အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အနုပညာအသံ (5-3)

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥရပ္နွင္႔ပတ္သက္ၿပီးၿပည္သူေတြၾကားပဲ႔တင္ထပ္ေနေစဖို႔ အတြက္လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာၿပည္သူေတြၾကားစည္းလံုးညီညြတ္သည္႔အေငြ႔အသက္

မ်ားဖန္တီးနုိင္ေစရန္၊ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္112ခုနွစ္5လ5ရက္14နာရီမွ16နာရီထိ「အမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အနုပညာအသံ」သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနွင္႔ 「အမ်ိဳးသား လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔」ၿမွင္႔တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။
ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကအမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအသိပညာေပးမႈမ်ားကိုၿမွင္႔တင္ရန္ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမႈအတုနွင္႔အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္ၿခင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတုမ်ားကဲ႔သို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားသည္႔နည္းလမ္းမ်ားကိုအသိေပးရန္ရည္ရြယ္၍လိမ္လည္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားရိုက္ကူးရန္အနုပညာရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚသည္။


1. က်န္းယြီနံု(ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမႈအတု)

https://drive.google.com/file/d/1aM2LmKBoIcu_uX8-llrYYuP8hc54SeR3/view?usp=share_link


2. ေခါက်ိန္႔ဟုန္(ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမႈအတု)

https://drive.google.com/file/d/1pfDrXzFgN0ZFzjidYpxawUZd32MAy-fj/view?usp=share_link


3. ေဟာ္စီးက်င္႔(အြန္လုိင္းေလလံအတု)

https://drive.google.com/file/d/1nAaA7T_4hq8DpDAKdVMrwKU0NjBjy6xo/view?usp=share_link


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-12