ နွင့္ စားေသာက္မႈ ကို ေစာင့္ျကည့္ရသည္။ ဦးေခါင္း၊ နွာေခာါင္း နွင့္ ပါးျပင္ စေသာ ေနရာတြင္ ေရာင္ရမ္းလွ်င္ သို့မဟုတ္ ၁ဝ ရက္ ေက်ာ္ အသားဝါ မေပ်ာက္လွ်င္ ဆရာဝန္ ကို သြားျကည့္ရသည္။ ဃ့န်အညကအ ါမေငည မေ့် ဖြါးသစ္စ ျဖစ္ပြါးနိုင္သည္။ နွာေခါင္း ေပၚ ျဖစ္တာ မ်ား သည္။ အျဖူေရာင္ အဖုျဖစ္ ပါသည္။ ဆိျကည္ဂလင္း ပိတ္ဆို့ ေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေပ်ာက္သြား နိုင္သည္။ ထူျခင္းေသာ စီမံမႈ မလိုဘူး။ မိတ္ မိတ္ ကို ျကိုတင္ ကာကြယ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း သည္ ေခြ်းေရ ကို ေရွာင္ျကဥ္သည္။ သို့ျဖစ္၍ ေခ်ာင္ခိ် ျပီး ေခြ်းေရကို စုတ္နိုင္ေသာ အကၤီ် ကို ဝတ္ရသည္။ အကၤီ် အမ်ားျကီး ဝတ္လို့မရဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလသာ ရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ တင္းပါးနီလာျခင္း အေျကာင္းအရင္း။ ကေလး အေရျပား သည္ ခံနိုင္ရည္ ညံ့ ျပီး တင္းပါး ကို ေလမသာ ေသာ အနီွးအတြင္ ဆီး နွင့္ ေခ်း မ်ား ျဖင့္ ထိခိုက္ ေသာေျကာင့္ တင္းပါး နီ နိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာ။ စအိုဝ နွင့္ ခြျကားသား က်ယ္ျပန့္ ေသာ အင္ပ်ဥ္ကြက္၊ ေရဖု၊ ျပည္ ရိွသည္။ တစ္ခို့်သည္ အေရျပား နီလာ ကာ ျကမ္းတမ္းျပီး အေရခြ်တ္သည္။ မွတ္ခ်က္။ အနီွ ကို အခိ်န္မီွလဲ၍ အေပါ့သြား၊ အေလးသြား ျပီး တင္းပါး အေရျပား ကိုေျခာက္ေသြ့ေစရသည္။ ပိတ္ အနီွး ကို သံုးလွ်င္ အဝတ္ေလွ်ာ္မႈန့္ မသံုးနိုင္ဘဲ ဆပ္ျပာ ျဖင့္ ေလွ်ာ္ကာ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ ပိုးသန့္၊ေျခာက္ေသြ့ေစရသည္။ ေရာဂါ ျဖစ္ ေသာ ေနရာ ကို ထိခိုက္နိုင္ေသာေျကာင့္ မိတ္ေပ်ာက္ ေဆးမႈန့္ မသံုးရ။ ေရာဂါ ျဖစ္ ေသာ ေနရာ ကို ပူေနြးျပီး ေျခာက္ေသြ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ထားနိုင္သည္။ ျပန္ ၍ က်န္းမာျခင္း မရိွလွ်င္ ဆရာဝန္ ကို သြားျကည့္ရသည္။ နွင္းခူ ဖြါးသစ္စ ကေလး ဝတ္တာမ်ားလွ်င္ သို့မဟုတ္ ရာသီဥတု ပူေနြးျပီး စိုထိုင္းလွ်င္ နွင္းခူ ျဖစ္နိုင္သည္။ နွင္းခူ သည္ ဦးေခါင္း၊ လည္၊ တင္းပါး စေသာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အနီေရာင္အဖု သို့ မဟုတ္ အလင္းေပါက္အဖု ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ထန္လွ်င္ ျပည္တည္ နိုင္သည္။ ဒါေျကာင့္ ေျခာက္ေသြ့မႈ၊ သင့္ေတာ္ေသာ အဝတ္အစား၊ ေလသာျခင္း သည္ အေရးျကီးသည္။ ျပည္တည္လွ်င္ ဆရာဝန္ ကို သြား ျကည့္ရသည္။ မက္ခရုနာ ပါးစပ္ထဲတြင္ ပိုး ကူးစက္ျပီး ျဖစ္ပြါးေသာ ေရာဂါ တစ္မို်းျဖစ္သည္။ အျပင္ ျကည့္လွ်င္ နို့ နွင့္တူ ေသာလည္း တုတ္ ၍ မသန့္ရွင္းနိုင္ဘူး။ ကေလး၏ နို့ေသာက္ ျခင္း ကို ထိခိုက္နိုင္သည္။ ျကိုတင္ ကာကြယ္ရန္ ပါးစပ္ သန့္ရွင္းေရး ကို အထူး ဂရုစိုက္ရမည္။ ဖြါးသစ္စ ကေလးမ်ား ကို စစ္ေဆးျခင္း ဖြါးသစ္စ ကေလးမ်ား ကို စစ္ေဆးျခင္း သည္ “ဖြါးသစ္စ ကေလးမ်ား ေမြးရာပါ မက္တာေဘာ္လီဇင္မ္ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း”၏ အတိုေကာက္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ စစ္ေဆးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေမြးရာပါ မက္တာေဘာ္လီဇင္မ္ ေရာဂါ ရိွေသာ ဖြါးသစ္စ ကေလး ကို ေတြ့ရွျပီး အခိ်န္မီွ ကုသနိုင္သည္။ ကေလး ကို တတ္နိုင္သေလာက္ မွန္ကန္စြာ ျကီးေကာင္ငင္ေစ နိုင္သည္။ ၁၉၉၅ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့မွ စ၍ အုပ္ခု်ပ္ေရးဝန္ျကီးဌာန က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန သည္ စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္ ကို ၁၁ ခု အျဖစ္ တိုးျပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထား သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ဖြါးျပီး ၄၈ နာရီ ရိွကာ နို့တိုက္ ခဲ့ေသာ ကေလး ကို စစ္ေဆးနိုင္သည္။ ကေလး ၏ ေျခ မွတစ္ဆင့္ ေသြး ကို စုတ္ျပီး စစ္ေဆးကာ တစ္လ အတြင္ ျပီးစီနိုင္သည္။ ထူးျခားခ်က္ရိွလွ်င္ ေဆးရံု က မိဘ ကို အေျကာင္းျကာ သလို မရိွလွ်င္ အေျကာင္း မျကာေတာ့ဘူး။ ※စာတမ္း:အရင္းအျမစ္။ က်န္းမာေရးဌာနခဲြ ဝက္ဘဆိုက္၊