အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ဆက္စပ္ဗီဒီယိုထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းသံုးပရိုဂရမ္&ကြန္ပ်ဴတာေဆာ႔(ဖ္) ဝဲ(လ္) စီအဆင္႔လိုင္စင္သင္တန္းရလဒ္ထုတ္ၿပန္သည္ 12142020-12-16
22020ထိုင္ေပဆီမီးေရေၿမွာပြဲေတာ္ 11222020-12-10
3ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမမွေစတနာ႔ဝန္ထမ္းတစ္ရက္ေလ႔လာ ေရးခရီးစဥ္တြင္ေထာင္ရြမ္ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈခန္းမသို႔သြားေရာက္၍ယဥ္ေက်းမႈစင္တာမွေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားနွင္႔စကားၿပန္မ်ားအေတြ႕အၾကံ ုဖလွယ္မႈမ်ားစြာရရိွခဲ႔သည္။ 2020-12-09
4ထိုင္ေပၿမိ ု႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈမ်ား~ ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးၾကားညမ္ဟြာ (မ်က္နွာဖံုးဝတ္စံုအဆန္းအၿပားဝတ္၍လွည္လည္ကခုန္ေသာပြဲေတာ္) 09202020-12-08
5ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အထူးေစ်းကြက္ 07052020-12-05
62019ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ဝန္ေဆာင္မႈခ်ီးမြမ္းထိုက္သည္႔ရပ္ကြက္လူၾကီး၊အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသိအမွတ္ၿပ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ား2020-12-03
7 ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုး109ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမုန္႔ဖုတ္သင္တန္း 06222020-07-23
8ထုိင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုး109ခုေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသတိုးသမီးအတြင္းေရးမႈးသင္တန္း 03132020-04-10