အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ား ေဒသခံနွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အစဥ္ေၿပေစရန္ ထိုင္ေပအစိုးရ ဗ်ဴရိုမွ ၂၀၀၅ခု ၂လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ ကို ဦးဆံုး တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔သည္။
ခန္းမကို အိမ္ကဲ႔သို႔ ၿပင္ဆင္ထား၍ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ား အမိတိုင္းၿပည္ကဲ႔သို႔ ထိေတြ႔ နိုင္သည္။ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းမ်ား ဖတ္ရႈနိုင္ၿပီး ေမြးရပ္ေၿမမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံု၍ သင္တန္္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္သင္ယူနိုင္သည္။ ဤေနရာသည္ ေရႊ႔ေၿပာင္း နုိင္ငံသားေထာက္ခံမႈရရိွ၍ လိုအပ္သည္႔သူမ်ားကို ကူညီနုိင္သည္။
အဆိုပါခန္းမသည္ အစိုးရ၏ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေစာင္႔ေရွာက္မႈရလဒ္ၿဖင္႔ တည္ေထာင္ ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုင္ဝမ္မွ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားအား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေပါင္းစပ္ရန္ ကူညီ ၾကိ ုဆိိုသည္႔ မွတ္တိုင္သစ္ တစ္ခုသုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ကို ၿပသၿခင္းလည္းၿဖစ္သည္။