အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

8/2022 ဂ်ပန္/Yamagata Hanagasa ပြဲေတာ္
နွစ္စဥ္8လ5ရက္မွ7ရက္ေန႔ညေနပိုင္း၊ဂ်ပန္စန္းရွင္ၿမိ ု႔၏အဓိကလမ္းမမ်ားတြင္လူမ်ားစည္ကားလ်က္ရိွသည္၊သီခ်င္းဆို၊ကၿခင္းအၿပင္လူတိုင္းလက္ထဲတြင္ပံုသ႑ာန္ကြဲၿပားေသာ္လည္းတူညီေသာပန္းအနီအလွဆင္မႈမ်ားရိွသည္။ဤပန္းဦးထုပ္ပြဲေတာ္သည္ဂ်ပန္နုိင္ငံအေရွ႔ေၿမာက္ပိုင္းရိွအထင္ကရပြဲေတာ္ေလးခုအနက္မွတစ္ခုၿဖစ္ၿပီးနွစ္စဥ္လူေပါင္းတစ္ေသာင္းကိုဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ပူၿပင္းေသာေႏြရာသီညတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္「ဟြားလိ」ေတးသြားၿဖင္႔လမ္းေလွ်ာက္ ရင္း「ဟြားလိအက」ၿဖင္႔ကၿပေဖ်ာ္ေၿဖၾကသည္။
ဟြားလိပြဲေတာ္စီတန္းလွည႔္လည္ၿခင္းသည္မူလက「ခ်န္ဝမ္ေႏြရာသီပြဲေတာ္」၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမွ်သာၿဖစ္ေသာ္လည္း1965ခုနွစ္တြင္「ဟြားလိပြဲေတာ္」အၿဖစ္သီးၿခားေၿပာင္းလဲခဲ႔သည္။ ဟြားလိအကကိုအမ်ိဳးသမီးအက၊အမ်ိဳးသားအက၊လွည္႔ေၿပာင္းဟြားလိအကစသည္ၿဖင္႔ခြဲၿခား နိုင္သည္၊သင္လည္းကိုယ္ပိုင္ထူးၿခားေသာအကၿဖင္႔ပါဝင္နိုင္သည္။မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ေသာတစ္ခုတည္းေသာအရာမွာပန္းပြင္႔မ်ားၿဖင္႔အလွဆင္ထားသည္႔ပန္းဦးထုပ္ၿဖစ္သည္၊သင္သည္ၾကိ ုတင္ၿပင္ဆင္မထားေသာခရီးသြားဧည္႔သည္ၿဖစ္ပါကရိုးရွင္းေသာစကၠဴၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္ထားေသာပန္းဦးထုပ္ေလးမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးထားေသာေၾကာင္႔သင္အမွန္တကယ္လာေရာက္ပူးေပါင္း၍အခု ေလ႔လာၿပီးအခုပဲေရာင္းလိုက္ပါ။!