အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.主題上版日期
1အိမ္မွာကိုယ္တိုင္ေလ႔လာၿခင္းစီမံကိန္းမိတ္ဆက္2022-04-10
2ေလ႔လာမႈမ်ိဳးစံုအတြက္အားကစားအတန္း2022-03-10
3မ်ိဳးစံုေသာအနုပညာစြမ္းရည္သင္တန္း Part22022-02-10
4ကြဲၿ႔ပားေသာတုိုးတက္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္အနုပညာစြမ္းရည္သင္တန္း Part1 2022-01-10
5နည္းပညာ၄အထူးၿပ ု၂ 2021-12-10
6တကၠသိုလ္နိဒါန္း:သာမန္တကၠသိုလ္ 2021-11-10
7အထက္တန္းအတန္းတက္ရန္အၿမဲေတြ႔ရေသာအေမးအေၿဖ Part22021-10-10
8အထက္တန္းအတန္းတက္ရန္အၿမဲေတြ႔ရေသာအေမးအေၿဖ Part12021-09-10
9​အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတန္းတက္:နုိင္ငံတကာေက်ာင္း သားဖလွယ္မႈ2021-08-10
10အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအတန္းတက္:အထက္တန္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနွင္႔5နွစ္ေကာလိပ္ စာေရးသူ 2021-07-10
11အလယ္တန္းပညာေရးစာေမးပြဲအတြက္မၾကာခဏေမးေသာေမးခြန္းမ်ားနွင္႔အေၿဖမ်ား Part22021-06-10
12အလယ္တန္းပညာေရးစာေမးပြဲအတြက္မၾကာခဏေမးေသာေမးခြန္းမ်ားနွင္႔အေၿဖမ်ား Part12021-05-10
13အလယ္တန္းပညာေရးစာေမးပြဲကိုကေလးနွင္႔အတူလုိက္ပါပါ2021-04-10
14ဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားတကၠသိုလ္ၿပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၿပင္ဆင္ရာတြင္မည္သို႔ကူညီနုိင္မည္နည္း2021-03-19