အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

 

※လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

1. ၿပည္မၾကီး အိမ္ေထာင္ဖက္
အေၿခခ်ေနထိုင္ခြင္႔ရၿပီးေနာက္ အၿမဲေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ ကိုင္ေဆာင္သူ (၎၏ ေနထိုင္ခြင္႔ကိုဆံုးရံွုးရန္အတြက္ ေပးအပ္ရမည္။)နွင္႔ ၿပည္မၾကီး ခရီးသြားခြင္႔(ရယူၿပီးုသည္႔အခါ မူလနိုင္ငံသား သက္ေသ အေထာက္ အထား လက္မွတ္ကိုဆံုးရံႈးရန္ တခ်ိန္တည္း ၿပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။) လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ အေၿခခ်ေနထိုင္ခြင္႔ လက္မွတ္ ဆက္သြယ္ထုတ္ယူရန္နွင္႔ ရက္၃၀တြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္း(သို႔) အိမ္၊ပိုင္ဆုိင္မႈသက္ေသမူရင္းၿဖင္႔ အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုး သို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၿခင္းကို ေလွ်ာက္ထားစိစစ္အတည္ၿပ ုပါ။
ပထမဆံုး ၿပည္ပထြက္ခြာပါက မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္၍ ေကာင္စစ္ ေရးရာ ဦးစီဌာနတြင္ ယူနီေဖာင္းနံပါတ္ရိွ အာအိုစီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
အဆိုပါအေၿခခ်ခြင္႔ကို ၃လတြင္းပူးတြဲေပးေဆာင္ရန္ 「ဟိုင္က်ီးေဟြ႔၏ မူလနိုင္ငံသားဆံုးရံႈးသည္႔ အေထာက္အထား စိစစ္အတည္ၿပ ုခ်က္」နွင္႔「ၿပည္မၾကီးခရီးသြားခြင္႔」ပူးတြဲေပးေဆာင္ၿခင္းမရိွက အေၿခခ် ခြင္႔ၿပ ုမိန္႔ဖ်က္သိမ္းမည္။
2. နိုင္ငံၿခား အိမ္ေထာင္ဖက္
အေၿခခ်ေနထိုင္ခြင္႔ရၿပီးေနာက္ နုိင္ငံၿခားပတ္စ္ပို႔ကိုင္ေဆာင္သူနွင္႔ နိုင္ငံၿခားသားေနထိုင္ခြင္႔ (၎၏ ေနထိုင္ခြင္႔ကိုဆံုးရံွုးရန္အတြက္ ၿပန္ေပးအပ္ရမည္။) လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ အေၿခခ်ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ ဆက္သြယ္ထုတ္ယူရန္နွင္႔ ရက္၃၀တြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္း(သို႔) အိမ္၊ပိုင္ဆုိင္မႈသက္ေသမူရင္းၿဖင္႔ အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုးသို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၿခင္းကို ဦးစြာ ေလွ်ာက္ထားပါ။
3. ထမဆံုး ၿပည္ပထြက္ခြာပါက မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္၍ ေကာင္စစ္ ေရးရာ ဦးစီဌာနတြင္ ယူနီေဖာင္းနံပါတ္ရိွ အာအိုစီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္တစ္ဖန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
C. ေဟာင္ေကာင္ နွင္႔မကာအို အိမ္ေထာင္ဖက္ အေၿခခ်ေနထိုင္ခြင္႔ရၿပီးေနာက္ ၎၏ေနထိုင္ခြင္႔ကိုဆံုးရံွုးရန္ အတြက္ ေပးအပ္ရမည္၊ ရက္၃၀တြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္း(သို႔) အိမ္၊ပိုင္ဆုိင္မႈသက္ေသမူရင္းၿဖင္႔ အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရံုး သို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၿခင္း ေလွ်ာက္ထားပါ။
ပထမဆံုး ၿပည္ပထြက္ခြာပါက မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္၍ ေကာင္စစ္ ေရးရာ ဦးစီဌာနတြင္ ယူနီေဖာင္းနံပါတ္ရိွ အာအိုစီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ဘံုသတိၿပ ုရန္ ကိစၥရပ္မ်ား သန္းေခါင္စာရင္းႏွင္႔ မွတ္ပံုတင္ရယူၿပီးေနာက္ အခြန္ေငြ၊ စစ္မႈထမ္း၊ ၿပည္ပဝင္ထြက္၊ ပညာေရး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရး၊ မဲေပးပိုင္ခြင္႔၊ လူမႈ႔ဖူလံုေရး သယံဇာတမ်ား စသည္႔ဆက္စပ္ အခြင္႔အေရး တာဝန္အားလံုး၊ အာအိုစီအက္ဥပေဒနွင္႔ဆက္စပ္ေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။


※အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန အလုပ္သမားအာမခံေၾကးရံုး

 

1. အလုပ္သမားေရးရာကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာ သတိၿပ ုရန္ ကိစၥရပ္မ်ား
၁။ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မယူခင္ ေနထိုင္ခြင္႔(သို႔) ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္(သို႔)ယူနီေဖာင္း နံပါတ္နွင္႔ ေနာက္တိုးအာမခံ၊ ကိုယ္တိုင္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈၿဖင္႔ ၿဖည္႔စြက္ပါ 「အာမခံ ေၿပာင္းလဲၿခင္းကိစၥေလွ်ာက္လႊာ」မွတ္ပံုတင္ေရွ႔ေနာက္မိတၱဴနွင္႔ မေရးသြင္းမီွ ေနာက္တိုး အာမခံအခ်က္အလက္ (အဂၤလိပ္အမည္၊ ေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္(သို႔) ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္) နွင္႔ပူးတြဲ၍ အလုပ္သမားအာမခံရံုးသို႔ အေၿခခံအခ်က္အလက္ ေၿပာင္းလဲၿခင္းေလွ်ာက္ထားပါ ၎ေရွ႔ေနာက္ ေနာက္တိုးအာမခံကို ေပါင္းစပ္တြက္ခ်က္မည္။
၂။ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ား အင္တာနက္(သို႕)ေအတီအမ္စက္မ်ားမွတဆင္႔ ကိုယ္ပိုင္အာမခံ အခ်က္အလက္မ်ား စံုစမ္းနိုင္သည္။အခ်က္အလက္ေၿပာင္းလဲရန္ အလုပ္သမားအာမခံရံုးသို႔ ေပးပို႔သည္႔အၿပင္၊ သဘာဝအေထာက္အထားမ်ား အသစ္ေၿပာင္းလဲရန္လိုသည္။ သဘာဝ အေထာက္အထားသည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ ပုဂၢိုလ္ေရးအာမခံအခ်က္အလက္ေဟာင္းမ်ားကို ရယူလိုလွ်င္နိွင္းယွဥ္လို႔ မရေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဖူလံုေရးကဒ္နွင္႔ က်ံုးဟြာရံုက်ိန္႔ဒက္ဘစ္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကဒ္ထုတ္ေပးသည္႔ ဘဏ္နွင္႔စာတိုက္သို႔ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုအပ္ သည္။
၃။ပုဂၢိဳလ္ေရး အာမခံအခ်က္အလက္စံုစမ္းရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း :

(၁)။အင္တာနက္မွတဆင္႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာမခံအခ်က္အလက္ စံုစမ္းမႈ(သဘာဝ အေထာက္ အထား စံုစမ္းမႈအပါအဝင္၊အလုပ္သမားဖူလံုေရးကဒ္၊ 「မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ APP」မွတဆင္႔)
(၂)။အလုပ္သမားလူမႈဖူလံုေရးကဒ္ၿဖင္႔ ေအတီအမ္စက္မွတဆင္႔ စံုစမ္းရန္။
(၃)။က်ံုးဟြာရံုက်ိန္႔ဒက္ဘစ္ကဒ္ၿဖင္႔ စာတိုက္ေအတီအမ္စက္မွတဆင္႔ စံုစမ္းရန္။
(၄)ေကာင္တာစံုစမ္းေရး။
(၅)ဖုန္းစံုစမ္းေရး (နွစ္ပတ္လည္စုစုေပါင္းေငြေၾကးစံုစမ္းေရး)

2. အလုပ္သမားေရးရာေငြေပးေခ်မႈဆက္စပ္သည္႔ သတိၿပ ုရန္ကိစၥရပ္မ်ား
၁။မွတ္ပံုတင္ရၿပီးကာစ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္သမားေရးရာမွေငြေပးေခ်စဥ္ ဘဏ္အေကာင္႔၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေၿပာင္းလဲသည္႔ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ားကို အတည္ၿပ ုေၿပာင္းလဲရန္၊ ေငြသြင္းအေကာင္႔ ၿပန္စုပ္မႈမွေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ၿဖစ္သည္။
၂။မွတ္ပံုတင္မရမွီ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား အလုပ္သမားေရးရာမွေပးသည္႔ အလုပ္သမား အာမခံေၾကးနွစ္စဥ္ေထာက္ပံ႔ေငြထုတ္ယူသူသည္ မွတ္ပံုုတင္ရယူၿပီးေနာက္ အလုပ္သမား အာမခံရံုးသို႔ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴအေထာက္အထားစိစစ္အတည္ၿပ ုရန္ေပးပို႔ရမည္။

3. အလုပ္သမားေရးရာပင္စင္ဆက္စပ္သည္႔ သတိၿပ ုရန္ကိစၥရပ္မ်ား
၁။ယခင္ေနထိုင္ခြင္႔ၿဖင္႔ အလုပ္သမားေရးရာပင္စင္ေဆာင္ထားသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ရယူၿပီး ေနာက္ အလုပ္သမားအာမခံေၾကးရံုးသို႔ အခ်က္အလက္ေၿပာင္းလဲရမည္။
(၁)ေရႊ႔ေၿပာင္းနိင္ငံသား အလုပ္သမားေရးရာပင္စင္တၿပိ ုင္တည္းပါဝင္ေပးေဆာင္ရန္၊ အလုပ္သမားနွင္႔ က်န္းမာေရးအာမခံ အခ်က္အလက္ေၿပာင္းလဲမႈသရီးအင္ဝမ္းေလွ်ာက္လႊာ ၿဖည္႔စြက္ပါ။ မွတ္ပံုတင္ ေရွ႔ေနာက္ မိတၱဴပူးတြဲေပးအပ္ရမည္။
(၂)ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား အလုပ္သမားပင္စင္ေဖာ္ၿပၿခင္း (ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိဆႏၵ အေလွ်ာက္ လစာပင္စင္ေဖာ္ၿပၿခင္း အပါအဝင္)၊ အလုပ္သမားပင္စင္အခ်က္အလက္ ေၿပာင္းလဲမႈေလွ်ာက္လႊာၿဖည္႔စြက္ပါ။
 မွတ္ပံုတင္ ေရွ႔ေနာက္ မိတၱဴပူးတြဲေပးအပ္ရမည္။

၂။သဘာဝအေထာက္အထား အသုံးၿပ ုပါက အလုပ္သမားဖူလံုေရးကဒ္(သို႔) ရံုက်ိန္႔ ဒက္ဘစ္ ကဒ္ၿဖင္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားပင္စင္ပုဂၢိ ုလ္ေရးအေကာင္႔ေဒတာတြင္ စစ္ေဆးပါ။မွတ္ပံုတင္ ရယူၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရံုးႏွင္႔ဆက္သြယ္ပါ။ ထုတ္ေပးသည္႔ ဘဏ္(သို႔)စာတိုက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေၿပာင္းလဲရမည္။
၃။အလုပ္သမားပုဂိၢဳလ္ေရးပင္စင္စံုစမ္းေရးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း :
(၁)။အင္တာနက္မွတဆင္႔ ကိုယ္ေရးအာမခံအခ်က္အလက္ စံုစမ္းမႈ(သဘာဝ အေထာက္ အထား စံုစမ္းမႈအပါအဝင္၊အလုပ္သမားဖူလံုေရးကဒ္၊ 「မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ APP」မွတဆင္႔)
(၂)။အလုပ္သမားလူမႈဖူလံုေရးကဒ္ၿဖင္႔ ေအတီအမ္စက္မွတဆင္႔ စံုစမ္းရန္။
(၃)။က်ံုးဟြာရံုက်ိန္႔ဒက္ဘစ္ကဒ္ၿဖင္႔ စာတိုက္ေအတီအမ္စက္မွတဆင္႔ စံုစမ္းရန္။
(၄)ေကာင္တာစံုစမ္းေရး။

4. အမ်ိဳးသားပင္စင္အာမခံေပးေခ်မႈနွင္႔အခြင္႔အေရး ဆက္စပ္သည္႔ သတိၿပ ုရန္ကိစၥရပ္မ်ား
အသက္၂၅နွစ္ၿပည္႔ ၆၅နစ္ေအာက္ တိုင္းၿပည္တြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရိွ သက္ၾကီးပင္စင္၊ အစိုးရ ပညာေရး အာမခံပင္စင္(သို႔) စစ္ပင္စင္ မရယူေသး၊ အလုပ္သမားအာမခံ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးအာမခံ၊ အစိုးရပညာေရး အာမခံပင္စင္(သို႔) စစ္ပင္စင္ ပါဝင္ၿခင္းမရိွေသာ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသည္ အလုပ္သမားအာမခံရံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ အမ်ိဳးသားပင္စင္အာမခံတြင္ပါဝင္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အာမခံေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္။ အသက္ ၆၅နွစ္ေရာက္ေသာအခါ နွစ္စဥ္စုေဆာင္းလာသည္႔ သက္ၾကီးပင္စင္ ထုတ္ယူနိုင္သည္႔အၿပင္ အမ်ိုးသားပင္စင္အာမခံထားစဥ္ အတြင္း ေမြးဖြားစရိတ္၊ မသန္မစြမ္းပင္စင္၊ မေသဘဲက်န္ရစ္သူ နွစ္စဥ္ေထာက္ပံ႔ေၾကးနွင္႔ အသုဘစရိတ္မ်ားကာကြယ္မႈရိွသည္။

5.ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေနထိုင္ခြင္႔(သို႔)ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ၿဖင္႔ အလုပ္သမားအာမခံပါဝင္၍ မွတ္ပံုတင္ ရယူၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားပင္စင္ေငြေပးေခ်မႈစလစ္ စတင္လက္ခံရရိွမည္လား။
အလုပ္သမားအာမခံပါဝင္၍ အမ်ိုးသားပင္စင္အာမခံမဟုတ္သူ၊ အကယ္၍သင္သည္ အလုပ္ရိွၿပီး ေနထိုင္ခြင္႔ (သို႔)ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ၿဖင္႔ အလုပ္သမားအာမခံပါဝင္သည္။ မွတ္ပံုတင္ရယူၿပီးေနာက္
「အလုပ္သမားအာမခံေၿပာင္းလဲမႈေလွ်ာက္လႊာ」ၿဖည္႔စြက္ၿပီးမွတ္ပံုတင္ေရွ႔ေနာက္မိတၱဴနွင္႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴပူးတြဲ၍ အလုပ္သမားအာမခံရံုးသို႔ အခ်က္အလက္ေၿပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ဤသို႔ေၿပာင္းလဲၿခင္းၿဖင္႔ ေနာက္တိုးအာမခံစဥ္ အမ်ိဳးသားပင္စင္ေငြေပးေခ်မႈ စလစ္လက္ခံရရိွၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားနိုင္သည္။
ထို႔အၿပင္ အမ်ိဳးသားပင္စင္ေငြေပးေခ်မႈစလစ္ လက္ခံရရိွပါက မစိုးရိမ္ပါနွင္႔ အာမခံယူနစ္ ေလွ်ာက္လႊာေပၚမွ ေၿပာင္းလဲမႈနွင္႔ အမ်ိဳးသားပင္စင္အာမခံတို႔ အသစ္တစ္ဖန္နိႈင္းယွဥ္မည္။ သို႔ေသာ္ အာမခံဖ်က္သိမ္းၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းရိွ၍ ကိုယ္တိုင္စံုစမ္းပါ။

6. လက္ရိွ အမ်ိဳးသားအာမခံ မေသဘဲက်န္ရစ္သူပင္စင္ ထုတ္ယူသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား သတိၿပ ုရန္လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
အမ်ိဳးသားပင္စင္မေသဘဲက်န္ရစ္သူပင္စင္ထုတ္ယူသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မရမီွ အလုပ္သမားေရးရာရံုးသို႔ နွစ္စဥ္ အေထာက္အထား(သို႔)ေနထိုင္ဆက္စပ္သည္႔စာရြက္စာတမ္း ပူးတြဲေပးပို႔စစ္ေဆးမႈၿပ ုရမည္။ မွတ္ပံုတင္ရရိွၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴသာ ေပးပို႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္းနွစ္စဥ္အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားပူးတြဲစစ္ေဆးရန္မလို အလုပ္သမားအာမခံ မွတိုက္ရိုက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၏အခ်က္အလက္ နိႈင္းယွဥ္ပါမည္။ ထို႔အၿပင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ကနဦး မေသဘဲက်န္ရစ္သူပင္စင္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတင္ၿပခဲ႔ေသာ အလုပ္သမားေရးရာမွ ေငြသြင္းေပးသည္႔ မူလပိုင္ရွင္အေကာင္႔ စာတုိက္(သို႔)ဘဏ္သို႔ ေၿပာင္းလဲမႈေလွ်ာက္တင္ရမည္။ သို႔မွသာ ပင္စင္ေငြစနစ္တက် ဝင္နိုင္မည္။
※အမ်ိဳးသားအာမခံ မေသဘဲက်န္ရစ္သူပင္စင္ေငြေပးေခ်မႈေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:(02)2396-1266 လိုင္းခြဲ 6022 ။
7.ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမွတ္ပံတင္ရရိွၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးအာမခံေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဆက္စပ္သည္႔ သတိၿပ ုရမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ား
၁။ေလွ်ာက္ထားသူ :အိမ္ေထာင္စုဝင္၊ မွတ္ပံုတင္ရိွသူ၊ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူသာလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအာမခံပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အိမ္ေထာင္စုရိွသည္႔ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၂။အရည္အခ်င္းမ်ား :ဤလင္႔ကိုဆက္သြယ္ပါ (https://www.bli.gov.tw/)အလုပ္သမား အာမခံကလစ္ကိုနိွပ္၍ဆက္ရွာပါ။
၃။အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း : ဤလင္႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။ (https://www.bli.gov.tw/) အလုပ္သမား အာမခံကလစ္ကိုနိွပ္၍ဆက္ရွာပါ။
၄။စိုက္ပ်ိဳးေရးအာမခံပါဝင္ၿပီးေနာက္ ေၿပာင္းလဲမႈ(သို႔)ဆံုးရံႈးမႈၿဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္စုရိွသည္႔ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းသို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။

 


※ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန

ၿပည္တြင္းယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
(https://tpcmv.thb.gov.tw/MotorVehicles/DriverLicense/domestic)

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေၿပာင္းလဲၿခင္း
(https://tpcmv.thb.gov.tw/MotorVehicles/DriverLicense/domestic/d02.htm)

●ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အခ်က္အလက္ေၿပာင္းလဲရန္သိသင္႔ (အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိပ္စာ၏ေၿပာင္းလဲၿခင္း) စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၿပင္ဆင္သင္႔သည္။

1.ေအာက္ပါ ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း တစ္ခု :
(1)ထုိင္ဝမ္ၿမိ ု႔တြင္းရိွ အိမ္ေထာင္စုဝင္နုိင္ငံသား၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္(သို႔) စစ္မႈထမ္းကဒ္ ပူးတြဲတင္ၿပရမည္။
(2)နုိင္ငံၿခားသား၊ ၿပည္မၾကီးေဒသမွၿပည္သူ (သို႔) ထိုင္ဝမ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုမရိွေသာ ၿပည္သူ၊ တစ္နွစ္အထက္ ေနထိုင္ခြင္႔(သို႔) ေနထိုင္ခြင္႔အေထာက္အထား (အဖြဲ႔ဝင္) ပူးတြဲတင္ၿပရမည္။
(3)ေဟာင္ေကာင္(သို႔)မကာအိုေဒသခံမ်ား တစ္နွစ္အထက္ေနထိုင္ခြင္႔အေထာက္အထား (အဖြဲ႔ဝင္) သို႔မဟုတ္ ၿပည္ဝင္ထြက္အေထာက္အထား။ သို႔ေသာ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ၉၄ခု၊ ၁လ၊၁ရက္မွစ၍ တစ္နွစ္အထက္ေနထိုင္ခြင္႔ အေထာက္အထား(အဖြဲ႔ဝင္) ပူးတြဲ တင္ၿပရမည္။
2.မူရင္းယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
3.အမည္၊ နံပါတ္တစ္ခ်ိန္တည္းေၿပာင္းလဲသူသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (၃လအတြင္း) စိစစ္ အတည္ၿပ ုရန္ ပူးတြဲတင္ၿပရန္ လိုအပ္သည္။
4.နံပါတ္ေၿပာင္းလဲသူသည္ အဆိုပါအစိုးရစာရြက္စာတမ္းေၿပာင္းလဲမႈ အေထာက္အထား ပူးတြဲတင္ၿပရန္ လိုအပ္သည္။
5.၆လတြင္းရိုက္သည္႔ ေနာက္ခံေၿပာင္ ဦးထုပ္ခ်ြတ္ရန္ အဂၤါရပ္မ်ား ရွင္းလင္းသည္႔ တစ္ပိုင္း ၁လက္မ ဓါတ္ပံု၂ပံု (လိပ္စာေၿပာင္းသူ ဓါတ္ပံုေပးရန္မလို)

●ေလွ်ာက္ထား အသိေပးစာ
ေလွ်ာက္ထားခ:ထိုင္ဝမ္ေငြ 200။
လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္:ဦးရာလူ။
လက္ခံမည္႔နည္းလမ္း:ေကာင္တာမွတိုက္ရိုက္လက္ခံ။

● မွတ္ပံုတင္နည္းလမ္း:
ကိုယ္တုိင္၊ ကိုယ္စား (ကိုယ္စားမွတ္ပံုတင္သူသည္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းစိစစ္အတည္ၿပ ုရန္ ယူေဆာင္လာရမည္။)
တာဝန္ခံဌာန:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးရံုး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာန
ဖုန္း:(02)2763-0155 လိုင္းခြဲ 201、203
ဖက္စ္:(02)2766-8690
တည္ေနရာ:10561 ထိုင္ေပၿမိ ု႔ စုန္းစန္းခရိုင္၊ ပါးတယ္လမ္း၊ အပိုင္း၄၊ အမွတ္၂၁
ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ခရိုင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီဌာနရံုး စစ္လင္လိုင္စင္ဌာနခြဲ
ဖုန္း:(02)2763-0155 လိုင္းခြဲ 726、727
ဖက္စ္:(02)2831-4278
တည္ေနရာ:11169 ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ခ်ိန္တယ္လမ္း၊ အပိုင္း၅၊အမွတ္၈၀။

● သတိၿပ ုရန္။
1.ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈဒဏ္ေငြရိွပါက အရင္ေပးေခ်ၿပီးမွ အသစ္လဲလွယ္နုိင္သည္။
2.ဤၿမိ ု႔ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္၊ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ အမည္(သို႔)လိပ္စာ ေၿပာင္းလဲစဥ္ ဦးဆံုးကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန (ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ရွင္႔ယိခရိုင္၊ စုန္းတယ္လမ္း၊ အမွတ္၃၀၀၊ ၄ထပ္၊ 02-27274168)သို႔ ဦးစြာတင္ၿပရမည္။
3.သက္တမ္းကုန္းဆံုးသည္႔ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ တခ်ိန္တည္းေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ သည္။
4.အမည္၊ နံပါတ္တခ်ိန္တည္းေၿပာင္းလဲသူ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပူးတြဲေပးေဆာင္ရမည္။;မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ေၿပာင္းလဲသူ အစိုးရ၏ေၿပာင္းလဲမႈအေထာက္အထား ပူးတြဲေပးရမည္။