အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန-112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္ အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈၿမွင္႔တင္ၿခင္းအစီအစဥ္」 (8-21)

112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈၿမွင္႔တင္ၿခင္းအစီအစဥ္」၏6ၾကိမ္ေၿမာက္အလုပ္အကိုင္နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ။

သင္တန္းအေၾကာင္းအရာ:လွ်ပ္စစ္ကုန္သြယ္မႈ/အြန္လိုင္းေလလံလုပ္ငန္း အေၾကာင္းသိထားရမည္႔ဥပေဒေရးရာမ်ား။

သင္တန္းအခ်ိန္:9/23(စေန)9:00~12:30

သင္တန္းတည္ေနရာ:ဝမ္႔ဟြာခရိုင္မုန္႔က်တေတာက္အမွတ္101၊6ထပ္။

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါတယ္။

အေသးစိတ္သိလိုကဖုန္း:23085231လိုင္းခြဲ703မစၥက်န္း၊ လိုင္းခြဲ 712မစၥယန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-01