အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ


ဥပေဒအကိုုးေဆာင္မႈအတိုင္ပင္ခံ

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ အတြင္းေရးမွူးဌာနသည္ ျမို့ျပစည္ပင္သာယာေရးရံုးေျမညီထပ္ အေရွ့ဘက္ျမို့သူျမို့သားအကို်းေဆာင္အဖဲြ့ထံ အတိုင္ပင္ခံအကို်းေဆာင္မႈကိုတာဝန္ေပး

လိုက္သည္။ ေရႊ့ေျပာင္သူသစ္မ်ား ဥပေဒေရးရာကိစၥျကံုေတြ့လွ်င္အျကံÓဏ္ေတာင္းနိုင္

သည္။ သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


အကို်းေဆာင္မည့္အခိ်န္။ တနင္းနာေန့ မွ ေသာျကာေန့

မနက္ပိုင္း။ ဝ၉ၚဝဝ-၁၂ၚဝဝ ဝ၈ၚ၃ဝမွစ၍မွတ္ပံုတင္နိုင္သည္။

ညေနပိုင္း။ ၁၄ၚဝဝ-၁၇ၚဝဝ ၁၂ၚ၃ဝမွစ၍မွတ္ပံုတင္နိုင္သည္။


အကို်းေဆာင္မည့္ေနရာ။

ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္ဖူလမ္း၊အမွတ္1၊ၿမ ူနီစီပယ္အေဆာက္အဦး၊1ထပ္၊ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္၊အတြင္းေရးမွူးရံုး၏နို္င္ငံသားဝန္ေဆာင္မႈက႑၏ကၽြမ္းက်င္ေသာအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာအေရွ့ဘက္ ျမို့သူျမို့သားအကို်းေဆာင္အဖဲြ့ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ ေကာင္ဒါ

အကို်းေဆာင္မည့္နည္းလမ္း။ ကြင္းဆင့္ျဖင့္(သို့မဟုတ္)ဖုန္ျဖင့္ျကိုတင္မွတ္ပံုတင္မည္။ လူခ်င္းေတြ့၍တိုင္ပင္ေဆြးေနြးမည္ျဖစ္သည္။ တရားစဲြဆိုခ်က္စာတမ္း မေရးနိုင္တဲအတြက္ ေတာင္းပန္ပါသည္။

ဖုန္းနံပတ္။ ၁၉၉၉-၆၁၆၈ ၊ (ဝ၂)၂၇၂၅၆၁၆၈

https://www.moj.gov.tw/2204/2473/2487/10499/