အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
1. မြတ္စ္လင္ ခရီးသြားလမ္းညႊန္​ https://www.travel.taipei/zh-tw/must-visit/halal

2.Muslim Friendly Taipei https://www.travel.taipei/muslim

3.မြတ္စ္လင္ေဖာ္ေရြစတိုးဆိုင္မ်ား(တရုတ္ဗားရွင္း) https://bit.ly/2xUnxtw

4. မြတ္စ္လင္ေဖာ္ေရြစတိုးဆိုင္မ်ာ(အဂၤလိပ္ဗားရွင္း)https://bit.ly/2xRMOo6