အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအကို်းေဆာင္မႈအေျကာင္း
ကြ်န္ေတာ္တို့ဌာနက အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားကို အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ကြ်မ္းက်င္လာေအာင္ ကူညီေပးတယ္။ အလုပ္ထမ္းေဆာင္ေလ့က်င့္ေပးတယ္။ နွစ္တိုင္းမွာ အလုပ္ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ထားေပးတယ္။ သတင္းအတိုင္ပင္ခံေပးျခင္း၊ ဒီဇိုင္းျခင္း၊ တီဗီြအယ္ဒီတာေျကာ္ျငာေပးျခင္း၊ ေစာင့္ေရာက္ကူညီေပးျခင္း၊ တိုက္အိမ္သန့္ရွင္း လံုျခံုေရးစီမံအုပ္ခု်ပ္ျခင္း၊ ခရီးထြက္အပန္းေျချခင္းနဲ့ယာဥ္ကားမ်ားျပုျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းစတဲ့ သင္တန္း ၇မို်းကို ဖြင့္လွစ္ ထားပါတယ္။ အျပင္ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားမွာ ဇီဝေဗဒသိပၸံနည္းပညာ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ မီးခိုမဲ့စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ကုသျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာစိုက္ပို်းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ဥာဏ္ရိွစတဲ့ေခတ္ေပၚလုပ္ငန္း ေလ့က်င့္ သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ထားရိွတယ္။
 အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့အေရးျကီးလုပ္ငန္းနဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

က။ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားအတြက္ အိုးတန္ဆန္ခပ္ အလုပ္တာဝန္ထမ္းနည္းပထမဦးစားေပးသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္မယ္။

ခ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေပးၿခင္းလူေနမႈစရိတ္:ေနထိုင္ခြင္႔ရရိွသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား,အစိုးရမွဦးစီး က်င္းပ(သို႔) တာဝန္လႊဲအပ္ၿပီးက်င္းပသည္႔အလုပ္လက္မဲ႔ အလုပ္အကိုင္သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး,အလုပ္အကိုင္သင္တန္း ေနထိုင္မႈေထာက္ပံ႔ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္。

ဂ။ သင္တန္းတက္ခ်ိန္ေထာက္ပံ႔ေၾကး:သန္းေခါင္စာရင္းပါလိပ္စာ ထိုင္ေပၿမိ ု႔မွာထားရိွၿပီး ထိုင္ေပ မွာ  တကယ္ေနထိုင္သည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားၿဖစ္ရမည္,ေလွ်ာက္ထားသူသည္ၿပီးခဲ႔တဲ႔တစ္နွစ္အတြင္းမွာအေထြေထြ ဝင္ေငြက ေလွ်ာက္ထားမႈသတ္မွတ္ခ်က္ကို မကိုက္ညီ(သို႔) အေထြေထြအၿမတ္ေတာ္ေၾကးက ၂၀%မရိွ၊အလုပ္လက္မဲ႔ အလုပ္အကိုင္သင္တန္းကိုတက္ရ,အိမ္မွာအသက္၁၂နွစ္ မၿပည္႔ေသြးစပ္ေဆြမ်ိဳး,(သို႔)အသက္၆၅နွစ္ထက္ၾကီးတဲ႔ ေသြးစပ္ေဆြမ်ိဳးရိွ,သင္တန္းခ်ိန္ အိမ္မွအၿခားကူညီနိုင္သ ူ မရိွသူ,အလုပ္လက္မဲ႔အလုပ္အကိုင္သင္တန္းတက္စဥ္ ကေလးသူငယ္သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင္႔ေရွာက္မႈေထာက္ပံ႔ ေပးသည္,ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုေလွ်ာ႔ခ်သည္,သင္တန္းတြင္ပါဝင္ပါ。
 

 ဆက္သြယ္ရန္။
တယ္လီဖုန္းအမွတ္။ ဝ၂-၂၈၇၂၁၄ဝ လိႈင္းခဲြ။ ၂၁၄ ၊ ၂၂၈
ဖက္(စ္)။ ဝ၂-၂၈၇၄၁၃၇၂
လိပ္စာ။ ၁၁၁ ထိုင္ေပျမို့ ၊ ဆီလင္းျမို့နယ္ ၊ ဆီတံုးလမ္း ၊ အမွတ္ ၃ဝ၁
ဝက္ဘဆိုက္။ http://www.tvdi.gov.taipei