အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
တရုတ္ျပည္မေဒသ မွလာေသာ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္၏ရပ္ေနျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္း နွင့္ အျမဲတမ္း ေနထိုင္းျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရးဌါနခဲြ တာဝန္ယူလိုက္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝက္ဘဆိုက္သို့ သြားျကည့္ပါ။

http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32595&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1