အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.主題上版日期
111207-11212(ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2024-04-24
211201-11206(ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2024-04-24
311107-12 (ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2023-06-05
411101-06 (ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2022-12-09
511007-12 (ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2022-12-09
610907-12 (ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2022-12-09
711001-06 (ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2022-12-09
810901-06(ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ) ေနထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္2021-12-16