尚未定義

ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားေနထိုင္မႈအိတ္ေဆာင္ဖုန္း

無標題文件

ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားေနထိုင္မႈအိတ္ေဆာင္ဖုန္း 隨身call
ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္သီးသန္႔ဝဘ္ဆိုက

 ထိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားခန္းမ(ေနထိုင္မႈအဆင္ေျပေရးေမး ျမန္းေစႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္၊ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ယိုးဒီးယား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ခန္းမေနရာငွားရမ္းႏိုင္
ျခင္း၊သင္တန္းမ်ားစံုစမ္းႏိုင္ျခင္း)
နန္ကန္ခန္းမ
(၀၂)၂၇၈၈-၄၉၁၁
ဝမ္႔ဟြာခန္းမ
(၀၂)၂၃၇၀-၁၀၄၆ 
ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရတရားဥပေဒဆိုင္ရာေမးျမန္းရန္သီးသန္႔လိုင္း (ကိုယ္တိုင္ေမးျမန္းရန္ႀကိဳတင္ခ်ိန္းႏိုင္) ၁၉၉၉လိုင္းခြဲ၆၁၆၈
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ကာကြယ္ေရးသီးသန္႔လိုင္း(၂၄နာရီ)  ၁၁၃ (၀၂)၂၃၉၆-၁၉၉၆
ႏိုင္ငံျခားသားၾကင္ေဖာ္မ်ားအတြက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေသာသီးသန္႔လိုင္း ၀၈၀၀-၀၈၈-၈၈၅
ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလူမႈေရးဦးစီးဌာန(ဝင္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားအ တြက္က်န္းမာေရးစရိတ္အကူအညီေပးျခင္း၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းေသာသားသမီးမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္ကုသမႈပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈ၊လူမႈ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားကူညီအားေပးမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား။

၁၉၉၉လိုင္းခြဲ၆၁၆၉မွ

၆၉၇၁ ၁၆၂၂မွ၁၆၂၅
ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရပညာေရးဦးစီးဌာန (မူလတန္းညေက်ာင္း၊လူႀကီးမ်ားအတြက္အေျခခံပညာေပးသင္ တန္း၊လူမႈေရးတကၠသိုလ္စသည့္တို႔တြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္) ၁၉၉၉လိုင္းခြဲ ၁၂၁၆
ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန(အိမ္ေထာင္ျပဳစဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအားအိမ္တိုင္ရာေရာက္သတင္းေမးကူညီျခင္း၊မီးဖြားၿပီးစအိမ္ မ်ားအားသတင္းေမးကူညီျခင္း၊မီးမဖြားမွီက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ကေလးငယ္က်န္းမာေရးကာကြယ္မႈ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကိုစံုစမ္းႏိုင္) ၁၉၉၉လိုင္းခြဲ ၇၁၁၈
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကုန္းလမ္းဌာနခ်ဳပ္ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေဒသႀကီး ၾကပ္ေရးရံုး (လိုင္စင္ေျဖရာတြင္မ်ားျပားေသာႏို္င္ငံဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လုပ္စီစဥ္ထားျခင္း) (၀၂)၂၇၆၃-၀၁၅၅ လိုင္းခြဲ၇၁၉

ထိုင္ေပၿမိဳ႕အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန(အလုပ္ႀကိဳ သင္တန္း၊လုပ္ငန္းစတင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္းႏွင့္အလုပ္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။)

(၀၂)၂၅၉၄-၂၂၇၇လိုင္းခ ဲ

၇၁၂(ႏိုင္ငံျခားသား) ၂၇၇

(၀၂)၂၅၉၄-၂၂၇၇လိုင္းခြ

၇၈၁(တရုတ္ျပည္မႀကီး)
NIA လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီး႒ာန (ထိုင္ဝမ္တြင္ေခတၱေနထိုင္၊ အေၿခခ်ေနထိုင္ အဆိုပါအက္ဥပေဒ အၾကံေပးအဖြဲ႔ (၀၂)၂၃၈၉-၉၉၈၃ ၂၃၈၈-၉၃၉၃
ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ မိသားစုမ်ားဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (ေစာင့္ေရွာက္ကူညီညႊန္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာေမးျမန္း ျခင္း)  (၀၂)၂၅၅၈-၀၁၃၃
 ထိုင္ေပအေျခစိုက္ဗီယက္နမ္စီးပြါးေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာသံရုံး (၀၂)၂၅၁၆-၆၆၂၆ 
 ထိုင္ေပအေျခစိုက္အင္ဒိုနီးရွားစီးပြါးေရးကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာသံရုံး (၀၂)၈၇၅၂-၆၁၇၀ 
 ယိုးဒီးယားစီးပြါးေရးကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာသံရုံး (၀၂)၂၅၈၁-၁၉၇၉ 
  တိုင္ေပအေျခစိုက္ဖိလစ္ပိုင္သံရုံး (၀၂)၂၅၀၈-၁၇၁၉ 
 မေလးရွားမိတ္ေဆြျဖစ္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈစင္တာ (၀၂)၂၇၁၃-၂၆၂၆ 

ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရျပည္သူ့့့ေရးရာဌာန သက္ဆိုင္ရာေဒသရံုး၊သန္းေခါင္စာရင္းရံုးအသီးသီးသို႔ဆက္သြယ္ႏို္င္ေသာ လင္းေရာင္ျခည္ ့္ဇယား 

ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရၿမိဳ႕တြင္းေရးရာဌာန
(ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားေနထိုင္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္

သင္တန္းအမ်ဳိးအစားေပါင္းစံုက်င္းပေပးျခင္း၊ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားဆို္င္ရာတရားဝင္ဥပေဒပိုင္းအၾကံေပးျခင္း)

၁၉၉၉လိုင္းခြဲ

၆၂၅၈၊၆၂၆၀

ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေဒသအသီးသီးရိွေဒသရုံး(ရပ္ကြက္)
(ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားသင္တန္းႏွင့္လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးစံု)

 စံုးစမ္းေဒသရံုး (၀၂)၈၇၈၇-၈၇၈၇
 ရွင္းအိေဒသရံုး (၀၂)၂၇၂၃-၁၇၁၁
 တအမ္းေဒသရံုး (၀၂)၂၃၅၁-၁၇၁၁
 က်ဳံးစမ္းေဒသရံုး (၀၂)၂၅၀၃-၁၃၆၉
 က်ဳံးက်န္႔ေဒသရံုး (၀၂)၂၃၄၁-၆၇၂၁
 တထံုေဒသရံုး (၀၂)၂၅၉၇-၅၃၂၃
 ဝမ့္ဝွာေဒသရံုး (၀၂)၂၃၀၆-၄၄၆၈
 ဝင္စမ္းေဒသရံုး (၀၂)၂၉၃၆-၅၅၂၂
 နန္ကမ္ေဒသရံုး (၀၂)၂၇၈၃-၁၃၄၃
 ေန႔ဟူေဒသရံုး (၀၂)၂၇၉၂-၅၈၂၈
 ဆစ္လင္ေဒသရံုး (၀၂)၂၈၈၂-၆၂၀၀
 ေပထိုေဒသရံုး (၀၂)၂၈၉၁-၂၁၀၅

ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေဒသအသီးသီးရိွ
သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ရံုး
(လက္ထပ္္ျခင္း၊ေမြးဖြားမိသားစုတိုးစာရင္းကို
အိမ္ေထာင္စုသန္ေခါင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းႏွင့္

့္ႏိုင္ငံသားခံယူျခင္းဆိုင္ရာေလွ်ာက္ထားကိစၥအဝဝကိုေဆာင္ရြက္) 

 စံုးစမ္းေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၇၅၃-၃၀၄၃
 ရွင္းအိ ေဒသသန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၇၂၃-၃၉၇၇
 တအမ္း ေဒသသန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၃၅၈-၇၈၇၇ 
 က်ဳံးစမ္း ေဒသသန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၅၀၃-၂၄၆၁ 
 က်ဳံးက်န္႔ ေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၃၉၄-၈၃၈၃ 
 တထံု ေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၅၉၄-၂၅၆၉ 
ဝမ့္ဝွာ ေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၃၀၆-၂၇၀၆ 
ဝင္စမ္း ေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး  (၀၂)၂၉၃၉-၅၈၈၅
 နန္ကမ္္ေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၇၈၂-၅၁၉၆ 
 ေန႔ဟူေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၇၉၁-၂၂၇၇ 
 ဆစ္လင္ ေဒသ သန္းေခါင္စာရင္းရံုး (၀၂)၂၈၈၀-၃၂၅၂ 
 ေပထိုေဒသသန္းေခါင္စာရင္း ရံုး (၀၂)၂၈၉၂-၄၁၇၀ 

ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးျပည္သူေရးရာဌာနမွ
အသင္တို႔အားဂရုတစိုက္သတင္းေမးေနသည္။ ေၾကာ္ျငာ

(၂၀၁၃ခု ၄လပိုုင္း)