အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အိမ္ေထာင္စု အျကမ္းဖက္မႈ နွင့္ လိင္ကူ်းေက်ာ္မႈ ကာကြယ္ေရး

.ထိုင္ဝမ္၌ေနထိုင္ေသာနုိင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈေဟာ႔လုိင္း1990:တရုတ္၊အဂၤလိပ္နွင္႔ဂ်ပန္ဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္နွစ္ပတ္လံုးတစ္ရက္လွ်င္24နာရီရိွသည္။ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္းနွင္႔ကေမာၻဒီးယားဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတနလၤာမွေသာၾကာေန႔အထိ(နိုင္ငံေတာ္အားလပ္ရက္မ်ားနွင္႔အၿခားအားလပ္ရက္မ်ားမပါ)နံနက္9နာရီမွညေန5နာရီထိရိွပါသည္။

 

စကားနွင့္ ဗီယက္နမ္ စကားသည္ ေသာျကာေန့ မနက္ပိုင္း၉နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိရိွသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ အဂၤလိပ္ နွင့္ ကေမၻာဒီးယား စကား သည္ ညေန ၁ နာရီ မွ ၅ နာရီ အထိ ရိွသည္။

တစ္နိုင္ငံလံုး ကာကြယ္ေရး အထူးဖုန္း သည္ ၁၁၃ ျဖစ္သည္။ (၂၄နာရီ အကို်းေဆာင္မႈ ရိွသည္။)

လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈ ကာကြယ္ေရး

လူတစ္ေယာက္ေယာက္ အထင္ေသးရန္ သို့မဟုတ္ ေနွာင့္ယွက္ရန္ လႈပ္ရွားလွ်င္၊ သို့မဟုတ္ အရွက္တကဲြျဖစ္ေစေသာ၊ ဂုဏ္နိမ့္ေအာင္ ရႈတ္ခ်ေသာ၊ ရန္စေသာ စကား နွင့္ သေဘာ ရိွလွ်င္ ေအာက္ေဖၚျပ ပါ ဖုန္းကို ဆက္ျပီး တတ္ကြ်မ္းသူဆီ သို့ ကူညီေတာင္းမည္။

လိင္ေနွာင့္ယွက္မႈ တိုင္ျကားေရးဖုန္း သည္ ၁၁၃ ျဖစ္သည္။