အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန-ေနထိုင္သူသစ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္း(6-9)

1、လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:113ခုနွစ္7လ11ရက္၊09နာရီမွ17နာရီ။

2、လႈပ္ရွားမႈတည္ေနရာ:

1.ေမာ႔စ္ဘာဂါ(အမ္းရွင္းအစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ):ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးစန္းခရိုင္၊ က်ီလင္လမ္း၊အမွတ္27)။

2.ထိုင္ေပၿမိ ု႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊ စစ္တုန္းလမ္း၊အမွတ္301။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-07-02